Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.11.2018 Stylistika současné češtiny
19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
19.11.2018 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
20.11.2018 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 s aktuálními příklady zdanění
20.11.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
20.11.2018 Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
21.11.2018 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
21.11.2018 Timemanagement s využitím myšlenkových map
22.11.2018 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
22.11.2018 Zákon o majetku státu
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Daně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace
23.11.2018 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.11.2018 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
26.11.2018 Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 - problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby
26.11.2018 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
28.11.2018 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
28.11.2018 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
28.11.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
29.11.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.12.2018 Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky
03.12.2018 Vybrané otázky medicínského práva
03.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
03.12.2018 Geometrický plán pro právníky
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
05.12.2018 MS Excel - funkce
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.12.2018 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2018 a co očekávat od roku 2019
05.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
05.12.2018 Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 včetně daňového přiznání
06.12.2018 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.12.2018 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
07.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
07.12.2018 MS Word - efektivně
10.12.2018 Úprava úředních písemností
10.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
10.12.2018 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.12.2018 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
12.12.2018 MS Excel - analýza dat
12.12.2018 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2019
12.12.2018 Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
12.12.2018 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
13.12.2018 Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 a od roku 2019
13.12.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
14.12.2018 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
17.12.2018 Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019
18.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.12.2018 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2019
19.12.2018 Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
19.12.2018 MS Word - efektivně
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
09.01.2019 MS Excel - grafy
10.01.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
16.01.2019 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
17.01.2019 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
21.01.2019 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
22.01.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
23.01.2019 MS Excel - efektivně
23.01.2019 Stylistika současné češtiny
24.01.2019 Změny ve zdaňování mezd platné od roku 2019 a roční zúčtování záloh za rok 2018
28.01.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
29.01.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
29.01.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.01.2019 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019
30.01.2019 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
30.01.2019 MS Excel - analýza dat
31.01.2019 Smlouvy a software
04.02.2019 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů - stav v poločase
06.02.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
06.02.2019 Konzultační seminář o praktickém provádění Instrastatu v roce 2019
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.02.2019 Zajištění a utvrzení dluhu
13.02.2019 MS Excel - funkce
13.02.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.02.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
14.02.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.02.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.02.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
19.02.2019 Veřejná prostranství
25.02.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
27.02.2019 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
27.02.2019 Timemanagement s využitím myšlenkových map
28.02.2019 Právo na sociálních sítích
04.03.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
05.03.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
06.03.2019 Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty
06.03.2019 MS Excel - analýza dat
06.03.2019 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
07.03.2019 Kurz české interpunkce
11.03.2019 Rozhodčí řízení v souvislostech
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
12.03.2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
13.03.2019 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019
13.03.2019 MS Excel - efektivně
14.03.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
14.03.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
14.03.2019 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
18.03.2019 Valné hromady a.s. a s.r.o.
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
20.03.2019 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
20.03.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
20.03.2019 MS Word - pro pokročilé
21.03.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
25.03.2019 Úprava úředních písemností
25.03.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
26.03.2019 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
27.03.2019 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
27.03.2019 MS POWERPOINT - efektivně
27.03.2019 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
28.03.2019 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
01.04.2019 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
02.04.2019 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
03.04.2019 MS Excel - úvod do programování
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
08.04.2019 O právnické češtině aneb i jazyk má svá práva?
08.04.2019 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady v. směrnice AML)
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
10.04.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
10.04.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
11.04.2019 Stylistika současné češtiny
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
15.04.2019 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
15.04.2019 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
16.04.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
17.04.2019 MS Excel - analýza dat
17.04.2019 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
24.04.2019 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
15.05.2019 MS Excel - efektivně
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
20.05.2019 Smluvní pokuta
22.05.2019 MS Excel - funkce
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
23.05.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
27.05.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
28.05.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.05.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
03.06.2019 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
04.06.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
05.06.2019 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
12.06.2019 MS Excel - analýza dat
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
13.06.2019 Úprava úředních písemností
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
26.06.2019 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení
21.08.2019 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 228 seminářů na 16 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit