Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.08.2021 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
12.08.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
17.08.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
06.09.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
07.09.2021 Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - ON-LINE
07.09.2021 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
08.09.2021 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
08.09.2021 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář - ON-LINE
09.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - obchodní korporace obecně - ON-LINE
10.09.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost - ON-LINE
14.09.2021 Veřejná prostranství - ON-LINE
14.09.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
15.09.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
15.09.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
16.09.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
16.09.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
16.09.2021 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
17.09.2021 Opatření obecné povahy - ON-LINE
20.09.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu - ON-LINE
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
21.09.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
22.09.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
22.09.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
23.09.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k září 2021 - ON-LINE
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace - ON-LINE
04.10.2021 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
04.10.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.10.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
12.10.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
13.10.2021 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE
14.10.2021 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
15.10.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
18.10.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE
20.10.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci- ON-LINE
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
21.10.2021 (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů - ON-LINE
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
01.11.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce - ON-LINE
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.11.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
03.11.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
03.11.2021 Společné jmění manželů - ON-LINE
03.11.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
03.11.2021 Změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022 - ON-LINE
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
05.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
09.11.2021 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z - ON-LINE
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
10.11.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
11.11.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel - ON-LINE
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
22.11.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
24.11.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
25.11.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé - ON-LINE
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
30.11.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
01.12.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
02.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
02.12.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
03.12.2021 Počítání dovolené podle nových pravidel a aktuální výkladové problémy nové právní úpravy dovolené - ON-LINE
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
06.12.2021 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
06.12.2021 Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu personalisty a mzdové účetní v roce 2022 - ON-LINE
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
08.12.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
08.12.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
13.12.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
13.12.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
16.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon - NOVINKA - ON-LINE

Nalezeno celkem 180 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit