Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.01.2022 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
25.01.2022 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
26.01.2022 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
27.01.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
31.01.2022 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022 - ON-LINE
02.02.2022 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
03.02.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
09.02.2022 DPH v roce 2022 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství - ON-LINE
14.02.2022 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu - ON-LINE
16.02.2022 DPH v roce 2022 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
17.02.2022 Daňové a účetní novinky roku 2022 - komplexní pohled - ON-LINE
17.02.2022 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
17.02.2022 Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE
21.02.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
21.02.2022 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
23.02.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
23.02.2022 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
24.02.2022 Novinky v daňové legislativě od roku 2021 a 2022 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2021 - ON-LINE
24.02.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
28.02.2022 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot - ON-LINE
02.03.2022 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) - ON-LINE
02.03.2022 Zástavní právo v praxi - ON-LINE
03.03.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
03.03.2022 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
07.03.2022 MS Excel - nové funkce ve verzi 365 - ON-LINE
08.03.2022 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
15.03.2022 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
16.03.2022 DPH v roce 2022 - ON-LINE
16.03.2022 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
17.03.2022 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE
17.03.2022 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
18.03.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
21.03.2022 MS Excel - statistika s využitím MS Excel - nástroje pro popisnou statistiku - ON-LINE
22.03.2022 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
23.03.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
23.03.2022 Nezbytná cesta a předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
23.03.2022 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 - úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
24.03.2022 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
24.03.2022 Povinnosti a rizika po jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
24.03.2022 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE
24.03.2022 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a povolování stavebních záměrů podle nové právní úpravy ON-LINE
25.03.2022 Aktuální otázky pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
28.03.2022 Vznik a skončení pracovního poměru se zaměřením na soudní rozhodnutí - ON-LINE
29.03.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
29.03.2022 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
30.03.2022 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
30.03.2022 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
30.03.2022 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
31.03.2022 Smlouvy a software - ON-LINE
31.03.2022 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
31.03.2022 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
01.04.2022 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
04.04.2022 Kurz české interpunkce - ON-LINE
04.04.2022 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
04.04.2022 Smluvní pokuta - ON-LINE
05.04.2022 Elektronické právní jednání a aktuální novinky českého e-Governmentu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
05.04.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách - ON-LINE
05.04.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
05.04.2022 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
06.04.2022 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
06.04.2022 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
07.04.2022 Bytové spoluvlastnictví - praktické zkušenosti, které řeší SVJ a jeho členové - ON-LINE
07.04.2022 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
07.04.2022 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
07.04.2022 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
11.04.2022 Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
12.04.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE
20.04.2022 Aktuální otázky pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
21.04.2022 DPH v roce 2022 - ON-LINE
21.04.2022 Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE
21.04.2022 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
25.04.2022 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
25.04.2022 Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2022, tvorba firemních předpisů - ON-LINE
25.04.2022 Zastupování obchodní korporace v judikatuře (způsob zastupování členy statutárního orgánu, význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení) - ON-LINE
26.04.2022 Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
26.04.2022 Úprava úředních písemností - ON-LINE
26.04.2022 Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
26.04.2022 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob - ON-LINE
27.04.2022 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
27.04.2022 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
27.04.2022 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
28.04.2022 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
28.04.2022 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
28.04.2022 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
28.04.2022 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
02.05.2022 Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv se zaměřením na novou judikaturu z let 2019-2022 - ON-LINE
02.05.2022 Smlouva o dílo - ON-LINE
03.05.2022 Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, připravované úpravy nájemních vztahů - ON-LINE
03.05.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
03.05.2022 Veřejná podpora v praktických příkladech - ON-LINE
04.05.2022 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
05.05.2022 Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
05.05.2022 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon - ON-LINE
05.05.2022 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
05.05.2022 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
06.05.2022 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
09.05.2022 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
09.05.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe - ON-LINE
09.05.2022 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost a účinnost - ON-LINE
10.05.2022 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině- ON-LINE
10.05.2022 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
10.05.2022 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
10.05.2022 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
11.05.2022 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
11.05.2022 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE
11.05.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
12.05.2022 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
12.05.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
13.05.2022 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
16.05.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech - ON-LINE
17.05.2022 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
18.05.2022 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
18.05.2022 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
18.05.2022 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
19.05.2022 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
19.05.2022 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
23.05.2022 Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů - ON-LINE
23.05.2022 Smlouva o úvěru - ON-LINE
24.05.2022 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
24.05.2022 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
24.05.2022 Vodní zákon aktuálně - ON-LINE
25.05.2022 Benefity a plnění vedle mzdy - ON-LINE
25.05.2022 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
25.05.2022 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE
26.05.2022 Matrika - ON-LINE
26.05.2022 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
27.05.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
27.05.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
30.05.2022 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
30.05.2022 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
31.05.2022 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
31.05.2022 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
31.05.2022 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
31.05.2022 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
31.05.2022 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
01.06.2022 Nový zákon o znalcích - ON-LINE
01.06.2022 Společné jmění manželů - ON-LINE
02.06.2022 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
02.06.2022 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
02.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
03.06.2022 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
03.06.2022 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
06.06.2022 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
06.06.2022 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.06.2022 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
07.06.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.06.2022 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon - ON-LINE
07.06.2022 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
08.06.2022 DPH v roce 2022 - ON-LINE
08.06.2022 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
09.06.2022 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
09.06.2022 Místní poplatky po posledních zásadních novelách - ON-LINE
09.06.2022 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
09.06.2022 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
09.06.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE
13.06.2022 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
13.06.2022 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
14.06.2022 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
14.06.2022 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
14.06.2022 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
15.06.2022 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE
15.06.2022 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
16.06.2022 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
16.06.2022 Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE
16.06.2022 Úprava úředních písemností - ON-LINE
17.06.2022 Aktuality v pracovním právu v roce 2022 a připravované změny pracovního práva v roce 2022 - ON-LINE
17.06.2022 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
20.06.2022 Placené a neplacené pracovní volno - ON-LINE
22.06.2022 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
23.06.2022 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
24.06.2022 Příprava nového volebního období - ON-LINE
27.06.2022 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE

Nalezeno celkem 172 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit