Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
13.06.2018 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinesl nový zákon?
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
18.06.2018 Náhrada škody v podnikání
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva
05.09.2018 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
10.09.2018 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2018
11.09.2018 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS
12.09.2018 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
19.09.2018 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
20.09.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
24.09.2018 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
25.09.2018 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
26.09.2018 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
03.10.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
04.10.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
04.10.2018 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
08.10.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
16.10.2018 Smlouvy a software
17.10.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
18.10.2018 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.10.2018 Smluvní a závazkové právo
23.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
23.10.2018 Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
26.10.2018 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
29.10.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
31.10.2018 Nová legislativa platebního styku v roce 2018
31.10.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018
01.11.2018 Veřejné zakázky a dotace
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
05.11.2018 Význam času v právu, promlčení
07.11.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
08.11.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
08.11.2018 Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel
09.11.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
13.11.2018 Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací
14.11.2018 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.11.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
11.12.2018 Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
13.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Nalezeno celkem 77 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit