Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
16.09.2019 Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty
16.09.2019 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2019
17.09.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
17.09.2019 Veřejná prostranství
18.09.2019 DPH v roce 2019
18.09.2019 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
18.09.2019 MS Word - efektivně
18.09.2019 Stylistika současné češtiny
19.09.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
19.09.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
20.09.2019 Opatření obecné povahy
23.09.2019 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
24.09.2019 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
24.09.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část
24.09.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
25.09.2019 MS Excel - grafy efektivně
25.09.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
26.09.2019 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
26.09.2019 Sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
26.09.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
30.09.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
30.09.2019 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty
01.10.2019 Nový stavební zákon - podrobné informace o věcném záměru nového stavebního zákona schváleného vládou
01.10.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.10.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
01.10.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
02.10.2019 MS Excel - analýza dat
02.10.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
02.10.2019 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
02.10.2019 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
03.10.2019 Zákon o vodovodech a kanalizacích
03.10.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
03.10.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
03.10.2019 Ověřování - vidimace, legalizace
04.10.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
07.10.2019 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
08.10.2019 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2019
08.10.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
08.10.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
08.10.2019 Smlouvy a software
08.10.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část
09.10.2019 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služweb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
09.10.2019 IFRS - základní koncepce
09.10.2019 Zástavní právo v praxi
09.10.2019 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
10.10.2019 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
10.10.2019 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
10.10.2019 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
10.10.2019 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
10.10.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
14.10.2019 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z připravovaného realitního zákona)
14.10.2019 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
14.10.2019 Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)
14.10.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
14.10.2019 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
15.10.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
15.10.2019 Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní ceny
15.10.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
15.10.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
15.10.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
16.10.2019 MS Word - pro pokročilé
16.10.2019 Kybernetická bezpečnost I - zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
16.10.2019 Služební vozidla a home office v praxi
16.10.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
16.10.2019 Kybernetická bezpečnost
16.10.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
17.10.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
17.10.2019 Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
17.10.2019 Smluvní a závazkové právo
17.10.2019 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
17.10.2019 Veřejné knihy (zemské desky, pozemkové knihy, železniční knihy, vodní knihy) - jejich historie a význam v současném katastru nemovitostí
17.10.2019 Preferenční obchod Evropské unie
18.10.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
21.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
21.10.2019 Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích
21.10.2019 Vazby zákona o DPH na účetnictví
21.10.2019 Smlouva o úvěru a o půjčce
21.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
22.10.2019 Rodinné právo v praxi matrik
22.10.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
22.10.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
22.10.2019 Kurz české interpunkce
23.10.2019 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
23.10.2019 Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
23.10.2019 MS Excel - funkce
23.10.2019 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
23.10.2019 Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
24.10.2019 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
24.10.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
24.10.2019 Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
24.10.2019 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
24.10.2019 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
24.10.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
30.10.2019 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
30.10.2019 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
31.10.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
31.10.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
31.10.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
31.10.2019 Věcná práva se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019
01.11.2019 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
04.11.2019 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
04.11.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.11.2019 Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
05.11.2019 Úprava úředních písemností
05.11.2019 DPH v roce 2019
05.11.2019 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
05.11.2019 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení)
05.11.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
06.11.2019 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2020
06.11.2019 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář
06.11.2019 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
06.11.2019 MS Excel - efektivně
06.11.2019 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
06.11.2019 Exekuční řízení s cizím prvkem
06.11.2019 Právo na sociálních sítích
07.11.2019 Zákon o majetku státu
07.11.2019 Veřejné zakázky a dotace
07.11.2019 Aplikace dálkový přístup do katastru nemovitostí v teorii i praxi
07.11.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
07.11.2019 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
07.11.2019 Praktické otázky spojené s poskytováním veřejné podpory
08.11.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
11.11.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
11.11.2019 Smluvní pokuta
11.11.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
11.11.2019 Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.) - změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
12.11.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích - nový místní poplatek z pobytu a další změny v zákoně o místních poplatcích účinné od 1. ledna 2020
12.11.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled
12.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
12.11.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
12.11.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v praxi
13.11.2019 Celní klasifikace zboží v roce 2019 prakticky a změny od 1. 1. 2020 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
13.11.2019 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
13.11.2019 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
13.11.2019 MS Word - efektivně
13.11.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
14.11.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
14.11.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
14.11.2019 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
14.11.2019 Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
14.11.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
15.11.2019 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
18.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
18.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
18.11.2019 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
18.11.2019 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
18.11.2019 Návrh zákona o hromadných žalobách
18.11.2019 Novinky 2020 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2019
19.11.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
19.11.2019 Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
19.11.2019 Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
19.11.2019 Stylistika současné češtiny
19.11.2019 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 s aktuálními příklady zdanění
20.11.2019 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.11.2019 MS Excel - funkce pro pokročilé
20.11.2019 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2020
20.11.2019 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
21.11.2019 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
21.11.2019 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
21.11.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby a včetně novel
21.11.2019 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.11.2019 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2019 a změny od roku 2020
22.11.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled
22.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
25.11.2019 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
25.11.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
25.11.2019 Zdravotní pojištění 2020 - novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně
25.11.2019 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
25.11.2019 Aktuální související a prováděcí předpisy k zákoníku práce
26.11.2019 Jméno a příjmení v matriční praxi
26.11.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2019
26.11.2019 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
26.11.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
26.11.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
26.11.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
27.11.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
27.11.2019 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020
27.11.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
27.11.2019 Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví
27.11.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
27.11.2019 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z připravovaného realitního zákona)
28.11.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
28.11.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020
28.11.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
28.11.2019 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
28.11.2019 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
28.11.2019 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
29.11.2019 Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
29.11.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
29.11.2019 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
02.12.2019 Spor o úpadek dlužníka - první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona, první praktické zkušenosti s aplikací insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. června 2019
02.12.2019 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
02.12.2019 Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
02.12.2019 DPH v roce 2019 a změny od roku 2020
02.12.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.12.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
03.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
03.12.2019 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
03.12.2019 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
04.12.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
04.12.2019 Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy
04.12.2019 MS Word - pro pokročilé
04.12.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
04.12.2019 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
04.12.2019 Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím
04.12.2019 Daň z nemovitých věcí pro rok 2020 včetně daňového přiznání
05.12.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2019
05.12.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
05.12.2019 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
05.12.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
05.12.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
06.12.2019 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
06.12.2019 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020
06.12.2019 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
09.12.2019 Úprava úředních písemností
09.12.2019 Vybrané otázky medicínského práva
09.12.2019 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
09.12.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
09.12.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
10.12.2019 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020
10.12.2019 Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
10.12.2019 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2019
10.12.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
11.12.2019 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
11.12.2019 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
11.12.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled
11.12.2019 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2019 a co očekávat od roku 2020
11.12.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.12.2019 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020
11.12.2019 Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a aktuální otázky právní praxe
12.12.2019 Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
12.12.2019 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
12.12.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.12.2019 DPH ve vazbě na předpisy EU
12.12.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
13.12.2019 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
16.12.2019 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel v roce 2020
16.12.2019 Novinky ve zdaňování mezd
16.12.2019 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
16.12.2019 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
17.12.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
17.12.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
17.12.2019 Náhrada škody v podnikání
17.12.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020
18.12.2019 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2020
18.12.2019 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
18.12.2019 Timemanagement s využitím myšlenkových map
18.12.2019 DPH v roce 2019 a změny od roku 2020

Nalezeno celkem 250 seminářů na 17 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit