Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.02.2020 Veřejná prostranství
25.02.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
25.02.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
26.02.2020 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020
26.02.2020 Věcná práva se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
27.02.2020 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
27.02.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
02.03.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
03.03.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
04.03.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
04.03.2020 MS Excel - funkce
05.03.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
05.03.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
06.03.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
10.03.2020 Veřejné zakázky ve zdravotnictví
10.03.2020 Aktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
11.03.2020 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k březnu 2020
11.03.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
12.03.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
12.03.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
12.03.2020 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
16.03.2020 Zajištění a utvrzení dluhu
16.03.2020 DPH v roce 2020
17.03.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
17.03.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
17.03.2020 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
18.03.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
18.03.2020 MS Excel - efektivně
18.03.2020 Zástavní právo v praxi
19.03.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
19.03.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
19.03.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - I. část
19.03.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
23.03.2020 Smlouva o úvěru
23.03.2020 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
23.03.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
24.03.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
24.03.2020 PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura
25.03.2020 Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
25.03.2020 MS Word - pro pokročilé
25.03.2020 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
25.03.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
26.03.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
26.03.2020 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
26.03.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích
26.03.2020 Kurz české interpunkce
27.03.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
30.03.2020 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
30.03.2020 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
30.03.2020 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019 Změna data konání! seminář se uskuteční 30. března 2020
31.03.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
31.03.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
31.03.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
31.03.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
01.04.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2020
01.04.2020 Právo na sociálních sítích
01.04.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
01.04.2020 MS PowerPoint - efektivně
02.04.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
02.04.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
02.04.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
03.04.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
06.04.2020 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.04.2020 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
07.04.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
07.04.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
07.04.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
14.04.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace
15.04.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
15.04.2020 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
15.04.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
16.04.2020 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
16.04.2020 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
16.04.2020 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
16.04.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
20.04.2020 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
20.04.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
20.04.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
21.04.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
21.04.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
21.04.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
21.04.2020 DPH v roce 2020
22.04.2020 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
22.04.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
22.04.2020 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) a novinky v roce 2020
22.04.2020 MS Word - efektivně
22.04.2020 Úprava úředních písemností
23.04.2020 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
23.04.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
23.04.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
23.04.2020 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
27.04.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
27.04.2020 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená v hodinách po novele zákoníku práce
27.04.2020 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
28.04.2020 Kybernetická bezpečnost I - zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
28.04.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
28.04.2020 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
28.04.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
28.04.2020 Kybernetická bezpečnost
29.04.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.04.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé
06.05.2020 MS Excel - efektivně
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
11.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
12.05.2020 Zákon o státní službě po novele
12.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
12.05.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
13.05.2020 Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
13.05.2020 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
13.05.2020 Stylistika současné češtiny
13.05.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
14.05.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.05.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
14.05.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
14.05.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2020 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
15.05.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
18.05.2020 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
18.05.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
19.05.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
19.05.2020 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
19.05.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ OBCHODNÍKY: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
20.05.2020 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
20.05.2020 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací
20.05.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
20.05.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
20.05.2020 MS Excel - funkce
21.05.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
21.05.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
21.05.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
21.05.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
21.05.2020 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
22.05.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
25.05.2020 Smluvní pokuta
25.05.2020 Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
25.05.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
26.05.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
26.05.2020 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady
26.05.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny v roce 2020
26.05.2020 Nový zákon o znalcích
27.05.2020 MS Excel - analýza dat
27.05.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských a podílových fondů a právnických osob (jiných než obchodních společností) v širších souvislostech
27.05.2020 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020
27.05.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
28.05.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
28.05.2020 Zákon o majetku státu
28.05.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
28.05.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
28.05.2020 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.05.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
01.06.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
01.06.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
02.06.2020 PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“
02.06.2020 Medicínské právo - vybrané otázky
02.06.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
02.06.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
02.06.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
03.06.2020 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
03.06.2020 Významná novela zákoníku práce v roce 2020
03.06.2020 DPH v roce 2020
03.06.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
03.06.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
04.06.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
04.06.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2020
04.06.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
04.06.2020 Akciová společnost od A do Z (dle účinné úpravy i stavu po velké novele zákona o obchodních korporacích)
04.06.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
08.06.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
08.06.2020 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
08.06.2020 Úprava úředních písemností
09.06.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
09.06.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
09.06.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
09.06.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
10.06.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
10.06.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
10.06.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
11.06.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
11.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
15.06.2020 Náhrada škody v podnikání
16.06.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
16.06.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
16.06.2020 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
17.06.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
17.06.2020 MS Word - pro pokročilé
18.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
18.06.2020 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
22.06.2020 Význam času v právu, promlčení
23.06.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
19.08.2020 MS Excel - úvod do programování
20.08.2020 MS Excel - programování - práce s objekty

Nalezeno celkem 196 seminářů na 14 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit