Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
16.07.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích
18.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
18.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
19.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
02.09.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
09.09.2020 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
16.09.2020 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE seminář
16.09.2020 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
17.09.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
21.09.2020 Obchodněprávní judikatura za poslední rok
21.09.2020 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
22.09.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
23.09.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář
23.09.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
24.09.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
24.09.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
24.09.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
29.09.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
30.09.2020 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
30.09.2020 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
30.09.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
01.10.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
05.10.2020 Smlouvy a software
05.10.2020 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
07.10.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
07.10.2020 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
07.10.2020 Právo na sociálních sítích
07.10.2020 Zástavní právo v praxi
08.10.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
13.10.2020 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
13.10.2020 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.10.2020 Smluvní a závazkové právo
19.10.2020 Smlouva o úvěru a půjčce
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
20.10.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020
21.10.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.10.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
22.10.2020 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
02.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE seminář
02.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
04.11.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
04.11.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
04.11.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.11.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
12.11.2020 Zákon o majetku státu
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
19.11.2020 Smlouva o dílo
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.11.2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
26.11.2020 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
30.11.2020 Smluvní pokuta
30.11.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
01.12.2020 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
01.12.2020 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
03.12.2020 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2020
03.12.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
07.12.2020 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
10.12.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
16.12.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
16.12.2020 Náhrada škody v podnikání
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
18.01.2021 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury

Nalezeno celkem 107 seminářů na 8 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit