Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
10.09.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
11.09.2019 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
16.09.2019 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2019
18.09.2019 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
23.09.2019 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
24.09.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
25.09.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
26.09.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
26.09.2019 Sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
30.09.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
01.10.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
02.10.2019 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
02.10.2019 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
03.10.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.10.2019 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
08.10.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
08.10.2019 Smlouvy a software
09.10.2019 Zástavní právo v praxi
10.10.2019 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
10.10.2019 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
14.10.2019 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z připravovaného realitního zákona)
14.10.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
14.10.2019 Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)
15.10.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
16.10.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
16.10.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
17.10.2019 Smluvní a závazkové právo
17.10.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
17.10.2019 Veřejné knihy (zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy, vodní knihy) - jejich historie a význam v současném katastru nemovitostí
21.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
21.10.2019 Smlouva o úvěru a o půjčce
21.10.2019 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
21.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
22.10.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
23.10.2019 Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
24.10.2019 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
30.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
31.10.2019 Věcná práva se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019
31.10.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
04.11.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.11.2019 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
05.11.2019 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení)
06.11.2019 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
06.11.2019 Exekuční řízení s cizím prvkem
06.11.2019 Právo na sociálních sítích
06.11.2019 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář
07.11.2019 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
07.11.2019 Zákon o majetku státu
07.11.2019 Praktické otázky spojené s poskytováním veřejné podpory
07.11.2019 Veřejné zakázky a dotace
11.11.2019 Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
11.11.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
11.11.2019 Smluvní pokuta
12.11.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v praxi
13.11.2019 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
13.11.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
14.11.2019 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
14.11.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
18.11.2019 Návrh zákona o hromadných žalobách
18.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
18.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
19.11.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
20.11.2019 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.11.2019 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
25.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
25.11.2019 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
26.11.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
27.11.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
27.11.2019 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z připravovaného realitního zákona)
28.11.2019 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
28.11.2019 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
02.12.2019 Spor o úpadek dlužníka - první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona, první praktické zkušenosti s aplikací insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. června 2019
02.12.2019 Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
02.12.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.12.2019 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
04.12.2019 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
04.12.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
04.12.2019 Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy
05.12.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
05.12.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2019
05.12.2019 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
09.12.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
09.12.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
09.12.2019 Vybrané otázky medicínského práva
10.12.2019 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2019
11.12.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.12.2019 Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky právní praxe
12.12.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
17.12.2019 Náhrada škody v podnikání
17.12.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
18.12.2019 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)

Nalezeno celkem 92 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit