Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
04.06.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudůzrušeno
(přeloženo)
04.06.2020 Akciová společnost od A do Z (dle účinné úpravy i stavu po velké novele zákona o obchodních korporacích)zrušeno
(přeloženo)
04.06.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahuzrušeno
(přeloženo)
04.06.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2020zrušeno
(přeloženo)
04.06.2020 Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
05.06.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxizrušeno
(přeloženo)
08.06.2020 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizikazrušeno
(přeloženo)
08.06.2020 Úprava úředních písemnostízrušeno
(přeloženo)
08.06.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudníchzrušeno
(přeloženo)
08.06.2020 Právo na sociálních sítích
08.06.2020 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)zrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správězrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. částzrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxezrušeno
(přeloženo)
09.06.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
10.06.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)zrušeno
(přeloženo)
10.06.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novelezrušeno
(přeloženo)
10.06.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contractszrušeno
(přeloženo)
11.06.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace
11.06.2020 Elektronické právní jednání - praxe smluv uzavíraných on-line - ON-LINE seminář
11.06.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
11.06.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.06.2020 Opravné prostředky ve správním řízení
12.06.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
15.06.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2020
15.06.2020 DPH v roce 2020 včetně opatření v oblasti DPH v souvislosti s COVID - 19
15.06.2020 Náhrada škody v podnikání
16.06.2020 PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura
16.06.2020 Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury
16.06.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
16.06.2020 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020
17.06.2020 Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
17.06.2020 MS Word - pro pokročilézrušeno
(přeloženo)
18.06.2020 Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
18.06.2020 Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
18.06.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
18.06.2020 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturuzrušeno
(přeloženo)
22.06.2020 Význam času v právu, promlčení
23.06.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020zaplněno
23.06.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
24.06.2020 Zajištění a utvrzení dluhu
24.06.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
24.06.2020 MS Word - pro pokročilé
25.06.2020 Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
25.06.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2020
25.06.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
29.06.2020 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
29.06.2020 Řešení personálních situací po skončení pandemie
16.07.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích
18.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
18.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
19.08.2020 MS Excel - úvod do programování
19.08.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
20.08.2020 MS Excel - programování - práce s objekty
02.09.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
09.09.2020 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
09.09.2020 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
09.09.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
09.09.2020 MS Excel - grafy efektivně
10.09.2020 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
10.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
14.09.2020 Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
15.09.2020 Stylistika současné češtiny
15.09.2020 Veřejná prostranství
15.09.2020 Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace
16.09.2020 MS Excel - efektivně
16.09.2020 Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
16.09.2020 Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
17.09.2020 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
17.09.2020 Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
17.09.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
17.09.2020 Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
18.09.2020 Opatření obecné povahy
21.09.2020 Obchodněprávní judikatura za poslední rok
21.09.2020 Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
22.09.2020 Daň z příjmů právnických osob 2020/2021 pro daňové a účetní specialisty
22.09.2020 DPH v roce 2020
22.09.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
22.09.2020 Ověřování - vidimace, legalizace po novele
23.09.2020 MS Word - efektivně
23.09.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
23.09.2020 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
23.09.2020 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ
24.09.2020 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
24.09.2020 Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
24.09.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
29.09.2020 Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
29.09.2020 Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
30.09.2020 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
30.09.2020 MS Excel - analýza dat
30.09.2020 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
30.09.2020 Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob)
01.10.2020 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
01.10.2020 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
01.10.2020 Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
01.10.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
01.10.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
05.10.2020 Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
05.10.2020 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
05.10.2020 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) a legislativní novinky
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
05.10.2020 Smlouvy a software
05.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
06.10.2020 Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
06.10.2020 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2020
06.10.2020 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
06.10.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
06.10.2020 Padělky listin a zneužití podpisů
07.10.2020 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
07.10.2020 Zástavní právo v praxi
07.10.2020 Právo na sociálních sítích
07.10.2020 MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy
08.10.2020 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.10.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
08.10.2020 Zákon o vodovodech a kanalizacích
08.10.2020 Nejčastější dotazy správců poplatků po novele zákona o místních poplatcích a nesprávnosti při výkonu správy místních poplatků
09.10.2020 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
12.10.2020 Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
12.10.2020 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
12.10.2020 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
13.10.2020 Zákon o státní službě po novele
13.10.2020 Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
13.10.2020 Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky
13.10.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
13.10.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
13.10.2020 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
14.10.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
14.10.2020 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
14.10.2020 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
14.10.2020 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
14.10.2020 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
15.10.2020 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
15.10.2020 Preferenční obchod Evropské unie
15.10.2020 Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
15.10.2020 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
15.10.2020 Smluvní a závazkové právo
15.10.2020 Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
16.10.2020 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
16.10.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
19.10.2020 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
19.10.2020 Smlouva o úvěru a půjčce
19.10.2020 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
19.10.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
19.10.2020 Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
20.10.2020 Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-ID, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
20.10.2020 Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
21.10.2020 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
21.10.2020 MS Word - efektivně
21.10.2020 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
21.10.2020 Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
21.10.2020 Cizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty
21.10.2020 Vazby zákona o DPH na účetnictví
22.10.2020 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.10.2020 Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
22.10.2020 Kurz české interpunkce
22.10.2020 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
22.10.2020 Významná novela zákoníku práce v roce 2020
02.11.2020 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
02.11.2020 Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
02.11.2020 IFRS - základní koncepce
02.11.2020 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
03.11.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace
03.11.2020 Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné a nejasné paragrafy zákona a pokus o jejich výklad
03.11.2020 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
03.11.2020 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
03.11.2020 Nový zákon o znalcích
04.11.2020 MS Excel - funkce
04.11.2020 Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
04.11.2020 Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
04.11.2020 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021
04.11.2020 Úprava úředních písemností
04.11.2020 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku
04.11.2020 DPH v roce 2020
05.11.2020 Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
05.11.2020 Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
05.11.2020 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
05.11.2020 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
05.11.2020 Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
09.11.2020 Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí
09.11.2020 Veřejné zakázky a dotace
09.11.2020 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy
09.11.2020 IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
09.11.2020 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
10.11.2020 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
10.11.2020 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
10.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
10.11.2020 Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
10.11.2020 Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
11.11.2020 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
11.11.2020 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
11.11.2020 Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
11.11.2020 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
11.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
11.11.2020 Autorský zákon - podrobně a aktuálně
12.11.2020 Zákon o majetku státu
12.11.2020 Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
12.11.2020 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
12.11.2020 Trestní odpovědnost ve veřejné správě
12.11.2020 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
18.11.2020 Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
19.11.2020 Smlouva o dílo
19.11.2020 Stylistika současné češtiny
19.11.2020 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
19.11.2020 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
19.11.2020 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020 a 2021 včetně změn a novinek
20.11.2020 Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK
20.11.2020 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
23.11.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
23.11.2020 Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
23.11.2020 Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
23.11.2020 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
24.11.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
24.11.2020 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.11.2020 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
24.11.2020 Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
24.11.2020 Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
25.11.2020 Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
25.11.2020 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
25.11.2020 Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura
25.11.2020 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
26.11.2020 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.11.2020 Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020
26.11.2020 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
26.11.2020 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus
26.11.2020 Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn
26.11.2020 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2021 s aktuálními příklady zdanění
27.11.2020 Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020
27.11.2020 Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
27.11.2020 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
27.11.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
30.11.2020 Český pravopis: jistoty a novinky
30.11.2020 Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
30.11.2020 Smluvní pokuta
30.11.2020 Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
30.11.2020 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
30.11.2020 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
01.12.2020 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.12.2020 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2020 Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
01.12.2020 GDPR - vše co potřebujete vědět
01.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
02.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
02.12.2020 MS Excel - funkce pro pokročilé
02.12.2020 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
02.12.2020 Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
02.12.2020 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
03.12.2020 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny nás čekají v rámci rekodifikace
03.12.2020 Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
03.12.2020 Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
03.12.2020 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
03.12.2020 Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2020
04.12.2020 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2020 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
07.12.2020 Novinky v daňové legislativě roku 2020/2021 a informace k daňovému přiznání fyzických osob za rok 2020
07.12.2020 Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
07.12.2020 Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář
07.12.2020 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
07.12.2020 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
08.12.2020 Místní poplatky - aktuálně v roce 2020 a 2021
08.12.2020 Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
08.12.2020 Velká novela ZOK - společnost s ručením omezeným - ON-LINE seminář
08.12.2020 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
08.12.2020 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
09.12.2020 Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled
09.12.2020 MS Excel - efektivně
09.12.2020 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2020 a co očekávat od roku 2021
09.12.2020 Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
09.12.2020 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
09.12.2020 DPH v roce 2020 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
10.12.2020 Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
10.12.2020 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
10.12.2020 Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
10.12.2020 Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
11.12.2020 Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
11.12.2020 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
14.12.2020 Úprava úředních písemností
14.12.2020 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020
14.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část I. - ON-LINE seminář
14.12.2020 Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020 - 2021
15.12.2020 Velká novela ZOK - akciová společnost, část II. - ON-LINE seminář
15.12.2020 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
15.12.2020 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021
15.12.2020 Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
16.12.2020 DPH v roce 2020 a změny od roku 2021
16.12.2020 MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
16.12.2020 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
16.12.2020 Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
16.12.2020 Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020
17.12.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
17.12.2020 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2021
17.12.2020 Přestupkové právo a judikatura správních soudů
17.12.2020 Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace

Nalezeno celkem 295 seminářů na 20 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit