Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
20.09.2021 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
20.09.2021 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
21.09.2021 Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty
21.09.2021 Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
21.09.2021 Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
21.09.2021 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
22.09.2021 DPH v roce 2021
22.09.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
22.09.2021 MS Word - efektivnězaplněno
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
22.09.2021 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
23.09.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
23.09.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
23.09.2021 Stylistika současné češtiny
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE
29.09.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINE
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
30.09.2021 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
01.10.2021 Opatření obecné povahy - ON-LINE
04.10.2021 IFRS - základní koncepce
04.10.2021 IFRS - základní koncepce - ON-LINE
04.10.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.10.2021 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
04.10.2021 Smluvní pokuta
04.10.2021 Smluvní pokuta - ON-LINE
04.10.2021 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele
05.10.2021 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
05.10.2021 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
05.10.2021 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
05.10.2021 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE
06.10.2021 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021
06.10.2021 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021 - ON-LINE
06.10.2021 MS Excel - analýza dat
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
06.10.2021 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE
06.10.2021 Smlouvy a software
06.10.2021 Smlouvy a software - ON-LINE seminář
06.10.2021 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
07.10.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
07.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik
07.10.2021 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
07.10.2021 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele
07.10.2021 Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích
07.10.2021 Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
08.10.2021 Zadávání veřejných zakázek praktickým pohledem i pro začínající
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
08.10.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
11.10.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
11.10.2021 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
11.10.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
11.10.2021 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
11.10.2021 Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
12.10.2021 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
12.10.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
12.10.2021 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
12.10.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
12.10.2021 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
13.10.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
13.10.2021 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
13.10.2021 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
13.10.2021 Služební vozidla a home office v praxi
13.10.2021 Služební vozidla a home office v praxi - ON-LINE
14.10.2021 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
14.10.2021 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
14.10.2021 Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINE
14.10.2021 Preferenční obchod Evropské unie
14.10.2021 Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
14.10.2021 Smluvní a závazkové právo
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
14.10.2021 Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
15.10.2021 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
18.10.2021 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
18.10.2021 Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
18.10.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
18.10.2021 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
18.10.2021 Právo na sociálních sítích
18.10.2021 Právo na sociálních sítích - ON-LINE
19.10.2021 „Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
19.10.2021 Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
19.10.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
19.10.2021 Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví
19.10.2021 Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE
20.10.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
20.10.2021 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
20.10.2021 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
20.10.2021 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci- ON-LINE
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
20.10.2021 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
20.10.2021 Vazby zákona o DPH na účetnictví
21.10.2021 (Nový) stavební zákon v judikatuře správních soudů
21.10.2021 (Nový) stavební zákon v judikatuře správních soudů - ON-LINE
21.10.2021 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
21.10.2021 Kurz české interpunkce
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
21.10.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
21.10.2021 Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě - ON-LINE
22.10.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
22.10.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
22.10.2021 Obecní zřízení
22.10.2021 Obecní zřízení - ON-LINE
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé - ON-LINE
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
26.10.2021 Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele
01.11.2021 Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
01.11.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
01.11.2021 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE
01.11.2021 Nový zákon o znalcích
01.11.2021 Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost
01.11.2021 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
01.11.2021 Úprava úředních písemností
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE
02.11.2021 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace zákoníku práce
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
02.11.2021 Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce
02.11.2021 Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce - ON-LINE
02.11.2021 Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
02.11.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.11.2021 Veřejná podpora - aktuální otázky při aplikaci pravidel
02.11.2021 Veřejná podpora - aktuální otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
03.11.2021 DPH v roce 2021
03.11.2021 DPH v roce 2021 - ON-LINE
03.11.2021 MS Word - efektivně
03.11.2021 Společné jmění manželů
03.11.2021 Společné jmění manželů - ON-LINE
03.11.2021 Spolupráce s OSVČ a subdodavateli aneb jak se vyhnout švarcsystému a zastřenému agenturnímu zaměstnání
03.11.2021 Zástavní právo v praxi
03.11.2021 Zástavní právo v praxi - ON-LINE seminář
03.11.2021 Změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022
03.11.2021 Změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022 - ON-LINE
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
04.11.2021 Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
04.11.2021 Jméno a příjmení v matriční praxi
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
04.11.2021 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
04.11.2021 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
04.11.2021 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
05.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
08.11.2021 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
08.11.2021 Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení
08.11.2021 Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
08.11.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení
08.11.2021 Význam času v právu, promlčení - ON-LINE
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
09.11.2021 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
09.11.2021 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
09.11.2021 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
09.11.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
09.11.2021 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu
09.11.2021 Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
10.11.2021 Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
10.11.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
10.11.2021 Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE
10.11.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
10.11.2021 MS Excel - funkce
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
10.11.2021 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
11.11.2021 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
11.11.2021 Matrika
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
11.11.2021 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
11.11.2021 Stylistika současné češtiny
11.11.2021 Stylistika současné češtiny - ON-LINE
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
11.11.2021 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
12.11.2021 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
12.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
12.11.2021 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
22.11.2021 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2022
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
22.11.2021 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
22.11.2021 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.11.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel
22.11.2021 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel - ON-LINE
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
22.11.2021 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
22.11.2021 Smlouva o dílo
22.11.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
23.11.2021 Daň z nemovitých věcí s výhledem do roku 2022 a aktuálními příklady zdanění
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
23.11.2021 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
23.11.2021 Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
23.11.2021 Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
24.11.2021 MS Word - pro pokročilé
24.11.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
24.11.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled - ON-LINE
24.11.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
24.11.2021 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
24.11.2021 Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
24.11.2021 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
24.11.2021 Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe
25.11.2021 Obchodní korporace v roce 2021 - aktuální otázky, problémy a výzvy
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
25.11.2021 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
25.11.2021 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
25.11.2021 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
25.11.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy
25.11.2021 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
26.11.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
26.11.2021 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
26.11.2021 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně - ON-LINE
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé - ON-LINE
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
29.11.2021 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci
29.11.2021 Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
29.11.2021 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům?
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
30.11.2021 Český pravopis: jistoty a novinky
30.11.2021 Český pravopis: jistoty a novinky - ON-LINE
30.11.2021 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
30.11.2021 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
30.11.2021 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
30.11.2021 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.11.2021 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
01.12.2021 Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
01.12.2021 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
01.12.2021 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE
01.12.2021 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
01.12.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
01.12.2021 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE
01.12.2021 Padělky listin a zneužití podpisů
01.12.2021 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
02.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
02.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět
02.12.2021 GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE
02.12.2021 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
02.12.2021 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
02.12.2021 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
02.12.2021 Zákon o majetku státu
02.12.2021 Zákon o majetku státu - ON-LINE
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2021 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
03.12.2021 Počítání dovolené podle nových pravidel a aktuální výkladové problémy nové právní úpravy dovolené
03.12.2021 Počítání dovolené podle nových pravidel a aktuální výkladové problémy nové právní úpravy dovolené - ON-LINE
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
03.12.2021 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
06.12.2021 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky
06.12.2021 Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
06.12.2021 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání
06.12.2021 Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
06.12.2021 Pohledávky - cizí měna a odpisy
06.12.2021 Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE
06.12.2021 Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu personalisty a mzdové účetní v roce 2022
06.12.2021 Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu personalisty a mzdové účetní v roce 2022 - ON-LINE
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.12.2021 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
07.12.2021 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
07.12.2021 Novinky v daňové legislativě od roku 2021/2022 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2021
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
07.12.2021 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
07.12.2021 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
07.12.2021 Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
08.12.2021 Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
08.12.2021 DPH ve vazbě na předpisy EU
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
08.12.2021 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE
08.12.2021 MS Excel - funkce pro pokročilé
08.12.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
08.12.2021 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ - ON-LINE
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
08.12.2021 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE
08.12.2021 Smlouva o dílo
08.12.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE
09.12.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
09.12.2021 Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled - ON-LINE
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace
09.12.2021 Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
09.12.2021 Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
09.12.2021 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
09.12.2021 Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
10.12.2021 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
10.12.2021 Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
13.12.2021 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022
13.12.2021 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
13.12.2021 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace
13.12.2021 Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE
13.12.2021 Smlouva o úvěru
13.12.2021 Smlouva o úvěru - ON-LINE
13.12.2021 Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
14.12.2021 Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
14.12.2021 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
14.12.2021 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2021 a 2022
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
14.12.2021 Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
14.12.2021 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
14.12.2021 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
15.12.2021 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
15.12.2021 Novinky ve zdaňování mezd 2021/2022
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
15.12.2021 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE
15.12.2021 Timemanagement s využitím myšlenkových map
15.12.2021 Úprava úředních písemností
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva v (post)covidové době - ON-LINE
16.12.2021 Celní problematika v roce 2022 a změny v provádění Intrastatu od 1. 1. 2022
16.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
16.12.2021 DPH v roce 2021 a změny od roku 2022 - ON-LINE
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon NOVINKA
16.12.2021 Judikatura ve věcech stavebních a nový stavební zákon - NOVINKA - ON-LINE

Nalezeno celkem 393 seminářů na 27 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit