Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
18.02.2019 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
19.02.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
19.02.2019 Veřejná prostranství
20.02.2019 Daňové a účetní novinky roku 2019 - komplexní pohled
20.02.2019 GDPR ve školství - časté problémy
21.02.2019 DPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
21.02.2019 Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura
25.02.2019 Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů
25.02.2019 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
26.02.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
26.02.2019 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
27.02.2019 Timemanagement s využitím myšlenkových map
27.02.2019 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
27.02.2019 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
28.02.2019 Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.
28.02.2019 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
28.02.2019 Právo na sociálních sítích Změna data konání: Seminář se uskuteční 3. 4. 2019
04.03.2019 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
04.03.2019 Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
04.03.2019 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
05.03.2019 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
05.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část
05.03.2019 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
06.03.2019 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
06.03.2019 Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
06.03.2019 MS Excel - analýza dat
06.03.2019 Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty
07.03.2019 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
07.03.2019 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
07.03.2019 Kurz české interpunkce
07.03.2019 Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání, kontroly inspektorátů
11.03.2019 Rozhodčí řízení v souvislostech
11.03.2019 Zajištění a utvrzení dluhu
12.03.2019 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
12.03.2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
13.03.2019 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura k březnu 2019
13.03.2019 MS Excel - efektivně
13.03.2019 DPH v roce 2019
14.03.2019 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
14.03.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
14.03.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
14.03.2019 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.03.2019 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
18.03.2019 Valné hromady a.s. a s.r.o.
19.03.2019 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
19.03.2019 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) II. část
19.03.2019 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
19.03.2019 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
20.03.2019 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
20.03.2019 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
20.03.2019 MS Word - pro pokročilé
21.03.2019 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
21.03.2019 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
21.03.2019 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
21.03.2019 Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH /Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB/
22.03.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
25.03.2019 Úprava úředních písemností
25.03.2019 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.03.2019 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích
26.03.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
26.03.2019 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
26.03.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
27.03.2019 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
27.03.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!!
27.03.2019 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.03.2019 MS POWERPOINT - efektivně
28.03.2019 Územní plánování v roce 2019
28.03.2019 Omezení vlastnického práva - sousedská práva a nezbytná cesta v praxi a v judikatuře NS
28.03.2019 Místní poplatky 2019 - aktuálně
28.03.2019 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
01.04.2019 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
01.04.2019 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací
02.04.2019 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
02.04.2019 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
02.04.2019 Právní odpovědnost pedagogů
02.04.2019 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
03.04.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!!
03.04.2019 Právo na sociálních sítích Změna data konání: Seminář se uskuteční 3. 4. 2019
03.04.2019 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
03.04.2019 MS Excel - úvod do programování
04.04.2019 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
04.04.2019 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
04.04.2019 Obce a hazardní hry
04.04.2019 Veřejná podpora očima praxe
08.04.2019 O právnické češtině aneb i jazyk má svá práva?
08.04.2019 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů (s výhledem na dopady V. směrnice AML)
09.04.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
09.04.2019 Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
09.04.2019 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
10.04.2019 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
10.04.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
10.04.2019 DPH v roce 2019
11.04.2019 Stylistika současné češtiny
11.04.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
11.04.2019 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích z roku 2017
11.04.2019 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
15.04.2019 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
15.04.2019 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
15.04.2019 Novela zákoníku práce 2019 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy
16.04.2019 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
16.04.2019 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
16.04.2019 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
16.04.2019 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
17.04.2019 MS Excel - analýza dat
17.04.2019 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
17.04.2019 Svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
24.04.2019 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
13.05.2019 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
14.05.2019 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
14.05.2019 Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
14.05.2019 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
14.05.2019 Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
15.05.2019 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
15.05.2019 MS Excel - efektivně
15.05.2019 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
15.05.2019 Autorský zákon aktuálně
16.05.2019 Zákon o státní službě
16.05.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
16.05.2019 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
16.05.2019 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
16.05.2019 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2019 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
20.05.2019 MS Word - efektivně
20.05.2019 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2019
20.05.2019 Vybrané otázky medicínského práva
20.05.2019 Smluvní pokuta
20.05.2019 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
21.05.2019 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
21.05.2019 Zákon o majetku státu
21.05.2019 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
21.05.2019 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
22.05.2019 Zrušení karenční doby a překážky výkonu práce
22.05.2019 MS Excel - funkce
22.05.2019 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
22.05.2019 Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance
23.05.2019 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
23.05.2019 Český pravopis: jistoty a novinky
23.05.2019 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
23.05.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele POZOR: MÍSTO KONÁNÍ: Bea centrum Olomouc!
23.05.2019 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
24.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
27.05.2019 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
27.05.2019 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
28.05.2019 GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
28.05.2019 Nájemní vztahy, nájem bytu obecně, nájem bytu družstevního, služebního, bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
28.05.2019 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
29.05.2019 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
29.05.2019 Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele
29.05.2019 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
29.05.2019 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
30.05.2019 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
30.05.2019 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.05.2019 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.05.2019 Právní regulace hazardních her - komplexní přehled podstatných souvislostí s důrazem na praktické důsledky
31.05.2019 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
03.06.2019 Judikatura k obchodním korporacím (za druhé pololetí 2018 a první pololetí 2019)
03.06.2019 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
03.06.2019 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
03.06.2019 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a adhezní řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
04.06.2019 Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
04.06.2019 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
05.06.2019 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
05.06.2019 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
05.06.2019 Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
05.06.2019 DPH v roce 2019
06.06.2019 Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
06.06.2019 Podílové spoluvlastnictví a jeho likvidace a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura Nejvyššího soudu ČR a vybrané otázky soudní praxe)
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019
06.06.2019 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
07.06.2019 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
10.06.2019 Náhrada škody v podnikání
11.06.2019 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.06.2019 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
11.06.2019 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
12.06.2019 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.06.2019 Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
12.06.2019 MS Excel - analýza dat
12.06.2019 Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
13.06.2019 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!!
13.06.2019 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
13.06.2019 Úprava úředních písemností
14.06.2019 Opravné prostředky ve správním řízení
17.06.2019 Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
18.06.2019 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
18.06.2019 Aktuální pracovněprávní judikatura
18.06.2019 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
19.06.2019 MS Word - efektivně
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturu
20.06.2019 Smluvní a závazkové právo
20.06.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
20.06.2019 Velká novela zákona o místních poplatcích 2019
20.06.2019 Aktuální právní problémy ochrany ŽP ve městech a obcích
26.06.2019 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
26.06.2019 Význam času v právu, promlčení
21.08.2019 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 197 seminářů na 14 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit