Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.04.2024
9.00 - cca 14:00
    —
210039

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

04.06.2024
9.00 - cca 14:00
    —
210040

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí, v letech 2004 až 2023 členka rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, autorka praktického komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny a řady dalších publikací z práva životního prostředí a správního práva

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-890/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - webinář

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Počátkem června vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2023 Sb. nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „JES“), který umožní, aby pro řízení podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a pro další řízení navazující na proces posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáváno jednotné závazné stanovisko jedním příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí.

Tento správní orgán bude odpovědný za posouzení přípustnosti záměru z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí. Od správního orgánu, jehož správní akt bude zahrnut do JES, si v případě potřeby vyžádá vyjádření.

JES zahrnuje v zásadě (např. s výjimkou společného rozhodnutí orgánu ochrany přírody pro záměr ve zvláště chráněných územích, EVL nebo ptačích oblastech) všechna dosavadní závazná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ZPF, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, popřípadě i dalších zákonů z oblasti životního prostředí. JES bude vydáváno jak u záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), tak záměrů ostatních.

Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2024 s tím, že v období do 30. června 2024 se tento zákon použije pouze pro záměr, který je vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 195/2022 Sb., stavbou s ní související a stavbou tvořící s ní soubor staveb.

Obsah semináře:

  • účel JES
  • předběžné informace pro účely JES
  • náležitosti žádosti o vydání JES
  • požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona,
  • postup vydání JES
  • základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn
  • JES coby součást koordinovaného stanoviska
  • změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech a lesního zákona související s JES,
  • změny v souběžné novele stavebního zákona č. 283/2021 Sb., výjimka z fikce závazného stanoviska
  • nová úprava účasti veřejnosti při povolování záměrů ovlivňujících životní prostředí

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit