Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Lektoři

B | C | Č | D | E | F | H | C | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 • Bachor Vlastimil, Ing.

  dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

 • Barešová Eva, JUDr.

  působí v oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona

 • Bejčková Michaela, Mgr.

  soudkyně Nejvyššího správního soudu, v letech 2009 – 2016 soudkyně správního úseku Městského soudu v Praze. V minulosti působila jako členka oddělení evidence judikatury NSS a podílela se zejména na jazykové redakci Sbírky rozhodnutí NSS. Přednáší o právnické češtině jak praktickým právníkům, tak studentům (kurs právního psaní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy). Příležitostně spolupracuje s Oddělením jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR jako neformální konzultantka pro oblast právního jazyka.

 • Benda Václav, Ing.

  BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

 • Beran Jiří, JUDr.

  vedoucí oddělení legislativy platebních služeb a tržní infrastruktury, Ministerstvo financí.

 • Bernard Michal, JUDr.,Ph.D.

  advokát AK Dohnal & Bernard, s.r.o, dříve pracoval jako právník odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, podílel se na přípravě nového zákona o ochraně ovzduší, nyní se ochraně ovzduší věnuje v advokátní praxi. Je spoluautorem komentáře k Zákonu o ochraně ovzduší, C.H.Beck, 2013

 • Bezouška Petr, JUDr., Ph.D.

  člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

 • Bielinová Petra, Mgr.

  advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.) Zastupuje žadatele o informace, ale poskytuje právní servis rovněž povinným subjektům dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • Bílý Jan, Ing.

  vedoucí oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Bláha Radim, Ing. Mgr.

  daňový a právní konzultant společnosti Staněk, Tomíček & Partners, lektor přímých daní na vysokých školách a ve státním i komerčním sektoru, v rámci své pozice (dříve vedoucí oddělení mezinárodního zdanění v přímých daních MF a v letech 2005 – 2015 ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí) řídil výkon přímých daní v ČR, zastupoval Českou republiku v orgánech OECD a EU, implementoval strategii pro mezinárodní zdaňování s důrazem na nadnárodní podniky, tzv. převodní ceny a sjednával mezinárodní smlouvy se zeměmi s prvkem daňových rájů.

 • Blažková Dana

  poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu

 • Brantová Jana

  vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

 • Brázda Martin, Ing.

  Generální ředitelství cel, vedoucí projektu E-DOVOZ v Celní správě ČR

 • Brzobohatá Pavlína, JUDr.

  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

 • Bureš Jaroslav, JUDr.

  předseda Vrchního soudu v Praze, člen stálé skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo, byl členem Komise pro rekodifikaci občanského zákoníku

 • Bureš Radim, Mgr.

  spoluautor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně podílel na přípravě tzv. „Velké novely“ a jejího projednávání v celém legislativním procesu

 • Čáp Jiří, JUDr.

  advokát, spolupracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR, místopředseda představenstva a předseda Legislativně právní komise Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, sekretář Koordinačního fóra pro bytové a družstevně bytové právo při SMBD ČR, autor a spoluautor publikací z oblasti bydlení a z oblasti družstev, spolupracoval na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavním autorem zvláštního zákona a prováděcího předpisu.

 • Čech Petr, JUDr.,Ph.D., LL.M.

  odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

 • Čermák Michal, Mgr.

  vedoucí právního oddělení na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, vyučuje na Právnické fakultě MU v Brně, je jednatelem poradenské společnosti Čermák a partneři spol. s r.o., v minulosti byl vedoucím úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Černín Karel, Mgr., Ph.D.

  asistent soudce Nejvyššího správního soudu

 • Čouková Pěva, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP, zakladatelka Účetního a mzdového portálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, Neziskové sekce KDP ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KAČR a Výboru pro veřejný sektor KAČR

 • Daněk Antonín, Ing.

  lektor má dlouholetou praxi kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hojně publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, například je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG). O zdravotním pojištění přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.

 • de Korver Zuzana, Mgr.

  vedoucí oddělení rozklady, působí na Úřadu průmyslového vlastnictví, v současnosti zastává pozici předsedkyně rozkladového senátu se zaměřením na práva na označení, spoluautorka novely zákona o ochranných známkách.

 • Dědič Jan, Prof. JUDr.

  společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

 • Dienstbier Filip, JUDr. Ing., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

 • Dobešová Katarína

  Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

 • Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.

  katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentka soudce Nejvyššího soudu

 • Doležalová Daniela , Mgr. RNDr.

  přední odbornice na algoritmické obchodování v ČR, spoluautorka komentáře k zákonu o platebním styku a k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, do roku 2015 působila na Ministerstvu financí v legislativě finančního trhu a v oddělení Platební služby a tržní infrastruktura

 • Doležílek Jiří, JUDr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na pracovněprávní agendu

 • Doskočil Lubomír , Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

 • Drápal Ljubomír, JUDr.

  předseda Krajského soudu v Praze

 • Dvořák, Bohumil, JUDr.Ph.D., LL.M.

  soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel

 • Fiala Josef, Prof. JUDr.,CSc.

  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra občanského práva, člen Legislativní rady vlády

 • Fiala Roman, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Hálová Jana, JUDr.

  oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

 • Hálová Markéta , Mgr., Ph.D.

  od roku 1997 se v ČNB zabývá problematikou evropského práva v oblasti bankovnictví a platebního styku. V současnosti pracuje na pozici hlavního právníka pro EU. Za ČR se zúčastnila procesu tvorby a vyjednávání řady evropských předpisů. Je spoluautorkou několika českých zákonů.

 • Havel Bohumil, Doc. JUDr., Ph.D.

  hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

 • Havelková Svatava, Mgr.

  v letech 1990 až 2011 pracovnice Ministerstva životního prostředí a v letech 2006 až 2011 pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny. Od roku 2006 až dosud členka redakční rady časopisu Ochrana přírody

 • Hejmala Miloš, JUDr.

  advokát se specializací na pracovní právo, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo, smluvní partner podnikatelské sféry, veřejných vysokých škol a rozpočtové sféry pro oblast pracovního práva

 • Holcová Irena, JUDr.

  advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

 • Holendová Kateřina, Mgr.

  od roku 2013 pracovnice Povodí Vltavy, s. p., specialistka na vodní právo, v letech 2008 – 2013 pracovala na vodoprávním úřade Krajského úřadu Středočeského kraje.

 • Holmes Alena, JUDr.

  ředitelka odboru - Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Ministerstva financí, spoluautorka zákona o dani z nemovitostí

 • Holý Jaroslav, Ing. Bc.

  vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřadu pro hlavní město Prahu, věnuje se lektorské a publikační činnosti v oblasti katastru nemovitostí, je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a členem zkušební komise IV. pro obor státní služby zeměměřictví katastr nemovitostí.

 • Horák, Pavel, JUDr. Ing.Ph.D.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 • Horník Jan , JUDr., Ph.D.

  oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

 • Houška Josef, Ing.

  ředitel celního úřadu Tábor a externí lektor celní školy, spoluautor předpisů upravujících problematiku celního řízení

 • Hrabánková Milada, Ing.

  zástupkyně ředitele odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu, lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu

 • Hrabětová Daniela, Ing.

  metodik Generálního finančního ředitelství Praha

 • Hrůšová Růžena, Ing.

  odbor Nepřímých daní Ministerstva financí

 • Hřebíková Iva, Mgr.

  ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby ústředního orgánu státní správy, personální ředitelka sekce pro státní službu

 • Hulmák Milan, JUDr., Ph.D.

  katedra občanského práva a pracovního práva PF UP, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku, je členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, člen pracovní komise LRV pro soukromé právo

 • Hulva Martin, Ing. npor.

  Celník, lektor, vedoucí oddělení celního úřadu

 • Hůrka Petr, Doc. JUDr., Ph.D.

  náměstek pro legislativu MPSV, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády, podílí se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů

 • Chlebcová Radka, JUDr. , Ph.D.

  advokát - lektor ICC ČR, specializace na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

 • Janoušek Lubomír, JUDr. Ing.

  specializovaný finanční úřad

 • Janšová Marie, Mgr.

  partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

 • Jelínková Jitka, JUDr. RNDr., Ph.D.

  členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018). Lektorka je rovněž spoluatorka publikace: Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018.

 • Jindřichová Denisa, JUDr., Ph.D.

  hlavní právník pro správní řízení v České národní bance, dlouhodobě se zabývá problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulací, licencováním a dohledem v této oblasti, výkladem právních předpisů platebního styku a inovativními formami placení. Intenzivněji se též věnovala problematice kybernetické bezpečnosti a problematice kolektivního investování nebo regulací spotřebitelského úvěru. Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva finančního trhu na Sekci licenčních a sankčních řízení ČNB. Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku. Působí rovněž jako externí lektor na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Je členkou rozkladové komise MF ČR.

 • Jirásková Zdeňka, JUDr.

  vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Jouza Ladislav, JUDr.

  advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

 • Kapitán Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.

  ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vysokoškolský pedagog Akademie Sting, o. p. s., odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, poradce a konzultant mezinárodního práva soukromého a obchodního

 • Kasíková Martina, JUDr.

  předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

 • Kaucký Jiří, Mgr.

  spoluautor nového správního řádu

 • Kelblová Helena, Ing.

  podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

 • Kincl Michael, JUDr.

  Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

 • Klabouchová Ivona, Ing.

  Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

 • Klápště Jiří, Ing.(garant III. bloku)

  ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, spoluautor novel právních předpisů a přední odborník na problematiku vztahujících se k III. bloku

 • Klee Lukáš, JUDr.,Ph.D., LL.M., MBA

  mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce. Kontaktní údaje: www.klee-consulting.com

 • Klestil Jindřich, Dr.

  pracovník Generálního finančního ředitelství - oddělení majetkových daní a daně silniční

 • Klímová Růžena, Ing.

  zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

 • Kněžínek, Jan, JUDr.Ph.D.

  od července 2018 ministr spravedlnosti, do té doby náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR

 • Kobsinek Josef, plk. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí oddělení netarifních opatření

 • Korbel František, Mgr., Ph.D.

  Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

 • Kouba Stanislav, Ing. Mgr.

  ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí. Podílel se na přípravě zákona o evidenci tržeb. Působí též na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci katedry finančního práva a je autorem řady odborných článku i monografií z daňové oblasti.

 • Kožík David, Ing.

  přední odborník na klasifikaci zboží do celního sazebníku (kombinované nomenklatury), věnuje se poradenství v oblasti celní problematiky a mezinárodního obchodu a přednáškové činnosti.

 • Králík Aleš, Mgr. Bc.,LL.M.

  oddělení legislativy kapitálového trhu, Ministerstvo financí

 • Králík Michal, Mgr., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

 • Kramařík Roman, JUDr., Ph.D.

  partner advokátní kanceláře JŠK. Roman se dlouhodobě ve své praxi věnuje soutěžnímu právu např. při zastupování klientů ve věcech veřejné podpory, zastupování společností v soudních řízeních proti rozhodnutí ÚOHS o žalobě ve věci veřejných zakázek ve věcech spojování podniků. Získal intenzivní zkušenosti v akvizicích a financování, v oborech výstavby veřejné infrastruktury (nejen) formou PPP, v energetice, telekomunikacích a zdravotnictví.

 • Krátký Michal, Ing.

  odborník, který se podílel na přípravě i projednání nového vodního zákona včetně jeho velké novely a prováděcích předpisů k němu

 • Krátký Otakar, JUDr.

  spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

 • Krčmář Zdeněk, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

 • Kučera Zdeněk, JUDr., Ph.D.

  advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl kurz též například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT.

 • Kučerová Alena, JUDr.

  specialista pro ochranu informací společnosti OKsystem a s., odborný konzultant a lektor kurzů zaměřených na oblast dopadů GDPR v soukromém i veřejném sektoru. Od roku 2000 působila v Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vedoucích pracovních pozicích (ředitelka odboru, náměstkyně předsedy) se zaměřením na výkon dozorové činnosti UOOU a správní rozhodování. Zastupovala úřad i v rámci mezinárodní spolupráce v rámci EU. Od ledna 2017 působí jako odborný poradce a konzultant v oboru ochrana informací veřejném i soukromém sektoru, kde využívá své dosavadní zkušenosti v praxi povinných subjektů. Je spoluautorkou komentářů k zákonu o ochraně osobních údajů (C.H.BECK, 2003 a 2012), a odborných publikací (Polygon 2010 a 2013). Aktuálně publikuje odborné články k dopadům GDPR v oblasti provozu kamerových systémů v bytových domech prostřednictvím portálu: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost (poslední z prosince 2018 – téma zpracovatelská smlouva).

 • Kühn Zdeněk, prof. JUDr.,Ph.D., LL.M., S.J.D.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 • Lang Roman, JUDr.,Ph.D.

  právník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Lasák Jan, JUDr., Ph.D., LL.M.

  counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

 • Lavický, Petr, Doc. JUDr.Ph.D.

  docent Právnické fakulty MU, předseda rekodifikační skupiny

 • Mareček Jan, JUDr.(garant II. bloku)

  předseda České společnosti pro stavební právo, advokát, spoluautor právních předpisů týkajících se stavebního práva

 • Mareš Petr, plk. Mgr.

  vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

 • Maršíková Jolana, JUDr.

  místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

 • Mazanec Michal, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího správního soudu od roku 2003. Celoživotně se věnuje otázkám veřejného práva. Od roku 1991 byl členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády a v letech 1998 až 2002 byl členem LRV. V době před vznikem Nejvyššího správního soudu redigoval jako soudce Vrchního soudu v Praze tzv. „červenou sbírku“ judikátů správních soudů (1992 - 2002) a od roku 2003 se jako člen redakční rady podílí na vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 • Mejzlík Ladislav, Doc. Ing., Ph.D.

  Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, auditor, v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Koordinoval první oficiální překlad IFRS do češtiny a překládal jejich podstatnou část. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

 • Mikula Ondřej, Mgr.

  Advokát. Řadu let působil ve známé české advokátní kanceláři. V roce 2018 založil spolu s Janem Šovarem FINREG PARTNERS, advokátní kancelář specializují se na oblast regulace finančního trhu, FinTech a investiční fondy s akcentem na CEE region. Podílel se na poskytování právních služeb řadě předních českých i světových finančních institucí. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti a píše blog věnovaný regulaci finančního trhu – finreg.cz.

 • Nesrovnal Jiří, Ing. Bc.

  Daňový poradce, člen prezidia Komory daňových poradců ČR

 • Neubauerová Stanislava, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Nietscheová Jaroslava, prom. práv.

  specialistka na vodní právo Povodí Vltavy, s.p., významnou měrou se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra životního prostředí, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů, je spoluautorkou či autorkou řady publikací a odborných článků.

 • Nonnemann František, Mgr.

  Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V roce 2016 nastoupil do MONETA Money Bank, a.s., kde vede tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA.

 • Obrovská Lucie, Mgr. Bc., Ph.D.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

 • Ondrejová Dana, Doc. JUDr., Ph.D.

  docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

 • Pacáková Simona, Ing.

  Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

 • Passer Jan, JUDr.,Ph.D., LL.M.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Justiční akademii, zakládající člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo, věnuje se také publikační činnosti.

 • Pavlová Marcela, Ing.

  náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

 • Pazderka Přemysl, Ing.

  Člen autorského týmu zákona o kybernetické bezpečnosti odpovědný za tvorbu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Vedoucí oddělení vývoje, výzkumu a podpory Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu.

 • Pecková Hodečková Jana, Ing. Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Pelikán Robert, JUDr.,Ph.D.

  v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, counsel advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

 • Pelikánová Helena, JUDr.

  specialistka v otázkách důchodového pojištění advokátní kanceláře (www.akpelikan.cz)

 • Peroutka Pavel, Ing.

  nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

 • Petr Michal, JUDr., Ph.D.

  of-counsel advokátní kanceláře JŠK, dříve působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž. Soutěžnímu právu se věnuje více než deset let. Rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

 • Petrov Jan, Mgr. et Mgr., LL.M., Ph.D.

  Spoluautor komentáře C.H.Beck k ObčZ (svazky k závazkovému právu), dříve ředitel Justiční akademie, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a jako advokát.

 • Pihera Vlastimil, JUDr., Ph.D.

  působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

 • Pilařová Ivana, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP

 • Podškubka Tomáš , Ing., Ph.D., MRICS

  senior manažer znaleckého ústavu TPA Valuation & Advisory s.r.o., soudní znalec, člen RICS (prestižní britská komora sdružující odborníky v oblasti nemovitostí) – specializace oceňování nemovitostí

 • Pořízková Barbara, JUDr.

  Předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu, dlouholetá lektorka KDP České republiky i KDP Slovenské republiky, přednáší pro vzdělávací agentury i územní finanční orgány, dříve působila na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně, poté u největší mezinárodní poradenské společnosti v oblasti daní a auditu (spol. PricewaterhouseCoopers). Zde působila jako vedoucí skupiny správního procesu se zaměřením na daňové spory, a současně byla členem interní skupiny specialistů na DPH.

 • Procházková Jana, Ing.

  metodik majetkových daní, zaměstnanec Finanční správy České republiky (pracoviště FÚ pro Královéhradecký kraj), lektor, člen zkušební komise KDP ČR.

 • Procházková Petra, Ing.

  odborná asistentka

 • Ptáček Lubomír, JUDr., Ph.D.

  soudce stážista Nejvyššího soudu České republiky, český styčný soudce v oblasti rodinného práva (soudce Haagské sítě soudců), lektor Justiční akademie ČR, lektor Justičné akademie

 • Rajchl Jiří, JUDr., Ph.D.

  odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednáší též na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., spoluautor monografie Právní aspekty hazardních her, konzultant provozovatelů, advokátních kanceláří a orgánů veřejné správy v oblasti hazardních her, člen poradních orgánů několika ústředních správních úřadů.

 • Raus David, JUDr., Ph.D.

  předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

 • Rážová Eva, JUDr.

  externí odborný lektor, podílela se na legislativní přípravě zákona o sociálních službách a na přípravě změn v rámci sociální reformy

 • Reinoha Marek

  poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

 • Rezková Marie, JUDr.

  spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.

 • Ronovská Kateřina, Doc. JUDr., Ph.D.

  působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

 • Roztočil Aleš, Mgr. Bc., LL.M.

  soudce Nejvyššího správního soudu

 • Rubeš Pavel, JUDr., Ph.D.

  od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

 • Ryneš Petr, Ing.

  auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

 • Salačová Marie, JUDr.

  specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

 • Sedláčková Vladimíra, JUDr.

  zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

 • Schödelbauerová Pavla, JUDr.

  vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

 • Scholzová Vlasta, Ing.

  vedoucí oddělení Oceňování majetku Ministerstva financí

 • Simon Pavel, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu

 • Skála Milan, PhDr.

  daňový poradce 014, Cicero, s.r.o., dlouholetá specializace na problematiku zdaňování nemovitostí.

 • Skálová Jana, Ing., Ph.D.

  partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

 • Sklenář Tomáš, Ing.

  poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

 • Slezák Petr, Ing.

  zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

 • Slováček David, Mgr.

  právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Smejkal Ladislav, JUDr.

  advokát a partner mezinárodní advokátní kanceláře Dentons. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti trestního práva, což zahrnuje jak obhajobu právnických a fyzických osob, ale i zastupování poškozených v trestním řízení, zavádění compliance management systémů a realizaci interních šetření. Dále se specializuje kriminalitu zaměstnanců a členů vedení obchodních společností a související právní otázky včetně zastupování v soudních sporech. Je členem České advokátní komory a Mezinárodní advokátní komory (IBA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazen mezi nejdoporučovanější odborníky v oblasti trestního a pracovního práva (Chambers Europe, Who’s Who Legal, Legal 500). Pravidelně přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí.

 • Součková Ilona, Ing.

  vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

 • Staša Josef, JUDr. Ing.,CSc.

  Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

 • Stejskal Jan, Ing.

  Jednatel Belbin CS s.r.o., je členem britské asociace trenérů CIPD /www.cipd.co.uk/ a manažerským konzultantem v oblasti prodeje, výroby a služeb jak v České republice, tak v zahraničí. Je specialistou na rozvoj lidského kapitálu, zvyšování produktivity práce, týmové práce a účinnosti procesů. Je mezinárodně akreditovaným garantem expertního systému Belbin® pro budování a rozvoj týmů.

 • Stiebitz Jan, Mgr.

  působí ve státní správě v odboru správních činností, v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, je lektorem a zkušebním komisařem IMS.

 • Stupková Radka, Mgr.

  vedoucí oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, spoluautorka novely zákona o ochranných známkách.

 • Svoboda Jiří, JUDr.

  notář v Praze. Podílel se na přípravě nového občanského zákoníku a byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového zákona o nesporném řízení soudním

 • Svoboda Michal, Ing., Ph.D.

  spoluautor účetní legislativy, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze

 • Šafra Michal, mjr. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí referátu ochrany spotřebitele, oddělení Netarifních opatření

 • Šámal Pavel, Prof. JUDr., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na hospodářskou trestnou činnost, vysokoškolský učitel, hlavní autor trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, člen trestní komise Legislativní rady vlády ČR

 • Šámalová Milada, JUDr.

  předsedkyně senátu soudu pro mládež Nejvyššího soudu (specializace na soudnictví ve věcech mládeže), autorka článků a spoluatorka nového vydání Komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže (C. H. Beck, 2011), dále zpracovala mnoho publikovaných rozhodnutí v oblasti trestního práva mládeže (ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v časopisech Trestněprávní revue, Trestní právo atd.).

 • Šebestová Alena, Mgr.

  odbor regulace finančního trhu, Česká národní banka

 • Šímová Veronika, Ing.

  vedoucí oddělení SEA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

 • Šimůnková Karolína, Mgr.

  metodik spisové služby

 • Škubal Jaroslav, JUDr.

  advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

 • Šovar Jan, Mgr. Ing.

  Advokát. Řadu let působil ve známé české advokátní kanceláři. V roce 2018 založil spolu s Ondřejem Mikulou FINREG PARTNERS, advokátní kancelář specializují se na oblast regulace finančního trhu, FinTech a investiční fondy s akcentem na CEE region. Působil ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů, poradním orgánu Evropské komise, v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně. Léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se mj. zpracovávala nová regulace fondového podnikání v České republice a liberalizace dluhopisového práva. Publikuje v odborném a populárním tisku a pravidelně přednáší a píše blog věnovaný regulaci finančního trhu – finreg.cz.

 • Šrámková Alice, Ing.

  daňový poradce, člen sekce účetnictví KDP, účetní expert v Systému certifikace účetní profese v ČR, účastní se na zasedáních Národní účetní rady, je zkušební komisařkou u KDP a v Systému certifikace účetní profese v ČR.

 • Štenglová Ivana, Doc. JUDr.

  docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

 • Štěpán Martin

  konzultant v oblasti ekonomiky tepelné energetiky, majitel poradenské společnosti DEAS s.r.o. (www.deas.cz), působící v oboru energetického poradenství již od roku 1992, podílel se na přípravě aktualizace předpisů o rozúčtování nákladů na služby

 • Šuk Petr, JUDr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

 • Šustrová Daniela, JUDr., LL.M.

  ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dlouhodobě se zabývá problematikou katastru nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

 • Táborský Jan, Mgr.

  zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce (www.syntagma.cz) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Provozuje oblíbené facebookové stránky Jazykové zajímavosti, je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

 • Toman Petr, pplk. Mgr.

  specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku.

 • Tomášová Zdeňka, JUDr.,CSc.

  dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Tomíček Milan, Mgr., Ph.D.

  Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

 • Tomíčková Monika, Mgr.

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala v mezinárodní konzultantské firmě, řídila bilaterální projekty Britského velvyslanectví v Praze, česko-holandskou nadaci Divoké husy, byla členkou správních rad NNO. Naposledy působila jako manažerka charitativních aktivit České televize, kde nastartovala nový projekt vzdělávání neziskových organizací a realizaci tzv. adopce pořadu – projektu, který přispívá k lepšímu zviditelnění sociálních témat v pořadech ČT a většímu zapojení neziskových organizací do jejího vysílání. Za tento projekt byla ČT oceněna jako TOP Odpovědná firma 2016. Dlouhodobě se zabývá efektivní komunikací společenských témat a spoluprací napříč neziskovým sektorem i byznysem.

 • Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D.

  odborník na pracovní právo a pracovnělékařské služby. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Je autorem nebo spoluautorem řady publikací a článků, včetně publikace "Pracovnělékařské služby". Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti.

 • Trakalová Veronika, Mgr.

  metodička Intrastatu v oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Trnková Ludmila, JUDr.

  legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví

 • Tuháček Miloš, JUDr.

  advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018)

 • Tunka Martin, Ing. arch., CSc.

  spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen autorizační rady ČKA, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

 • Ugróczy Soňa , Ing.

  daňová poradkyně SKDP, společnost PKF Slovensko, s.r.o., členka metodicko-legislativní komise pro DPH, odborná lektorka s dlouholetou praxí v oblasti daňového práva.

 • Urbanová Sylva, Ing.

  oddělení TARICu Generálního ředitelství cel

 • Valica Radomír, JUDr. et Mgr.

  Do 31. března 2014 ředitel odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu, autor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce, a.s.

 • Vašíková Jana, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Vávrová Eva, Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

 • Vedral Josef, JUDr., Ph.D.

  spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

 • Velíšková Anna, Ing.

  interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

 • Vilhelmová Renata, JUDr.

  vedoucí majetkového oddělení v odboru Státní majetek Ministerstva financí

 • Vinšů Alex, RNDr.

  Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře, zejména se podílí jako analytik a datový specialista na vývoji originálního projektového systému v přední softwarové společnosti nData Solutions, s.r.o. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

 • Vlasák František, JUDr.

  oddělení nemocenského pojištění a pojistného Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Vodný Roman, Ing., Ph.D.

  ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování

 • Vojtek Petr, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

 • Vrba Jiří, Ing.

  člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec

 • Wipplerová Tereza, Mgr.

  pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Městského úřadu v Táboře a několika škol a obchodních společností

 • Zábojová Lenka, Ing. Bc.

  daňová poradkyně, asistentka auditora, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia Komory daňových poradců

 • Zajonc Myron, JUDr.

  dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

 • Zdražil Vladimír, Ing.

  člen metodické rady Svazu účetních

 • Zídek Martin , JUDr.(garant IV. bloku)

  ředitel Památkové inspekce Ministerstva kultury, spoluautor nového památkového zákona a přední odborník na problematiku památkové péče

 • Zíka Václav, Ing.

  zástupce ředitele odboru "Daní z přijmu a veřejná pojistná" a vedoucí oddělení "Mezinárodních daňových vztahů" Ministerstva financí

 • Ženíšková Marta, Ing.

  odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Žufanová Hana , RNDr., Ph.D.

  řídí útvar interního auditu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a úzce spolupracuje s oddělením boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

Nalezeno celkem 191 lektorů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit