Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel + informace o novele ZP od roku 2019
14.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.12.2018 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
17.12.2018 Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019 + informace o novele ZP v roce 2019
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
18.12.2018 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2019
19.12.2018 Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
19.12.2018 MS Word - efektivně - volný termín 16. 1. 2019
08.01.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
09.01.2019 MS Excel - grafy
10.01.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
15.01.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 - komplexní pohled
16.01.2019 MS Word - efektivně
16.01.2019 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
17.01.2019 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
17.01.2019 Ochranné známky - velká novela známkového zákona od roku 2019
21.01.2019 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
21.01.2019 DPH v roce 2019
22.01.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
22.01.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
23.01.2019 MS Excel - efektivně
23.01.2019 Stylistika současné češtiny
24.01.2019 Změny ve zdaňování mezd platné od roku 2019 a roční zúčtování záloh za rok 2018
28.01.2019 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
28.01.2019 Personální agenda zaměstnavatele v roce 2019 včetně mezd a platů
29.01.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
29.01.2019 Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
29.01.2019 Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019 + informace o dalších připravovaných změnách
30.01.2019 MS Excel - analýza dat
30.01.2019 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019
30.01.2019 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
31.01.2019 Nové typy řízení v oblasti věcných práv I.
31.01.2019 Smlouvy a software
04.02.2019 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů - stav v poločase
06.02.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
06.02.2019 Konzultační seminář o praktickém provádění Instrastatu v roce 2019
07.02.2019 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
07.02.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
11.02.2019 Zajištění a utvrzení dluhu
13.02.2019 MS Excel - funkce
13.02.2019 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
14.02.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
14.02.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
14.02.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.02.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.02.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
19.02.2019 Veřejná prostranství
20.02.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 - komplexní pohled
20.02.2019 GDPR ve školství - časté problémy
21.02.2019 Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura
21.02.2019 DPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
25.02.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
25.02.2019 Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů
26.02.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
27.02.2019 Timemanagement s využitím myšlenkových map
27.02.2019 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
27.02.2019 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
28.02.2019 Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.
28.02.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
28.02.2019 Právo na sociálních sítích
04.03.2019 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
04.03.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
05.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část
05.03.2019 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
05.03.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
06.03.2019 MS Excel - analýza dat
06.03.2019 Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty
06.03.2019 Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
06.03.2019 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
07.03.2019 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
07.03.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
07.03.2019 Kurz české interpunkce
07.03.2019 Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání, kontroly inspektorátů
11.03.2019 Rozhodčí řízení v souvislostech
12.03.2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
13.03.2019 MS Excel - efektivně
13.03.2019 DPH v roce 2019
13.03.2019 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019
14.03.2019 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
14.03.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
14.03.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.03.2019 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
18.03.2019 Valné hromady a.s. a s.r.o.
19.03.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
19.03.2019 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
19.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část
20.03.2019 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
20.03.2019 MS Word - pro pokročilé
20.03.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
21.03.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
21.03.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
21.03.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
21.03.2019 Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH /Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB/
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
25.03.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
25.03.2019 Úprava úředních písemností
26.03.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
26.03.2019 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
26.03.2019 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
27.03.2019 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.03.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
27.03.2019 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
27.03.2019 MS POWERPOINT - efektivně
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
28.03.2019 Místní poplatky 2019 - aktuálně
28.03.2019 Omezení vlastnického práva - sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
28.03.2019 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
01.04.2019 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
02.04.2019 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
02.04.2019 Právní odpovědnost pedagogů
02.04.2019 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
02.04.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
03.04.2019 MS Excel - úvod do programování
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
04.04.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
04.04.2019 Veřejná podpora očima praxe
08.04.2019 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady V. směrnice AML)
08.04.2019 O právnické češtině aneb i jazyk má svá práva?
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
10.04.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
10.04.2019 MS Word - efektivně
10.04.2019 DPH v roce 2019
10.04.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
11.04.2019 Stylistika současné češtiny
11.04.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
15.04.2019 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
15.04.2019 Novela zákoníku práce 2019 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy
15.04.2019 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
16.04.2019 Veřejné zakázky malého rozsahu - Velký seminář o zadávání malých zakázek
16.04.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
17.04.2019 MS Excel - analýza dat
17.04.2019 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
24.04.2019 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
14.05.2019 Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
14.05.2019 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
14.05.2019 Insolvenční řízení (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
15.05.2019 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
15.05.2019 MS Excel - efektivně
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
16.05.2019 Zákon o státní službě
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po výnamných novelách
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2019
21.05.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
21.05.2019 Zákon o majetku státu
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
21.05.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
22.05.2019 Zrušení karenční doby a překážky výkonu práce
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
22.05.2019 MS Excel - funkce
22.05.2019 Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
23.05.2019 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
23.05.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
27.05.2019 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
27.05.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
28.05.2019 Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
28.05.2019 GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
29.05.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.05.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.05.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
03.06.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.06.2019 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a adhezní řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
03.06.2019 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
05.06.2019 Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
05.06.2019 DPH v roce 2019
05.06.2019 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
06.06.2019 Podílové spoluvlastnictví a jeho likvidace a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
06.06.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
12.06.2019 MS Excel - analýza dat
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.06.2019 Insolvenční řízení (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
12.06.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
13.06.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
13.06.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
13.06.2019 Úprava úředních písemností
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
18.06.2019 Aktuální pracovněprávní judikatura
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
19.06.2019 MS Word - efektivně
20.06.2019 Smluvní a závazkové právo
20.06.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2019
26.06.2019 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení
21.08.2019 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 230 seminářů na 16 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit