Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
20.11.2018 Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech
20.11.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
26.11.2018 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
03.12.2018 Vybrané otázky medicínského práva
04.12.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
05.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
10.12.2018 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.12.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
11.12.2018 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
12.12.2018 Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
10.01.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
16.01.2019 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
17.01.2019 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
21.01.2019 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
28.01.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
30.01.2019 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
31.01.2019 Smlouvy a software
04.02.2019 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů - stav v poločase
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.02.2019 Zajištění a utvrzení dluhu
13.02.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.02.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
25.02.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
27.02.2019 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
28.02.2019 Právo na sociálních sítích
04.03.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
06.03.2019 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
11.03.2019 Rozhodčí řízení v souvislostech
12.03.2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
13.03.2019 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019
14.03.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.03.2019 Valné hromady a.s. a s.r.o.
20.03.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.03.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.03.2019 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
27.03.2019 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
01.04.2019 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
02.04.2019 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
08.04.2019 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady v. směrnice AML)
10.04.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
10.04.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.04.2019 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
17.04.2019 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
27.05.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení

Nalezeno celkem 89 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit