Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminářzrušeno
(přeloženo)
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezenýmzrušeno
(přeloženo)
25.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnostzrušeno
(přeloženo)
26.01.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)zrušeno
(přeloženo)
27.01.2021 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE
03.02.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníkuzrušeno
(přeloženo)
03.02.2021 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE
08.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A zrušeno
(přeloženo)
08.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + Bzrušeno
(přeloženo)
09.02.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti ITzrušeno
(přeloženo)
09.02.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE seminář
10.02.2021 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správcezrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxizrušeno
(přeloženo)
11.02.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
15.02.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušenízrušeno
(přeloženo)
15.02.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
16.02.2021 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz Bzrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)zrušeno
(přeloženo)
17.02.2021 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář
18.02.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - první praktické zkušenosti + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictvízrušeno
(přeloženo)
22.02.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
22.02.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
23.02.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021
24.02.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
25.02.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
01.03.2021 Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novel ZOK
03.03.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
08.03.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
08.03.2021 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
10.03.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
11.03.2021 Smlouva o dílo
11.03.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE seminář
11.03.2021 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
15.03.2021 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
15.03.2021 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
15.03.2021 Smlouvy a software
15.03.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
16.03.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
16.03.2021 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
16.03.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
17.03.2021 Zástavní právo v praxi
17.03.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
22.03.2021 Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
23.03.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
24.03.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
24.03.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
25.03.2021 Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE
07.04.2021 Společné jmění manželů
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně -ON-LINE
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář
09.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - třídenní seminář - ON-LINE
12.04.2021 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
12.04.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
13.04.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
14.04.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
14.04.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.04.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným
16.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným - ON-LINE
19.04.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
19.04.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.04.2021 Smlouva o úvěru
20.04.2021 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
21.04.2021 Nový zákon o hromadném řízení
22.04.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
22.04.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
23.04.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
23.04.2021 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
26.04.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
26.04.2021 Zajištění a utvrzení dluhu
27.04.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
28.04.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
29.04.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
03.05.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
03.05.2021 Smluvní pokuta
04.05.2021 Zákon o majetku státu
04.05.2021 Zákon o majetku státu
05.05.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
05.05.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
06.05.2021 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
10.05.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
12.05.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021
13.05.2021 Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)
13.05.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
13.05.2021 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
13.05.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
18.05.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
18.05.2021 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
19.05.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
19.05.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
19.05.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.05.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
20.05.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
24.05.2021 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
24.05.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
26.05.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
27.05.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
27.05.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
31.05.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
02.06.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
03.06.2021 Procesní souvislosti, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní ve vybraných oblastech věcných práv
07.06.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání
07.06.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
08.06.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
08.06.2021 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
08.06.2021 Právo na sociálních sítích
08.06.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE seminář
08.06.2021 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
09.06.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
10.06.2021 Smluvní a závazkové právo
14.06.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
14.06.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
14.06.2021 Smlouva o dílo
15.06.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
16.06.2021 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
16.06.2021 Význam času v právu, promlčení
17.06.2021 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2021
21.06.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
22.06.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
23.06.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE

Nalezeno celkem 138 seminářů na 10 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit