Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
01.02.2023 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
14.02.2023 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
15.02.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města - ON-LINE
15.02.2023 Daňové a účetní novinky roku 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
15.02.2023 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
16.02.2023 Smlouvy a software - ON-LINE
20.02.2023 Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
20.02.2023 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
21.02.2023 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
21.02.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
21.02.2023 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
22.02.2023 Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
22.02.2023 Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
23.02.2023 Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022 - ON-LINE
23.02.2023 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
27.02.2023 Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
28.02.2023 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
28.02.2023 Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
28.02.2023 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
01.03.2023 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
01.03.2023 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
06.03.2023 Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
06.03.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
07.03.2023 Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE
08.03.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.03.2023 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
20.03.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
20.03.2023 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE
21.03.2023 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
21.03.2023 Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
21.03.2023 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
22.03.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
22.03.2023 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
22.03.2023 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu - ON-LINE
23.03.2023 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
23.03.2023 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
23.03.2023 Organizačně - právní a personální minimum pro nové starosty měst a obcí - ON-LINE
23.03.2023 Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
23.03.2023 Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
23.03.2023 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
24.03.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
27.03.2023 Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
27.03.2023 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
27.03.2023 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2023 (po novele ZP) včetně mezd a platů
28.03.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
28.03.2023 Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
28.03.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
29.03.2023 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
29.03.2023 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
29.03.2023 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
30.03.2023 Novela zákoníku práce 2023 - ON-LINE
30.03.2023 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
30.03.2023 Zaměstnání malého rozsahu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce - ON-LINE
12.04.2023 Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE
12.04.2023 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
13.04.2023 Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města - ON-LINE
13.04.2023 Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
13.04.2023 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE
14.04.2023 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
17.04.2023 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
17.04.2023 Nemovitosti, jejich tržní ceny a oceňování - ON-LINE
17.04.2023 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE
17.04.2023 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - ON-LINE
18.04.2023 Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
18.04.2023 Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
18.04.2023 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
18.04.2023 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
19.04.2023 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
19.04.2023 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.04.2023 Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE
19.04.2023 Zástavní právo v praxi - ON-LINE
20.04.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
20.04.2023 Interpretace národní účetní rady - ON-LINE
20.04.2023 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
20.04.2023 Kurz české interpunkce - ON-LINE
20.04.2023 Novela zákoníku práce 2023 - ON-LINE
24.04.2023 Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
24.04.2023 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
24.04.2023 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
24.04.2023 Smluvní pokuta - ON-LINE
25.04.2023 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
25.04.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o projednávané věcné novele, dění kolem ní a co od ní lze očekávat - ON-LINE
25.04.2023 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
26.04.2023 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
26.04.2023 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
26.04.2023 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
26.04.2023 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
27.04.2023 Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE
27.04.2023 Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
27.04.2023 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
28.04.2023 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
10.05.2023 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
11.05.2023 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
11.05.2023 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
11.05.2023 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, dění kolem něj a co lze očekávat od jeho věcné novely - ON-LINE
15.05.2023 Smlouva o dílo - ON-LINE
16.05.2023 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
16.05.2023 Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE
16.05.2023 Územní plánování - současný stavební zákon a souběh s částmi nového stavebního zákona, které jsou již účinné, novely prováděcích vyhlášek a aplikace těchto právních předpisů v praxi v přechodném období, metodiky a judikatura, informace o nejaktuálnějších novelách nového stavebního zákona a dalším očekávaném vývoji - ON-LINE
17.05.2023 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
17.05.2023 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
17.05.2023 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
18.05.2023 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE
18.05.2023 Nový zákon o účetnictví od 1. 1. 2024 - ON-LINE
18.05.2023 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
18.05.2023 Úprava úředních písemností - ON-LINE
22.05.2023 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
22.05.2023 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.05.2023 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
22.05.2023 Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů - ON-LINE
23.05.2023 Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
23.05.2023 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
23.05.2023 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE
23.05.2023 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE
24.05.2023 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
24.05.2023 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
24.05.2023 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
25.05.2023 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
25.05.2023 Jak aplikovat pravidla veřejné podpory - ON-LINE
25.05.2023 Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
25.05.2023 Nový stavební zákon a aktuální informace o projednávané věcné novele, dění kolem ní a co od ní lze očekávat - ON-LINE
25.05.2023 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
26.05.2023 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
29.05.2023 Smlouva o úvěru - ON-LINE
29.05.2023 Základní instituty občanského soudního řízení s přihlédnutím k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE
30.05.2023 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
30.05.2023 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
30.05.2023 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
30.05.2023 Pracovní doba a dovolená prakticky a v příkladech - ON-LINE
30.05.2023 Zákon o majetku státu - ON-LINE
31.05.2023 Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
01.06.2023 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
01.06.2023 Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi - ON-LINE
02.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
05.06.2023 Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
05.06.2023 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
06.06.2023 Nový stavební zákon a jeho velká věcná novela k 1. 7. 2023 - ON-LINE
06.06.2023 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
07.06.2023 DPH v roce 2023 - ON-LINE
07.06.2023 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
07.06.2023 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
08.06.2023 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
08.06.2023 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažované legislativní změny - ON-LINE
08.06.2023 Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
08.06.2023 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
09.06.2023 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
12.06.2023 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
12.06.2023 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
13.06.2023 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
13.06.2023 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
13.06.2023 Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o projednávané věcné novele, dění kolem ní a co od ní lze očekávat - ON-LINE
13.06.2023 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
14.06.2023 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
14.06.2023 Skončení pracovního poměru, DPP a DPČ - jak propustit zaměstnance a předejít sporu - ON-LINE
15.06.2023 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
15.06.2023 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
15.06.2023 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
16.06.2023 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
19.06.2023 Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
19.06.2023 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
19.06.2023 Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE
20.06.2023 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
20.06.2023 Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
20.06.2023 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
21.06.2023 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
21.06.2023 Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
22.06.2023 Nový zákon o účetnictví od 1. 1. 2024 - ON-LINE
22.06.2023 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
22.06.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
22.06.2023 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
23.06.2023 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE

Nalezeno celkem 171 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit