Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
24.04.2019 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
14.05.2019 Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
14.05.2019 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
14.05.2019 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
15.05.2019 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
15.05.2019 MS Excel - efektivně
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
16.05.2019 Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
20.05.2019 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
20.05.2019 MS Word - efektivně
20.05.2019 Skončení pracovního poměru se zaměřením na soudní rozhodnutí
21.05.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
21.05.2019 Zákon o majetku státu
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
21.05.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
22.05.2019 Zrušení karenční doby a překážky výkonu práce
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!!!
22.05.2019 Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance
22.05.2019 MS Excel - funkce
23.05.2019 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
23.05.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
23.05.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc!
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
24.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.05.2019 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
28.05.2019 Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
28.05.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
29.05.2019 Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
29.05.2019 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
29.05.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.05.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.05.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.05.2019 Právní regulace hazardních her - komplexní přehled podstatných souvislostí s důrazem na praktické důsledky
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
03.06.2019 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
03.06.2019 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a adhezní řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
03.06.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.06.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
05.06.2019 Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
05.06.2019 DPH v roce 2019 po novele
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
05.06.2019 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
06.06.2019 Podílové spoluvlastnictví a jeho likvidace a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
06.06.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
12.06.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!!!
12.06.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
12.06.2019 MS Excel - analýza dat
12.06.2019 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
13.06.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
13.06.2019 Úprava úředních písemností
13.06.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2019 Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí a čtvrté vlny (služby, výroba), zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
18.06.2019 Aktuální pracovněprávní judikatura
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
18.06.2019 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
19.06.2019 MS Word - efektivně
20.06.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2019
20.06.2019 Smluvní a závazkové právo
20.06.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
20.06.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
21.06.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.06.2019 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení
21.08.2019 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 95 seminářů na 7 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit