Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
07.03.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
08.03.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.03.2024 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
12.03.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
12.03.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
12.03.2024 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
13.03.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.03.2024 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
13.03.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
14.03.2024 Legal Technology - využití nových technologií v právu - ON-LINE
14.03.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
14.03.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE
14.03.2024 Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce - ON-LINE
18.03.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
18.03.2024 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
18.03.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
19.03.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
19.03.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
19.03.2024 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
20.03.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
20.03.2024 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE
20.03.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
21.03.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
21.03.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
21.03.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
21.03.2024 Práce na dálku v roce 2024 - home office se vším všudy - ON-LINE
21.03.2024 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
25.03.2024 Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce - ON-LINE
26.03.2024 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - cyklus tří seminářů - ON-LINE
26.03.2024 Nový stavební zákon v detailu - Územní plánování - použitelná judikatura - ON-LINE
26.03.2024 Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
02.04.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
03.04.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
04.04.2024 Aktuální pohled na rozvázání pracovního poměru, s ohledem na jeho důvody, "BEZ DŮVODY" - ON-LINE
04.04.2024 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem) - ON-LINE
04.04.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - ON-LINE
04.04.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE
08.04.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
09.04.2024 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
09.04.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
10.04.2024 Nový zákon o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
10.04.2024 Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce - ON-LINE
11.04.2024 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti - ON-LINE
11.04.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
11.04.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.04.2024 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
15.04.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
15.04.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
15.04.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE
16.04.2024 Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - konference - ON-LINE
16.04.2024 Interpretace Národní účetní rady - ON-LINE
16.04.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
16.04.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
16.04.2024 Smlouvy a software - ON-LINE
17.04.2024 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
17.04.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
18.04.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
18.04.2024 Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
18.04.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
18.04.2024 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona - ON-LINE
19.04.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
22.04.2024 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE
23.04.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
23.04.2024 Kurz české interpunkce - ON-LINE
23.04.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
23.04.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
23.04.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád - ON-LINE
24.04.2024 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.04.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
25.04.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
25.04.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
14.05.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
14.05.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
14.05.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
14.05.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
15.05.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně - ON-LINE
15.05.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
15.05.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
15.05.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
15.05.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
16.05.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
16.05.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
16.05.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
17.05.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
20.05.2024 Dohody o práci - aktuální pracovněprávní problémy (včetně oblasti odvodů pojistného, odměňování a účasti dohodářů na pojištění) a jejich řešení - ON-LINE
20.05.2024 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
20.05.2024 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
20.05.2024 Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
21.05.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
21.05.2024 Matrika po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE
21.05.2024 Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti - ON-LINE
21.05.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
22.05.2024 Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE
22.05.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE
22.05.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
23.05.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
23.05.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
23.05.2024 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE
23.05.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - dvoudenní seminář - ON-LINE
27.05.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE
27.05.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
28.05.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, požadavky na výstavbu, prováděcí předpisy - ON-LINE
28.05.2024 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců s důrazem na aktuální přístupu ÚOOÚ - ON-LINE
28.05.2024 Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi - ON-LINE
29.05.2024 Dohody o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu od 1. 7. 2024 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení - ON-LINE
29.05.2024 Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad) - ON-LINE
29.05.2024 Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
30.05.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2024 Skončení pracovního poměru a vztahů z dohod v roce 2024 prakticky a v příkladech - ON-LINE
30.05.2024 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
31.05.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
03.06.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
04.06.2024 Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
04.06.2024 Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE
04.06.2024 Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele - ON-LINE
05.06.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
05.06.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
05.06.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.06.2024 Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích - ON-LINE
10.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
11.06.2024 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE
11.06.2024 Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
11.06.2024 Pracovní právo - PĚKNĚ PO POŘÁDKU - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody - ON-LINE
11.06.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
12.06.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
12.06.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
13.06.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
13.06.2024 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
17.06.2024 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
18.06.2024 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
19.06.2024 Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP - ON-LINE
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
20.06.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
20.06.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
21.06.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura - ON-LINE

Nalezeno celkem 150 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit