Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.10.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210346

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-238/2023 - Stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - webinář

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, pak jako č. 284/2021 Sb. Přijetí těchto nových předpisů znamená naprosto zásadní změnu ve všech oblastech této právní úpravy – organizace veřejné správy, postupů územního plánování a povolování staveb i hmotného práva. Lze dokonce hovořit o nejradikálnější změně českého veřejného stavebního práva od roku 1989. To s sebou přinese samozřejmě též značnou míru právní nejistoty a výkladových problémů.

Současně je tato nová – platná, ale ještě ani ne účinná – právní úprava předmětem opakované novelizace, a to i v mnoha zásadních ohledech.

Ani takto rozsáhlá a v mnoha aspektech koncepční změna právní úpravy však neznamená, že pro její výklad nebude využitelná dosavadní bohatá judikatura správních soudů na čele s Nejvyšším správním soudem a Ústavního soudu.

Nelze ostatně přehlédnout, že právě dosavadní judikatura byla v řadě případů inspirací nové právní úpravy a je textem nových zákonů následována, nebo naopak (neméně často) „inspirací ke změně“ a nová právní úprava se vůči ní výslovně vymezuje. V dalších případech byly dosavadní judikaturní závěry důvodem k hledání koncepčně nových řešení.

Na novou právní úpravu nepochybně časem naváže i rozhodovací činnost soudů přinášející její novodobou interpretaci. I ta se však bude muset, vedle zákonného textu, vyrovnat s dosavadní judikaturou k činnosti orgánů územního plánování, stavebních úřadů a veřejné správy vůbec.

Právě relevanci dosavadní judikatury správních soudů a Ústavního soudu ve vztahu k nové právní úpravě veřejného stavebního práva je věnován tento seminář.

Prezentován bude výběr nejvýznamnější judikatury. U vybraných rozhodnutí bude poukázáno na relevanci vyslovených právních názorů při tvorbě a interpretaci nové právní úpravy a jejích změn.

Pozornost bude přitom věnována všem oblastem stavebního práva, tedy územnímu plánování, povolování staveb i výkonu stavebního dozoru, a to jak z hlediska organizačního, procesního tak hmotněprávního.

Samostatně se bude seminář věnovat problematice soudního přezkumu činnosti a výstupů veřejné správy na úseku stavebním. I ta, ostatně, dozná řady změn – není bez zajímavosti, že nová právní úprava přináší jak zvláštní úpravu soudního přezkumu ve věcech stavebních (v novém stavebním zákonu), tak přímou novelu soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.), upravujícího obecně výkon správního soudnictví.

Pro pochopení obecného významu judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva je zařazena úvodní část semináře. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Základní témata semináře:

 • využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • zásady práce s judikaturou správních soudů
 • judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo
  • organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová podjatost aj. otázky)
  • územní plánování
  • povolování staveb (zejména integrace řízení, fiktivní úkony staveních úřadů a dotčených orgánů a závazná stanoviska dotčených orgánů aj.)
 • soudní přezkum v oblasti územního plánování
 • soudní přezkum činnosti a rozhodnutí stavebních úřadů

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit