Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
13.04.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
13.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
13.04.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
14.04.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
14.04.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
14.04.2021 MS Excel - efektivně - ON-LINE
14.04.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
14.04.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
15.04.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
15.04.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
15.04.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
19.04.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.04.2021 Patologické jevy na pracovišti v kontextu právních a pracovně psychologických aspektů - ON-LINEzrušeno
(přeloženo)
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
19.04.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
20.04.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.04.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
21.04.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
21.04.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
21.04.2021 MS Word - efektivně - ON-LINE
21.04.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
22.04.2021 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
22.04.2021 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
26.04.2021 Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
27.04.2021 Nová pravidla pro e-commerce - nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek, nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným zákazníkům v rámci EU, nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným zákazníkům v EU - ON-LINE
27.04.2021 Pracovní doba podle zákoníku práce, správný výpočet mzdy, chyby a jejich opravy - ON-LINE
27.04.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
28.04.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
28.04.2021 MS Excel - funkce - ON-LINE
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
29.04.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
29.04.2021 Úprava úředních písemností - ON-LINE
30.04.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
30.04.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
03.05.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
04.05.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
04.05.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
04.05.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
05.05.2021 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
05.05.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů - ON-LINE
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE
06.05.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
06.05.2021 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
11.05.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
11.05.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
12.05.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář
12.05.2021 MS Excel - analýza dat - ON-LINE
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
12.05.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
12.05.2021 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí - ON-LINE
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
13.05.2021 Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
14.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
17.05.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
17.05.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce - ON-LINE
18.05.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
18.05.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
19.05.2021 MS Excel - grafy efektivně - ON-LINE
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
20.05.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
21.05.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
21.05.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku - ON-LINE
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
25.05.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
25.05.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE
25.05.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
26.05.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
26.05.2021 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE seminář
26.05.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé - ON-LINE
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
27.05.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
27.05.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
28.05.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
31.05.2021 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
01.06.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář
01.06.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
10.06.2021 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
15.06.2021 Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy - ON-LINE
17.06.2021 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE
05.10.2021 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
13.10.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy - ON-LINE
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
06.12.2021 Pohledávky - účetní a daňové souvislosti - ON-LINE

Nalezeno celkem 122 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit