Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Lektoři

A | B | C | Č | D | E | F | H | C | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z | Ž

 • Babšická Věra, Mgr.

  specialistka na oblast živnostenského podnikání

 • Bachor Vlastimil, Ing.

  dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

 • Barešová Eva, JUDr.

  působí v oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona

 • Baxa Josef, JUDr.

  v době, kdy lektorsky vedl semináře pro naši společnost - I. náměstek ministra spravedlnosti, který se významným způsobem podílel na přípravě novely trestního řádu, zkušený trestní soudce, vysokoškolský učitel Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, spoluautor renomovaných komentářů k trestnímu řádu (v současné době - předseda Nejvyššího správního soudu)

 • Bednář Václav, JUDr., Ph.D.

  člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, který se podílel na nové úpravě dědického práva. Působí jako akademický pracovník na Právnické fakultě UP v Olomouci a na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s., kde vyučuje občanské právo

 • Bejčková Michaela, Mgr.

  soudkyně Nejvyššího správního soudu, v letech 2009 – 2016 soudkyně správního úseku Městského soudu v Praze. V minulosti působila jako členka oddělení evidence judikatury NSS a podílela se zejména na jazykové redakci Sbírky rozhodnutí NSS. Přednáší o právnické češtině jak praktickým právníkům, tak studentům (kurs právního psaní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy). Příležitostně spolupracuje s Oddělením jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR jako neformální konzultantka pro oblast právního jazyka.

 • Benda Václav, Ing.

  BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

 • Beneš Jaroslav, Ing.

  emeritní ředitel odboru strategií Ministerstva životního prostředí

 • Beran Jiří, JUDr.

  vedoucí oddělení legislativy platebních služeb a tržní infrastruktury, Ministerstvo financí.

 • Bernard Michal, JUDr.,Ph.D.

  advokát AK Dohnal & Bernard, s.r.o, dříve pracoval jako právník odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, podílel se na přípravě nového zákona o ochraně ovzduší, nyní se ochraně ovzduší věnuje v advokátní praxi. Je spoluautorem komentáře k Zákonu o ochraně ovzduší, C.H.Beck, 2013

 • Bezouška Petr, JUDr., Ph.D.

  člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

 • Bielinová Petra, Mgr.

  advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.) Zastupuje žadatele o informace, ale poskytuje právní servis rovněž povinným subjektům dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • Bílý Jan, Ing.

  vedoucí oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Bláha Radim, Ing. Mgr.

  daňový a právní konzultant společnosti Staněk, Tomíček & Partners, lektor přímých daní na vysokých školách a ve státním i komerčním sektoru, v rámci své pozice (dříve vedoucí oddělení mezinárodního zdanění v přímých daních MF a v letech 2005 – 2015 ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí) řídil výkon přímých daní v ČR, zastupoval Českou republiku v orgánech OECD a EU, implementoval strategii pro mezinárodní zdaňování s důrazem na nadnárodní podniky, tzv. převodní ceny a sjednával mezinárodní smlouvy se zeměmi s prvkem daňových rájů.

 • Blažková Dana

  poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu

 • Brantová Jana

  vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

 • Brázda Martin, Ing.

  Generální ředitelství cel, vedoucí projektu E-DOVOZ v Celní správě ČR

 • Brůna Miroslav, JUDr.

 • Brzobohatá Pavlína, JUDr.

  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

 • Březinová Hana, Doc. Ing., CSc.

  VŠ učitel, metodik účetnictví a auditorka (AUDIT HABR s.r.o.), pracuje ve Výkonném výboru Komory auditorů České republiky a Koordinačním výboru při MF ČR, je uznávanou autorkou mnoha publikací a článků.

 • Bříza Petr, JUDr.,LL.M.

  advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, externí vyučující na PF UK

 • Bučková Ariana, JUDr. Ing.

  auditorka, daňová poradkyně

 • Bureš Jaroslav, JUDr.

  předseda Vrchního soudu v Praze, člen stálé skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo, byl členem Komise pro rekodifikaci občanského zákoníku

 • Bureš Radim, Mgr.

  spoluautor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně podílel na přípravě tzv. „Velké novely“ a jejího projednávání v celém legislativním procesu

 • Čáp Jiří, JUDr.

  advokát, spolupracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR, místopředseda představenstva a předseda Legislativně právní komise Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, sekretář Koordinačního fóra pro bytové a družstevně bytové právo při SMBD ČR, autor a spoluautor publikací z oblasti bydlení a z oblasti družstev, spolupracoval na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavním autorem zvláštního zákona a prováděcího předpisu.

 • Čáp Zdeněk, JUDr.

  v době, kdy lektorsky vedl semináře pro naši společnost - ředitel odboru legislativy a práva Svazu českých a moravských výrobních družstev, místopředseda Komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo, člen legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy ČR, člen Komise pro legislativu a právo Družstevní asociace ČR, předseda legislativně právní komise SČMVD

 • Čech Petr, JUDr.,Ph.D., LL.M.

  odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

 • Čermák Michal, Mgr.

  v minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je nyní aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze. Působí také jako auditor, zadavatel a poradce pro otázky zadávacích řízení v poradenské společnosti, podílí se dále jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy. Vede semináře pro aktivní zadavatele veřejných zakázek na Právnické fakultě v Brně, pro uvedenou fakultu rovněž přednáší problematiku veřejných zakázek. Je aktivním zadavatelem a podporovatelem elektronického zadávání.

 • Černín Karel, Mgr., Ph.D.

  asistent soudce Nejvyššího správního soudu

 • Čouková Pěva, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP, zakladatelka Účetního a mzdového portálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, Neziskové sekce KDP ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KAČR a Výboru pro veřejný sektor KAČR

 • d´Ambrosová Hana, JUDr.

  zástupkyně ředitele odboru pracovně právního a mzdového, vedoucí oddělení pracovně právních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí

 • Daněk Antonín, Ing.

  lektor má dlouholetou praxi kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hojně publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, například je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG). O zdravotním pojištění přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.

 • Darebný Josef, JUDr.

  oddělení bytového práva v odboru bytové politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

 • de Korver Zuzana, Mgr.

  působí na Úřadě průmyslového vlastnictví, kde se dlouhodobě se specializuje se na oblast práv na označení, dvoustranná řízení v oblasti ochranných známek. Je předsedkyní rozkladového senátu se zaměřením na práva na označení Úřadu průmyslového vlastnictví, zastupuje Úřad průmyslového vlastnictví v projektech Konvergenčního programu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, které se týkají sbližování praxe v Evropské unii.

 • Dědič Jan, Prof. JUDr.

  společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

 • Dienstbier Filip, JUDr. Ing., Ph.D.

  soudce Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě UP

 • Dobešová Katarína

  Odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.

 • Dobrovolná Eva, JUDr., Ph.D., LL.M.

  katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistentka soudce Nejvyššího soudu

 • Doležal Jiří, stav.

  dlouholetý vedoucí pracovník Ministerstva pro místní rozvoj, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra

 • Doležalová Daniela , Mgr. RNDr.

  přední odbornice na algoritmické obchodování v ČR, spoluautorka komentáře k zákonu o platebním styku a k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, do roku 2015 působila na Ministerstvu financí v legislativě finančního trhu a v oddělení Platební služby a tržní infrastruktura

 • Doležílek Jiří, JUDr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na pracovněprávní agendu

 • Doskočil Lubomír , Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

 • Drápal Ljubomír, JUDr.

  od února 2017 předseda Krajského soudu v Praze

 • Dvořák Libor, JUDr.

  ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí

 • Dvořák, Bohumil, JUDr.Ph.D., LL.M.

  soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel

 • Eliáš Karel , Prof.Dr.JUDr

  autor návrhu nového občanského zákoníku, člen Legislativní rady vlády, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

 • Ernest Dušan, kpt. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

 • Falešníková Lenka, Mgr. Ing.

  BDO Tax

 • Fiala Josef, Prof. JUDr.,CSc.

  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra občanského práva, člen Legislativní rady vlády

 • Fiala Roman, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Frank Karel, Ing.

  vedoucí pracovník Vodohospodářského podniku Plzeň, s.r.o., spoluautor uvedené vyhlášky

 • Hájková Marie, Ing.

 • Hálová Jana, JUDr.

  oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

 • Hálová Markéta , Mgr., Ph.D.

  od roku 1997 se v ČNB zabývá problematikou evropského práva v oblasti bankovnictví a platebního styku. V současnosti pracuje na pozici hlavního právníka pro EU. Za ČR se zúčastnila procesu tvorby a vyjednávání řady evropských předpisů. Je spoluautorkou několika českých zákonů.

 • Hanzlová Olga, Ing.

  účetní poradkyně, specialistka pro oblast účetnictví a hospodaření vybraných účetních jednotek, (organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní fondy a příspěvkové organizace). Je autorkou odborných publikací a mnoha článků v oblasti účetnictví nevýdělečných organizací.

 • Havel Bohumil, Doc. JUDr., Ph.D.

  hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

 • Havelková Svatava, Mgr.

  v letech 1990 až 2011 pracovnice Ministerstva životního prostředí a v letech 2006 až 2011 pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny. Od roku 2006 až dosud členka redakční rady časopisu Ochrana přírody

 • Hejkal Tomáš, JUDr.

  přední odborník v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

 • Hejmala Miloš, JUDr.

  advokát se specializací na pracovní právo, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo, smluvní partner podnikatelské sféry, veřejných vysokých škol a rozpočtové sféry pro oblast pracovního práva

 • Hlaváč Jiří, Ing.,Ph.D.

  partner znaleckého ústavu TPA Horwath Valuation Services s.r.o., auditor, daňový poradce, soudní znalec

 • Hodovský Jan, RNDr.

  ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, vodní ředitel ČR, vedoucí delegace ČR v mezinárodních komisích pro ochranu Dunaje, Odry a Labe

 • Holcová Irena, JUDr.

  advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

 • Holejšovský Josef, JUDr.

  předseda senátu Vrchního soudu, autor či spoluautor řady odborných publikací na téma obchodního rejstříku, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob

 • Holmes Alena, JUDr.

  ředitelka odboru - Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Ministerstva financí, spoluautorka zákona o dani z nemovitostí

 • Holt James, Dr.

  Clinical Professor Emeritus of Engineering Management at Washington State University

 • Horáček Tomáš, JUDr.,Ph.D.

  odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK, rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, mediátor, člen Asociace mediátorů SR a člen Vědecké rady ESI. Aktivně se podílel na přípravě návrhu zákona o mediaci jako člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti. Pracuje na komentáři k zákonu o mediaci.

 • Horák, Pavel, JUDr. Ing.Ph.D.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 • Horník Jan , JUDr., Ph.D.

  oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

 • Horová Helena, JUDr. Ing.,LL.M.

  insolvenční správce se zvláštním povolením, likvidátor společností, advokát, daňový poradce (vedoucí sekce insolvence při KDP), člen Rady expertů Asociace insolvenčních správců

 • Houška Josef, Ing.

  ředitel celního úřadu Tábor a externí lektor celní školy, spoluautor předpisů upravujících problematiku celního řízení

 • Hrabánková Milada, Ing.

  zástupkyně ředitele odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu, lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu

 • Hrabětová Daniela, Ing.

  metodik Generálního finančního ředitelství Praha

 • Hrnčíř Petr

  firma EKOS - Žitenice s.r.o., realizace vodohospodářských staveb

 • Hronová Marie, Ing.

  Finanční úřad pro hl. m. Prahu

 • Hrstková Hana, JUDr.

  soudkyně Krajského soudu v Brně se specializací v úpadkovém právu

 • Hrušáková Milana, prof. JUDr.,CSc.

  děkanka Právnické fakulty UP, profesorka katedry občanského práva a pracovního práva, která se podílela na přípravě nového občanského zákoníku

 • Hrůšová Růžena, Ing.

  odbor Nepřímých daní Ministerstva financí

 • Hulmák Milan, JUDr., Ph.D.

  katedra občanského práva a pracovního práva PF UP, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku, je členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, člen pracovní komise LRV pro soukromé právo

 • Hulva Martin, Ing. npor.

  Celník, lektor, vedoucí oddělení celního úřadu

 • Hůrka Petr, Doc. JUDr., Ph.D.

  náměstek pro legislativu MPSV, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády, podílel se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů

 • Hyrák Zbyněk, Bc.

  Specialista na internetové podnikání, výkonnostní internetový marketing a webovou analytiku (Google Analytics). Certifikovaný partner společnosti Google pro Českou republiku a Slovensko a současně držitel prestižních mezinárodních certifikátů Google Analytics Individual Qualification a Google AdWords Qualified Individual. V oblasti výkonnostního internetového marketingu a podnikání na internetu se pohybuje od roku 2008. Za tu dobu získal řadu zkušeností, vedl mnoho projektů a zvýšil výkonnost mnoha marketingovým kampaním. Své první internetové stránky vytvořil již na základní škole v roce 1999. Jeho motto zní: „Mojí vášní je marketing, který se dá měřit!“

 • Hyška Vladimír, JUDr.

  přední odborník v oblasti celního tarifu

 • Chaloupka Vladimír, Ing.

  vedoucí oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství, spoluautor uvedeného zákona a vyhlášky, jejich novel a předseda výkladové komise Ministerstva zemědělství k těmto právním předpisům; autorizovaný inženýr a znalec pro obor vodní hospodářství, odvětví čistota vod se specializací zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpoadních vod, pořizování a provozování vodovodů a kanalizací a pro obor ekonomika se specializací ekonomika vodovodů a kanalizací, vodné a stočné.

 • Chlebcová Radka, JUDr. , Ph.D.

  advokát - lektor ICC ČR, specializace na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

 • Chovanec David, Bc.

  špičkový odborník na problematiku celního sazebníku EU

 • Ištvánek František, JUDr.

  v době, kdy lektorsky vedl semináře pro naši společnost - místopředseda Městského soudu v Praze (v současné době - předseda senátu Nejvyššího soudu)

 • Jáglová Veronika, Ing.

  vedoucí oddělení ochrany vod, odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí, koordinátorka novely nařízení vlády, členka AČE ČR, členka Svazu vodohospodářů ČR

 • Jandus Karel, Mgr.

  AK PRK Partners

 • Janoušek Lubomír, JUDr. Ing.

  specializovaný finanční úřad

 • Janšová Marie, Mgr.

  partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

 • Jaroš Jan, Mgr.

  AK PRK Partners

 • Jelínková Jitka, JUDr. RNDr., Ph.D.

  členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)

 • Jícha Lukáš, Mgr.

  Exekutorský úřad Přerov

 • Jindrová Irena

  významná odbornice na uvedenou problematiku, dlouholetá daňová metodička na FŘ hl.m. Prahy

 • Jindřichová Denisa, JUDr., Ph.D.

  hlavní právník pro správní řízení v České národní bance, dlouhodobě se zabývá problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulací, licencováním a dohledem v této oblasti, výkladem právních předpisů platebního styku a inovativními formami placení. Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku. Působí rovněž jako externí lektor na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

 • Jirásková Zdeňka, JUDr.

  vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Jirsa Jaromír, JUDr.

  Městský soud v Praze

 • Jouza Ladislav, JUDr.

  advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

 • Kadečka Stanislav, JUDr.,Ph.D.

  Vedoucí katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a místopředseda pracovní komise (pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR, advokát (KVB advokátní kancelář s.r.o.) a lektor akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, člen rozkladových komisí České národní banky a Ministerstva spravedlnosti, člen legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a člen Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a pro disciplinární řízení Rady pro veřejný dohled nad auditem; dříve působil též jako místopředseda (pro oblast veřejné správy) komise Rady Královéhradeckého kraje pro obecnou legislativu a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Kadlčíková Jitka, Mgr.

  AK PRK Partners

 • Kapitán Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.

  ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, vysokoškolský pedagog Akademie Sting, o. p. s., odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, poradce a konzultant mezinárodního práva soukromého a obchodního

 • Kasíková Martina, JUDr.

  předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

 • Kaucký Jiří, Mgr.

  spoluautor nového správního řádu

 • Kelblová Helena, Ing.

  podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

 • Kincl Michael, JUDr.

  Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

 • Klabouchová Ivona, Ing.

  Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

 • Klápště Jiří, Ing.(garant III. bloku)

  ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, spoluautor novel právních předpisů a přední odborník na problematiku vztahujících se k III. bloku

 • Klee Lukáš, JUDr.,Ph.D., LL.M., MBA

  mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce. Kontaktní údaje: www.klee-consulting.com

 • Klestil Jindřich, Dr.

  pracovník Generálního finančního ředitelství - oddělení majetkových daní a daně silniční

 • Klimeš František, Doc. JUDr., CSc.

 • Klímová Růžena, Ing.

  metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účetnictví a personalistiky

 • Kněžínek, Jan, JUDr.Ph.D.

  náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR

 • Kobík Jaroslav, JUDr.

  daňový poradce, specializuje se na oblast správy daní a poplatků, je předsedou Sekce pro správu daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, v roce 2010 byl odbornou veřejností vyhlášen daňovou osobností roku, autor či spoluautor několika publikací ke správě daní, přímo se podílel na znění nového daňového řádu

 • Kobsinek Josef, plk. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí oddělení netarifních opatření

 • Kohoutková Alena, JUDr.

  advokátka, emeritní pracovnice Ministerstva financí ČR se specializací na daňový proces

 • Kokeš Miloslav, JUDr.

  dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra

 • Kolbabová Martina, Mgr.

  zástupkyně ředitele odboru kompatibility Úřadu vlády ČR

 • Korbel František, Mgr., Ph.D.

  Advokát, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

 • Kordač Zbyšek, JUDr.,LL.M. et LL.M.

  člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu novely zákona č. 216/1994 Sb., autor či spoluautor několika připravovaných publikací ohledně alternativních metod řešení sporů (mj. komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a k slovenskému zákonu o rozhodcovskom konaní), rozhodce RS při HK ČR a AK ČR a Vídeňského centra pro mezinárodní arbitráž (VIAC), advokát (Česká republika, Kalifornie, USA), externí vyučující kateder občanského a obchodního práva PF UK, odborný asistent na katedře soukromého práva Vysoké školy Karlovy Vary

 • Kotenová Bohumila, Ing.

  metodik, koordinátor SPD na Generálním ředitelství cel

 • Kotrba Rudolf, Ing.

 • Kouba Stanislav, Ing. Mgr.

  ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí. Podílel se na přípravě zákona o evidenci tržeb. Působí též na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci katedry finančního práva a je autorem řady odborných článku i monografií z daňové oblasti.

 • Koukalová Václava, JUDr.

  členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, emeritní ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj

 • Kovanic Pavel, Ing., DrSc.

  emeritní vedoucí vědecký pracovník AV ČR

 • Kovanicová Dana, Prof. Ing., CSc.

  vědecká pracovnice Katedry účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Ministrem financí jmenována členkou Komise pro akční plán v oblasti účetnictví a auditu, kde působí od roku 2005. Členka redakční rady pro oficiální překlad IFRS - Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. S Nejvyšším kontrolním úřadem spolupracuje na překladech IPSAS - Mezinárodních účetních standardů pro neziskový sektor (v r. 2009 zveřejněno již druhé, aktualizované vydání). Je autorkou řady publikací a nespočet odborných článků, v nichž se nebojí vyjadřovat i nekonformní názory. Byla účastna založení Národní účetní rady, v níž po řadu let působila jako jeden ze zástupců VŠE. Dlouholetá členka European Accounting Association.

 • Kovařík Zdeněk, JUDr.

  předseda senátu Vrchního soudu

 • Kožík David, Ing.

  pracovník celní správy a lektor celní školy, přední odborník na výše uvedenou problematiku

 • Králíček Vladimír, Doc. Ing., CSc.

  Katedra finančního účetnictví VŠE, auditor, výkonný ředitel auditorské firmy AUDIT PLUS, s.r.o., člen Rady Komory auditorů, vícepresident Komory auditorů.

 • Králík Aleš, Mgr. Bc.,LL.M.

  oddělení legislativy kapitálového trhu, Ministerstvo financí

 • Králík Michal, Mgr., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

 • Kramařík Roman, JUDr., Ph.D.

  partner advokátní kanceláře JŠK. Roman se dlouhodobě ve své praxi věnuje soutěžnímu právu např. při zastupování klientů ve věcech veřejné podpory, zastupování společností v soudních řízeních proti rozhodnutí ÚOHS o žalobě ve věci veřejných zakázek ve věcech spojování podniků. Získal intenzivní zkušenosti v akvizicích a financování, v oborech výstavby veřejné infrastruktury (nejen) formou PPP, v energetice, telekomunikacích a zdravotnictví.

 • Krátký Michal, Ing.

  odborník, který se podílel na přípravě i projednání nového vodního zákona včetně jeho velké novely a prováděcích předpisů k němu

 • Krátký Otakar, JUDr.

  spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

 • Krč Robert, JUDr.

  v době, kdy lektorsky vedl semináře pro naši společnost - Právník sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2002. Je vedoucím autorem dvou komentářů k veřejným zakázkám a koncesím z nakladatelství LINDE z roku 2008 a 2006. Pravidelně publikuje a přednáší o veřejných zakázkách doma i v zahraničí. Vyjednával za Českou republiku v Radě EU ohledně změny přezkumných směrnic, která vyústila v přijetí směrnice č. 66/2007.

 • Krčmář Zdeněk, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

 • Kubeková Lenka, Mgr.

  BDO Tax

 • Kučera Zdeněk, JUDr., Ph.D.

  advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl kurz též například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT.

 • Kučerová Alena, JUDr.

  řadu let působila na vedoucích pozicích v Úřadu pro ochranu osobních údajů, je soudním znalcem v oboru ochrana osob, majetku a informací, spoluautorka publikací „Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích“ (Polygon, 2010) a „Ochrana osobních údajů v praktických příkladech“ (Polygon, 2013)

 • Kuhn Petr, Mgr., MBA

  advokát White&Case, Fakulta národohospodářská VŠE, člen stálé skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo, člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Kuneš Rostislav, Ing.

  partner společnosti Hovarth Notia Audit, s. r.o., auditor, daňový poradce

 • Lang Roman, JUDr.,Ph.D.

  právník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Langášek Tomáš, JUDr.,LL.M.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999). Na Central European University v Budapešti získal diplom LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva (2000). Po absolvování vojenské služby se v Kanceláři veřejného ochránce práv v letech 2001 až 2003 zabýval podněty dovolávajícími se ochrany základních práv a svobod, nejčastěji v oblasti vězeňství, ústavní a ochranné výchovy a sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2002 až 2005 byl členem Výboru pro zabránění mučení a jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě vlády České republiky pro lidská práva; v této Radě působil v letech do roku 2010 též jako stálý zástupce členky Rady. Od roku 2003 téměř deset let působil u Ústavního soudu, nejprve jako asistent předsedy, později jako vedoucí analytického odboru a od roku 2009 jako generální sekretář Ústavního soudu. V letech 2009-2013 byl členem Rady Justiční akademie, od roku 2010 je zastupujícím členem Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva. Funkce soudce přiděleného k Nejvyššímu správnímu soudu se ujal v březnu 2013.

 • Lasák Jan, JUDr.,LL.M.

  působí v advokátní kanceláři KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK, s.r.o.

 • Lavický, Petr, Doc. JUDr.Ph.D.

  docent Právnické fakulty MU, předseda rekodifikační skupiny

 • Libosvár Ondřej, Ing.

  vedoucí referátu odboru kontroly odborné péče, Česká národní banka

 • Machačková Jana, Mgr.

  pracovnice odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj zodpovědná za úsek územního rozhodování, je členkou zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní a stavební řízení, členka České společnosti pro stavební právo, spoluautorka stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu

 • Malast Jan, JUDr. PhDr.

  tajemník katedry správního práva na FPR ZČU v Plzni, odborník v oblasti správního práva, zejména pak na obecní a krajské zřízení

 • Malý Stanislav, Mgr.

  odborný asistent na katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., člen České společnosti pro stavební právo, autor publikace Nový stavební zákon s komentářem, ASPI 2007 (Wolters Kluwer, a.s.)

 • Mareček Jan, JUDr.(garant II. bloku)

  předseda České společnosti pro stavební právo, advokát, spoluautor právních předpisů týkajících se stavebního práva

 • Marek Karel, Doc. JUDr., CSc.

  Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy university Brno, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

 • Mareš Petr, plk. Mgr.

  vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

 • Maršíková Jolana, JUDr.

  místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

 • Mazancová Eva, Mgr.

  členka Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, členka předsednictva České společnosti pro právo životního prostředí, spoluautorka vodního zákona

 • Mazanec Michal, JUDr.

  místopředseda Nejvyššího správního soudu od roku 2003. Celoživotně se věnuje otázkám veřejného práva. Od roku 1991 byl členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády a v letech 1998 až 2002 byl členem LRV. V době před vznikem Nejvyššího správního soudu redigoval jako soudce Vrchního soudu v Praze tzv. „červenou sbírku“ judikátů správních soudů (1992 - 2002) a od roku 2003 se jako člen redakční rady podílí na vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 • Mejzlík Ladislav, Doc. Ing., Ph.D.

  Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, auditor, v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Koordinoval první oficiální překlad IFRS do češtiny a překládal jejich podstatnou část. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

 • Mikšovský Petr, Mgr.

  zástupce ředitele odboru bytového práva a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, člen zpracovatelského kolektivu nové právní úpravy veřejných dražeb

 • Mikula Ondřej, Mgr.

  AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., je advokátem zaměřujícím se, mimo jiné, na oblast bankovnictví a financí, včetně poskytování spotřebitelských úvěrů, a na oblast kapitálového trhu. Podílel se na poskytování právních služeb řadě předních českých i světových finančních institucí. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti.

 • Němec Robert , Mgr.,LL.M.

  AK PRK Partners

 • Nesměrák Ivan, Ing.

  Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., člen odborné skupiny "odpadní vody a čistota vod" ČVTVS Praha, autor metodiky kombinovaného způsobu

 • Nesrovnal Jiří, Ing. Bc.

  Daňový poradce, člen prezidia Komory daňových poradců ČR

 • Neubauer Karel, JUDr.

  přední odborník v oblasti celního tarifu

 • Neubauerová Stanislava, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Nežádal Karel, JUDr.

  dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra, autor a spoluautor odborných publikací v oblasti správního řízení a sociální péče

 • Nietscheová Jaroslava, prom. práv.

  členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise Ministerstva zemědělství

 • Niklasová Zdeňka, Ing.

  ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pracovala v realitní oblasti, poté delší dobu jako dražebník, spolupodílí se na přípravě legislativní úpravy veřejných dražeb, vykonává lektorskou činnost pro státní správu, územní samosprávu a další subjekty, pravidelně publikuje odborné články z oblasti veřejných dražeb v odborném časopise.

 • Nováková Helena, Ing.

  dlouholetá pracovnice odboru bytového práva a metodiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, autorka řady publikací o bydlení

 • Novotný Zdeněk, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu

 • Oehm Petr, JUDr.,Ph.D.

  advokát, autor a spoluautor řady publikací z oblasti bytového práva

 • Ondračková Věra, Mgr.

  přední odbornice na problematiku správního řádu

 • Ondrejová Dana, Doc. JUDr., Ph.D.

  docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno

 • Pacáková Simona, Ing.

  Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

 • Páleníková Bohumila, Ing.

 • Passer Jan, JUDr.,Ph.D., LL.M.

  předseda senátu Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Justiční akademii, zakládající člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo, věnuje se také publikační činnosti.

 • Pávková Eva, Mgr.

  psycholožka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v minulosti působila při zabezpečování agendy zprostředkování náhradní rodinné péče na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, má soukromou poradenskou praxi pro jednotlivce i rodiny.

 • Pavlík Ladislav, Ing.

  v době, kdy lektorsky vedl semináře pro naši společnost - Ministerstvo financí - oddělení daňových rezerv a zdaňování neziskových právnických osob, odbor přímých daní

 • Pavlová Marcela, Ing.

  náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

 • Pazderka Přemysl, Ing.

  Člen autorského týmu zákona o kybernetické bezpečnosti odpovědný za tvorbu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Vedoucí oddělení vývoje, výzkumu a podpory Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu.

 • Pecková Hodečková Jana, Ing. Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Pelikán Robert, JUDr.,Ph.D.

  ministr spravedlnosti, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

 • Pelikánová Helena, JUDr.

  specialistka v otázkách důchodového pojištění advokátní kanceláře (www.akpelikan.cz)

 • Peroutka Pavel, Ing.

  nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

 • Petr Michal, JUDr., Ph.D.

  of-counsel advokátní kanceláře JŠK, dříve působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž. Soutěžnímu právu se věnuje více než deset let. Rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

 • Petrov Jan, Mgr. et Mgr., LL.M., Ph.D.

  Spoluautor komentáře C.H.Beck k ObčZ (svazky k závazkovému právu), dříve ředitel Justiční akademie, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a jako advokát.

 • Petrovic Pavel , Mgr.

  působí jako vedoucí oddělení daňového procesu na Finančním úřadě pro hl. m. Prahu, pravidelně publikuje v e-Bulletinu Komory daňových poradců ČR, je členem Jednoty českých právníků, získal ocenění v soutěži Daňař & daňová firma roku, a to Daňová hvězda roku 2015 v kategorii správa daní a byl zvolen do Daňové kanceláře snů roku 2015.

 • Pihera Vlastimil, JUDr.,Ph.D.

  advokát AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., zaměřuje se především na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích.

 • Pilařová Ivana, Ing.

  auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP

 • Pitner Ladislav, Ing.

  odbor legislativy nepřímých daní Ministerstva financí, spoluautor zákona o DPH i všech jeho novel, autor a spoluautor řady publikací

 • Podhorský Josef, Ing.

  specialista na účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor

 • Podškubka Tomáš , Ing., Ph.D., MRICS

  senior manažer znaleckého ústavu TPA Horwath Valuation Services s.r.o., soudní znalec, člen RICS (prestižní britská komora sdružující odborníky v oblasti nemovitostí) – specializace oceňování nemovitostí

 • Pokorný Daniel, Ing.

  ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství, člen zkušební komise ČVUT Praha, člen pracovního štábu Ústřední povodňové komise

 • Polák Pavel, JUDr.

  pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

 • Pořízková Barbara, JUDr.

  Předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu, dlouholetá lektorka KDP České republiky i KDP Slovenské republiky, přednáší pro vzdělávací agentury i územní finanční orgány, dříve působila na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně, poté u největší mezinárodní poradenské společnosti v oblasti daní a auditu (spol. PricewaterhouseCoopers). Zde působila jako vedoucí skupiny správního procesu se zaměřením na daňové spory, a současně byla členem interní skupiny specialistů na DPH.

 • Prchal Lubomír, JUDr.

  dlouholetý zaměstnanec Národního bezpečnostního úřadu, spoluautor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který se významně podílel na přípravě tzv. "Velké novely" a novel prováděcích právních předpisů a jejich projednávávní v celém legislativním procesu.

 • Procházka David, Ing.,Ph.D.

  odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V letech 2007 – 2009 pracoval jako vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM Praha; od roku 2009 pracuje na pozici IFRS specialista ve společnosti VEMEX Praha. Od roku 2006 spolupracuje s portálem Účetní kavárna a časopisem Účetnictví. Od roku 2007 je členem European Accounting Association (EAA). Podílí se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii a na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Národní kontrolní úřad.

 • Procházková Jana, Ing.

  metodik majetkových daní, zaměstnanec Generálního finančního ředitelství (pracoviště FÚ pro Královéhradecký kraj), lektor, člen zkušební komise KDP ČR.

 • Procházková Petra, Ing.

  odborná asistentka

 • Průcha Petr, Prof.JUDr.,CSc.

  soudce Nejvyššího správního soudu, katedra správního práva Právnické fakulty Masarykovy university Brno

 • Přikryl Vladimír, PhDr.

  zpracovatel zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, Ministerstvo financí

 • Ptáček Lubomír, JUDr., Ph.D.

  soudce stážista Nejvyššího soudu České republiky, český styčný soudce v oblasti rodinného práva (soudce Haagské sítě soudců), lektor Justiční akademie ČR, lektor Justičné akademie

 • Pýchová Miroslava, Ing.

  kontrolorka a metodička pro finanční kontrolu u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací, s praxí v postupu podle zákona o státní kontrole již od roku 1992

 • Raus David, JUDr., Ph.D.

  předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

 • Rážová Eva, JUDr.

  externí odborný lektor, podílela se na legislativní přípravě zákona o sociálních službách a na přípravě změn v rámci sociální reformy

 • Reinoha Marek

  poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

 • Rezková Marie, JUDr.

  spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.

 • Ronovská Kateřina, Doc. JUDr., Ph.D.

  Právnická fakulta Masarykovy university, členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, byla členkou expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Roubíčková Jaroslava, Doc. Ing., CSc.

  katedra finančního účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, auditorka

 • Rozkošný Miloš, Ing.

  Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., pobočka Brno

 • Roztočil Aleš, Mgr. Bc., LL.M.

  soudce Nejvyššího správního soudu

 • Rubeš Pavel, JUDr., Ph.D.

  od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

 • Runták Robert, JUDr.

  Exekutorský úřad Přerov

 • Rutar Radka, Mgr.

  AK PRK Partners

 • Ryneš Petr, Ing.

  auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

 • Salačová Marie, JUDr.

  specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

 • Sedláčková Vladimíra, JUDr.

  zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

 • Sedláková Eva, Ing.

  Oddělení legislativy daně z příjmu fyzických osob Ministerstva financí, spoluautorka zákona

 • Sechterová Jaroslava, JUDr.

  významná odbornice specializující se dlouhodobě na problematiku zadávání veřejných zakázek na ústředních orgánech státní správy, zejména v oblasti legislativy. V rozhodující míře se jako spoluautorka zákona č. 199/1994 Sb. přičinila o zakotvení právní úpravy zadávání veřejných zakázek v právním řádu ČR. Dalším významným počinem v její praxi bylo autorské zpracování návrhu zákona č. 40/2004 Sb., kterým se ke dni vstupu ČR do EU implementovaly do právního řádu ČR evropské zadávací směrnice. Rozsáhlé zkušenosti s aplikací právní úpravy zadávání veřejných zakázek získala rovněž v době výkonu kontrolní činnosti a po dobu svého působení v rozkladové komisi předsedy ÚOHS. O své zkušenosti se dlouhodobě podílí s odbornou veřejností svou publikační a lektorskou činností.

 • Schödelbauerová Pavla, JUDr.

  vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavní autorkou zvláštního zákona a prováděcího předpisu, v roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

 • Scholzová Vlasta, Ing.

  vedoucí oddělení Oceňování majetku Ministerstva financí

 • Simon Pavel, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu

 • Skála Milan, PhDr.

  daňový poradce 014, Cicero, s.r.o., dlouholetá specializace na problematiku zdaňování nemovitostí.

 • Skálová Jana, Ing., Ph.D.

  partner TPA, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

 • Sklenář Tomáš, Ing.

  spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

 • Slavíková Naděžda, Ing.

  odbor spotřebních daní Ministerstva financí - Generální ředitelství cel

 • Slezák Petr, Ing.

  zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

 • Slováček David, Mgr.

  právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

 • Smejkal Vladimír , Prof. Ing.,CSc. LL.M.

  Vysokoškolský učitel, soudní znalec a odborník na ekonomiku, právo a bezpečnost informačních systémů. Byl rektorem Vysoké školy finanční a správní v Praze. Nyní vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a působí ve své kanceláři soudního znalce v Praze (www.znalci.cz). Je členem řady vědeckých rad vysokých škol, redakčních rad, autorem a spoluautorem řady knih, skript a mnoha mezioborových článků z oblasti informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace, včetně zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V letech 2001 – 2004 byl předsedou subkomise pro právo informačních systémů Legislativní rady vlády České republiky, v roce 2004 jej vláda jmenovala členem Legislativní rady, kde působí doposud.

 • Sobotka Michal, JUDr., Ph.D.

  katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 • Součková Ilona, Ing.

  vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

 • Staša Josef, JUDr. Ing.,CSc.

  Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

 • Stejskal Jan, Ing.

  Jednatel Belbin CS s.r.o., je členem britské asociace trenérů CIPD /www.cipd.co.uk/ a manažerským konzultantem v oblasti prodeje, výroby a služeb jak v České republice, tak v zahraničí. Je specialistou na rozvoj lidského kapitálu, zvyšování produktivity práce, týmové práce a účinnosti procesů. Je mezinárodně akreditovaným garantem expertního systému Belbin® pro budování a rozvoj týmů.

 • Stiebitz Jan, Mgr.

  odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstva vnitra, lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra

 • Strnad Zdeněk, JUDr. Ing.

  zástupce ředitele odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství, člen Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, člen komise Legislativní rady vlády ČR

 • Svatošová Jana, Ing.

  odbor účetnictví Ministerstva financí, autorka novelizace Opatření MF.

 • Svoboda Jiří, JUDr.

  notář v Praze. Podílel se na přípravě nového občanského zákoníku a byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového zákona o nesporném řízení soudním

 • Svoboda Michal, Ing., Ph.D.

  spoluautor účetní legislativy, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze

 • Šafra Michal, mjr. Mgr.

  Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí referátu ochrany spotřebitele, oddělení Netarifních opatření

 • Šalek Adolf, PhDr.

  pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

 • Šámal Pavel, Prof. JUDr., Ph.D.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na hospodářskou trestnou činnost, vysokoškolský učitel, hlavní autor trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, člen trestní komise Legislativní rady vlády ČR

 • Šámalová Milada, JUDr.

  předsedkyně senátu soudu pro mládež Nejvyššího soudu (specializace na soudnictví ve věcech mládeže), autorka článků a spoluatorka nového vydání Komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže (C. H. Beck, 2011), dále zpracovala mnoho publikovaných rozhodnutí v oblasti trestního práva mládeže (ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v časopisech Trestněprávní revue, Trestní právo atd.).

 • Šebestová Alena, Mgr.

  odbor regulace finančního trhu, Česká národní banka

 • Šeminský Martin, Ing.

  daňovou problematikou při výzkumu a vývoji se zabývá již 5 let jako odborný konzultant, byl členem vývojového týmu jako softwarový inženýr, spoluzaložil společnost SmarTech Solutions, s.r.o., která se zabývá hodnocením projektů VaV, pořádá časté školení problematiky výzkumu a vývoje pro finanční úřady

 • Šenk Zdeněk, Bc.

  specialista BOZP, certifikační auditor BOZP, přeseda zkušební komise pro zkoušky odborně způsobilých osob v BOZP, autor publikací o problematice BOZP

 • Šímová Veronika, Ing.

  vedoucí oddělení SEA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

 • Šimůnková Karolina, Mgr.

  metodik spisové služby

 • Škárová Marta, JUDr.

  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu, členka expertní skupiny pro nový občanský zákoník

 • Škubal Jaroslav, JUDr.

  advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

 • Šlehoferová Hana, JUDr.

  Zpracovatelka nového zákona o správních poplatcích, oddělení správních a soudních poplatků a daně silniční Ministerstva financí

 • Šneberková Alena, prom. práv.

  specialistka na problematiku místních poplatků, dlouhodobá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Šovar Jan, Mgr. Ing.

  AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o Zaměřuje se zejména na oblast kapitálového trhu, vč. souvisejících otázek mezinárodního práva soukromého, a oblast platebního styku. Působil ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů, poradním orgánu Evropské komise, v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně. Léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se mj. zpracovávala nová regulace fondového podnikání v České republice a liberalizace dluhopisového práva.

 • Šrámková Alice, Ing.

  daňový poradce, člen sekce účetnictví KDP, účetní expert v Systému certifikace účetní profese v ČR, účastní se na zasedáních Národní účetní rady, je zkušební komisařkou u KDP a v Systému certifikace účetní profese v ČR.

 • Štenglová Ivana, Doc. JUDr.

  docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

 • Štěpán Martin

  konzultant v oblasti ekonomiky tepelné energetiky, majitel poradenské společnosti DEAS s.r.o. (www.deas.cz), působící v oboru energetického poradenství již od roku 1992, podílel se na přípravě aktualizace předpisů o rozúčtování nákladů na služby

 • Štrupl Jiří, Bc.

  Generální ředitelství cel, metodik celního řízení

 • Šuk Petr, JUDr.

  předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

 • Šustrová Daniela, JUDr.

  ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dlouhodobě se zabývá problematikou katastru nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

 • Šváchová Magdalena, Mgr.

  přední odbornice – specialistka v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

 • Táborská Soňa, JUDr.

  Katastrální úřad pro hl.m. Prahu

 • Táborský Jan, Mgr.

  zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce (www.syntagma.cz) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Provozuje oblíbené facebookové stránky Jazykové zajímavosti, je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

 • Teryngel Jiří, JUDr.

  advokát

 • Toman Petr, pplk. Mgr.

  specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku.

 • Tomášová Zdeňka, JUDr.,CSc.

  dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

 • Tomíček Milan, Mgr., Ph.D.

  Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

 • Tomíčková Monika, Mgr.

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala v mezinárodní konzultantské firmě, řídila bilaterální projekty Britského velvyslanectví v Praze, česko-holandskou nadaci Divoké husy, byla členkou správních rad NNO. Naposledy působila jako manažerka charitativních aktivit České televize, kde nastartovala nový projekt vzdělávání neziskových organizací a realizaci tzv. adopce pořadu – projektu, který přispívá k lepšímu zviditelnění sociálních témat v pořadech ČT a většímu zapojení neziskových organizací do jejího vysílání. Za tento projekt byla ČT oceněna jako TOP Odpovědná firma 2016. Dlouhodobě se zabývá efektivní komunikací společenských témat a spoluprací napříč neziskovým sektorem i byznysem.

 • Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D.

  odborník na pracovní právo a pracovnělékařské služby. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Je autorem nebo spoluautorem řady publikací a článků, včetně publikace "Pracovnělékařské služby". Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti.

 • Trakalová Veronika, Mgr.

  metodička Intrastatu v oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 • Trnková Ludmila, JUDr.

  legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví

 • Tuháček Miloš, JUDr.

  advokát a jednatel Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o., specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí. Spoluautor (s JUDr. RNDr. Jitkou Jelínkovou, Ph.D.) praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (v roce 2017 vydává nakladatelství ASPI/Wolters Kluwer), spoluautor publikace „Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce“ (GRADA Publishing, a.s., 2016) a publikace "Právo životního prostředí". Je členem Zastupitelstva a Rady Města Tábora.

 • Tunka Martin, Ing. arch., CSc.

  spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen autorizační rady ČKA, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

 • Valica Radomír, JUDr. et Mgr.

  Do 31. března 2014 ředitel odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu, autor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce, a.s.

 • Vašíková Jana, JUDr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 • Vavrečka Jan, MUDr.

  senior konzultant pro oblast regulace reklamy a označování přípravků a Medico- Adviser vzdělávací agentury TROAS, s.r.o., Katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Osobní specializace: Informační ochrana spotřebitele a teorie informační regulace; reklama a označování léčiv, potravin, kosmetických a zdravotnických prostředků; metodika detekce skrytých reklamních forem (výzkum a vývoj).

 • Vávrová Eva, Mgr.

  právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

 • Vedral Josef, JUDr., Ph.D.

  spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

 • Velíšková Anna, Ing.

  interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

 • Veselá Milena, Ing.

  finanční ředitelka leasingové společnosti Sogelease ČR, a.s.

 • Víchová Jitka, Ing.

 • Vilhelmová Renata, JUDr.

  zástupkyně ředitele odboru hospodaření s majetkem státu Ministerstva financí, vedoucí oddělení majetkového

 • Vinšů Alex, RNDr.

  Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert, je spolumajitelem společnosti Mindshop s.r.o. Věnuje se především vývoji systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře, zejména se podílí jako analytik a datový specialista na vývoji originálního projektového systému v přední softwarové společnosti nData Solutions, s.r.o. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s.

 • Vobrátilová Zdeňka, JUDr.

  spoluautorka nového stavebního zákona a prováděcích vyhlášek k němu

 • Vodný Roman, Ing., Ph.D.

  ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování

 • Vojtek Petr, JUDr.

  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

 • Vomáčková Hana, Prof. Ing., CSc.

  Katedra finančního účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, auditorka

 • Vrba Jiří, Ing.

  člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec

 • Vronská Svatava, JUDr.

  v době, kdy lektorsky vedla semináře pro naši společnost - odbor legislativy Ministerstva vnitra, spoluautorka zákona o přestupcích i všech jeho významných novel

 • Vymazal, Jan, Ing.CSc.

  spolupracovník třeboňského výzkumného ústavu České Akademie

 • Vyštejnová Alena, Ing.

  dlouholetá metodička pro účetnictví bytových družstev

 • Zábojová Lenka, Ing. Bc.

  daňová poradkyně, asistentka auditora, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia Komory daňových poradců

 • Zajonc Myron, JUDr.

  dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

 • Zelenka Vladimír, Doc.Ing.,Ph.D.

  Katedra finančního účetnictví VŠE, auditor, člen Americké účetní asociace (AAA) a Evropské účetní asociace (EAA), autor a spoluautor odborných publikací

 • Zídek Martin , JUDr.(garant IV. bloku)

  ředitel Památkové inspekce Ministerstva kultury, spoluautor nového památkového zákona a přední odborník na problematiku památkové péče

 • Zíka Václav, Ing.

  zástupce ředitele odboru "Daní z přijmu a veřejná pojistná" a vedoucí oddělení "Mezinárodních daňových vztahů" Ministerstva financí

 • Zimová Magdalena, MUDr., CSc.

 • Zlatohlávková Irma, Ing.

  oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Ministerstva financí

 • Ženíšková Marta, Ing.

  odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Žufanová Hana , RNDr., Ph.D.

  řídí útvar interního auditu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a úzce spolupracuje s oddělením boje s korupcí Úřadu vlády České republiky

Nalezeno celkem 303 lektorů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit