Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
31.05.2023 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
31.05.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
02.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
05.06.2023 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho schválená velká věcná novela - ON-LINE
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
07.06.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
07.06.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
07.06.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
07.06.2023 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
08.06.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
12.06.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
12.06.2023 Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
13.06.2023 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele - ON-LINE
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
14.06.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
14.06.2023 Skončení pracovního poměru, DPP a DPČ - jak propustit zaměstnance a předejít sporu - ON-LINE
14.06.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
16.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
19.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
19.06.2023 Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
20.06.2023 DPH v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
20.06.2023 Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
22.06.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
22.06.2023 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
27.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
24.07.2023 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
24.08.2023 Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - NOVINKA - ON-LINE
24.08.2023 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
07.09.2023 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
12.09.2023 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
13.09.2023 Nové překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodní korporace, jejich informační povinnost a evidence vyloučených osob - ON-LINE
14.09.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
14.09.2023 Veřejná prostranství - ON-LINE
15.09.2023 Opatření obecné povahy - ON-LINE
18.09.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
19.09.2023 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.09.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE
20.09.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
20.09.2023 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
20.09.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
21.09.2023 Daň z příjmů právnických osob 2023/2024 pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
21.09.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
21.09.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
02.10.2023 Smlouva o úvěru - ON-LINE
03.10.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
03.10.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.10.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
03.10.2023 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
04.10.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
04.10.2023 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - ON-LINE
04.10.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
05.10.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
05.10.2023 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
06.10.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
12.10.2023 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
12.10.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023) - ON-LINE
12.10.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
16.10.2023 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
16.10.2023 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
16.10.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
17.10.2023 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2023 - ON-LINE
17.10.2023 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci - ON-LINE
18.10.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.10.2023 Ochrana vlastnického práva a mimořádné vydržení - ON-LINE
18.10.2023 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
19.10.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
19.10.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
20.10.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
20.10.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
23.10.2023 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
23.10.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.10.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
24.10.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
24.10.2023 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
26.10.2023 Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů? - ON-LINE
30.10.2023 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
30.10.2023 Smluvní pokuta - ON-LINE
31.10.2023 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
31.10.2023 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
01.11.2023 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2024 - ON-LINE
01.11.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
02.11.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
02.11.2023 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
02.11.2023 Kurz české interpunkce - ON-LINE
03.11.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
06.11.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
06.11.2023 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.11.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
07.11.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
08.11.2023 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
08.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
08.11.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
09.11.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
09.11.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
09.11.2023 Úprava úředních písemností - ON-LINE
13.11.2023 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
13.11.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
13.11.2023 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
13.11.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 - ON-LINE
14.11.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
14.11.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
15.11.2023 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 - ON-LINE
15.11.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
20.11.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
20.11.2023 Účetní závěrka za rok 2023 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
21.11.2023 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2023 a 2024 - ON-LINE
21.11.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
22.11.2023 Změny zákona o silničním provozu od 1. ledna 2024 - ON-LINE
23.11.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
23.11.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
23.11.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
24.11.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
27.11.2023 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
27.11.2023 Nemovitosti, jejich tržní ceny a oceňování - ON-LINE
27.11.2023 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
28.11.2023 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2024 a aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
28.11.2023 Inventarizace majetku a závazků 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
28.11.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
28.11.2023 Zdravotní pojištění 2024 - novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte - ON-LINE
29.11.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
29.11.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
30.11.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
30.11.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
01.12.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
04.12.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
04.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024 - ON-LINE
04.12.2023 Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
05.12.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
05.12.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
05.12.2023 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
05.12.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
06.12.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
06.12.2023 Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE
06.12.2023 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
07.12.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
07.12.2023 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE
08.12.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
11.12.2023 Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a od roku 2024 - ON-LINE
11.12.2023 Medicínské právo - ON-LINE
11.12.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.12.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.12.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 a 2024 - komplexní pohled ke všem novinkám na podzim 2023 - ON-LINE
12.12.2023 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
12.12.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
12.12.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
12.12.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.12.2023 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - dnes a podle nového zákona o účetnictví - ON-LINE
13.12.2023 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024 - ON-LINE
13.12.2023 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
14.12.2023 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2024 - ON-LINE
14.12.2023 DPH v roce 2023 a změny od roku 2024 - ON-LINE
14.12.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
15.12.2023 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
15.12.2023 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 - ON-LINE
18.12.2023 Kupní smlouva - ON-LINE
19.12.2023 Novinky ve zdaňování mezd od roku 2024 a příprava na roční zúčtování záloh - ON-LINE
19.12.2023 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE

Nalezeno celkem 179 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit