Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

On-line semináře

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.06.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
17.06.2024 DPH v roce 2024 včetně informací o připravované novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2025 - ON-LINE
18.06.2024 Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE
18.06.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
19.06.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
19.06.2024 Medicínské právo - ON-LINE
19.06.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
20.06.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
20.06.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
20.06.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
20.06.2024 Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
24.06.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura - ON-LINE
09.07.2024 Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
27.08.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
03.09.2024 Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE
05.09.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
05.09.2024 Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE
10.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura - ON-LINE
10.09.2024 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
10.09.2024 Trestní odpovědnost právnických osob a předpokládaný vývoj v této oblasti - ON-LINE
11.09.2024 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
12.09.2024 Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE
12.09.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
12.09.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
17.09.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
17.09.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
18.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
18.09.2024 Problémové oblasti zákoníku práce - ON-LINE
18.09.2024 Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
19.09.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
19.09.2024 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE
20.09.2024 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
23.09.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
23.09.2024 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE
24.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura - ON-LINE
24.09.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
24.09.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
25.09.2024 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE
25.09.2024 Smlouvy a software - ON-LINE
26.09.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
26.09.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
26.09.2024 Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
30.09.2024 Mzda a plat - právní problémy po 1. 1. 2025 aneb dočkáme se rovnosti v odměňování mužů a žen? - ON-LINE
30.09.2024 Smluvní pokuta - ON-LINE
01.10.2024 Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
01.10.2024 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
01.10.2024 Účastníci řízení podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
01.10.2024 Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024 - ON-LINE
02.10.2024 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
02.10.2024 Základy práva a právního myšlení pro neprávníky - NOVINKA - ON-LINE
03.10.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.10.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
03.10.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
03.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
03.10.2024 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
04.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
07.10.2024 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
08.10.2024 Jak zajistit a doložit soulad s GDPR - ON-LINE
08.10.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINE
08.10.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny - ON-LINE
08.10.2024 Žaloba a jiná procesní podání v civilním řízení (náležitosti, typické vady a jejich odstraňování, využití opravných prostředků) - ON-LINE
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
09.10.2024 Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
09.10.2024 Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE
10.10.2024 Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
10.10.2024 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
10.10.2024 Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE
14.10.2024 Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance? - ON-LINE
15.10.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
15.10.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech - ON-LINE
16.10.2024 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE
16.10.2024 Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
16.10.2024 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
16.10.2024 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
17.10.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
17.10.2024 Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE
17.10.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
18.10.2024 Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
21.10.2024 Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
21.10.2024 Spotřebitelský úvěr v rozhodovací praxi soudů a finančního arbitra - ON-LINE
21.10.2024 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE
22.10.2024 DPH u obcí, příspěvkových a dalších neziskových organizací - ON-LINE
22.10.2024 Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
22.10.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
23.10.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
23.10.2024 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
23.10.2024 Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE
23.10.2024 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy - ON-LINE
24.10.2024 Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
24.10.2024 Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
04.11.2024 Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - dvoudenní seminář - ON-LINE
05.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE
05.11.2024 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
05.11.2024 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
06.11.2024 DPH v roce 2024 - ON-LINE
06.11.2024 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2025 - ON-LINE
06.11.2024 Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
06.11.2024 Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
07.11.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
07.11.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
07.11.2024 Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE
07.11.2024 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
07.11.2024 Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE
08.11.2024 Compliance - teorie a praxe (novinka) - ON-LINE
11.11.2024 Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
11.11.2024 Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE
12.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
12.11.2024 GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
12.11.2024 Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
12.11.2024 Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
12.11.2024 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
12.11.2024 Změny zákona o státní službě od 1. 1. 2025 - ON-LINE
13.11.2024 Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE
13.11.2024 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2025 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
13.11.2024 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
13.11.2024 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
14.11.2024 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
14.11.2024 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2024 a v roce 2025 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
14.11.2024 Nový stavební zákon - ON-LINE
14.11.2024 Veřejná prostranství - aktuálně - ON-LINE
14.11.2024 Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely - ON-LINE
14.11.2024 Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE
15.11.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025 - ON-LINE
18.11.2024 Cizí měna v účetnictví a kurzové přepočty - současnost vs. návrh nového zákona o účetnictví - ON-LINE
18.11.2024 Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
19.11.2024 ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody - ON-LINE
19.11.2024 Aktuální novela insolvenčního zákona - ON-LINE
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
19.11.2024 Kurz české interpunkce - ON-LINE
19.11.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
20.11.2024 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE
20.11.2024 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
20.11.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
21.11.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
21.11.2024 Veřejná podpora v praxi - ON-LINE
21.11.2024 Zdravotní pojištění 2025 - změny, podmínky u dohod a spousta důležitých informací, které vám nikde jinde neřeknou - ON-LINE
22.11.2024 Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
25.11.2024 Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE
25.11.2024 Dohody o práci, nová úprava od 1. 1. 2025 aneb zvláštnosti a pojistné v dohodách o práci od roku 2025 - ON-LINE
25.11.2024 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
26.11.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky - ON-LINE
26.11.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
26.11.2024 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE
27.11.2024 Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
27.11.2024 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
27.11.2024 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
27.11.2024 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
28.11.2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2025 s aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
28.11.2024 Důchodové pojištění v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
28.11.2024 Jednotlivé místní poplatky a jejich správa - ON-LINE
28.11.2024 Novinky v pracovním právu pro rok 2025 - ON-LINE
28.11.2024 Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE
02.12.2024 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
02.12.2024 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
02.12.2024 Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech - ON-LINE
02.12.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE
03.12.2024 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE
03.12.2024 Český pravopis v úřední a obchodní praxi - ON-LINE
03.12.2024 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
03.12.2024 Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
03.12.2024 Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
03.12.2024 Řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka (břemeno tvrzení a důkazní, koncentrace řízení, dokazování) - ON-LINE
03.12.2024 Zákon o majetku státu - ON-LINE
04.12.2024 (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
04.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025 - ON-LINE
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
04.12.2024 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
05.12.2024 Daň z nemovitých věcí pro rok 2025 - teorie a praxe (včetně daňového přiznání) - ON-LINE
05.12.2024 Nový stavební zákon - ON-LINE
05.12.2024 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z a nový zákon o účetnictví - ON-LINE
05.12.2024 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
06.12.2024 Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
09.12.2024 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
09.12.2024 Nemajetková újma podle občanského zákoníku - ON-LINE
09.12.2024 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
09.12.2024 Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny - ON-LINE
10.12.2024 Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
10.12.2024 Nový zákon o účetnictví - ON-LINE
10.12.2024 Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legislativní změny a první zkušenosti s edoklady - ON-LINE
11.12.2024 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE
11.12.2024 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
11.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář - ON-LINE
12.12.2024 Daňové a účetní novinky roku 2024 a 2025 - komplexní pohled ke všem novinkám - ON-LINE
12.12.2024 Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
12.12.2024 Úprava úředních a jiných dokumentů podle ČSN 01 6910 - ON-LINE
13.12.2024 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
16.12.2024 Daň z příjmů ze závislé činnosti včetně novinek od roku 2025 - ON-LINE
16.12.2024 DPH v roce 2024 a změny od roku 2025 - ON-LINE
16.12.2024 Právní a faktické vady nemovitostí - volně navazující seminář - ON-LINE
17.12.2024 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2025 - ON-LINE
17.12.2024 DPH v oboru vodovodů a kanalizací v roce 2025 - ON-LINE
17.12.2024 Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě - ON-LINE
17.12.2024 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
17.12.2024 Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE
17.12.2024 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025 - ON-LINE
18.12.2024 Důchodové a zdravotní pojištění v roce 2024 a 2025 - ON-LINE
18.12.2024 Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE
19.12.2024 Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE

Nalezeno celkem 202 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit