Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
10.01.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
16.01.2019 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
17.01.2019 Ochranné známky - velká novela známkového zákona od roku 2019
17.01.2019 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
21.01.2019 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
28.01.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
30.01.2019 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
31.01.2019 Smlouvy a software
31.01.2019 Nové typy řízení v oblasti věcných práv I.
04.02.2019 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů - stav v poločase
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.02.2019 Zajištění a utvrzení dluhu
13.02.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.02.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
21.02.2019 Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura
25.02.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
26.02.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
27.02.2019 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
28.02.2019 Právo na sociálních sítích
28.02.2019 Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.
04.03.2019 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
04.03.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
05.03.2019 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
06.03.2019 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
07.03.2019 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
11.03.2019 Rozhodčí řízení v souvislostech
12.03.2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
13.03.2019 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019
14.03.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.03.2019 Valné hromady a.s. a s.r.o.
19.03.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
19.03.2019 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
20.03.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.03.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.03.2019 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
27.03.2019 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.03.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
28.03.2019 Omezení vlastnického práva - sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
01.04.2019 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
02.04.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
02.04.2019 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
04.04.2019 Veřejná podpora očima praxe
08.04.2019 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady V. směrnice AML)
10.04.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
10.04.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.04.2019 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
16.04.2019 Veřejné zakázky malého rozsahu - Velký seminář o zadávání malých zakázek
17.04.2019 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
14.05.2019 Insolvenční řízení (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
21.05.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
21.05.2019 Zákon o majetku státu
21.05.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
27.05.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
28.05.2019 Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.05.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
03.06.2019 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a adhezní řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
03.06.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
05.06.2019 Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
06.06.2019 Podílové spoluvlastnictví a jeho likvidace a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.06.2019 Insolvenční řízení (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
13.06.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
20.06.2019 Smluvní a závazkové právo
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení

Nalezeno celkem 91 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit