Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO SPOLEČNOSTÍ A JEHO ODRAZ V TUZEMSKÉM PRÁVU I V PRÁVNÍ PRAXI

Evropské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.10.2004, 08.10.2004, 09.10.2004, 10.10.2004
podle rozpisu mimopražských seminářů
    —
4201

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky se základními prameny evropského práva obchodních společností, charakterizovat jejich obsah, stav souladu českého práva s komunitárním právem, objasnit perspektivy dalšího vývoje evropského práva společností a možnosti právní ochrany před orgány Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována nadnárodním formám podnikání či podpory podnikání, jejichž úprava plyne přímo z komunitárního práva, jakož i navazujícím otázkám volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace (problém konkurence národních úprav společností) na pozadí nedávných průlomových rozsudků Evropského soudního dvora, to vše napříč jednotným trhem, resp. Evropským hospodářským prostorem.

Zvláštní blok (cca 1 přednáškový den) bude věnován evropské (akciové) společnosti. Nařízení o ní nabude účinnosti právě v době konání semináře. Při té příležitosti bude uspořádán večer na oslavu této události, spojený se křtem publikace obou lektorů, která detailně pojednává o této nadnárodní formě podnikání, přinášející také uživatelům z České republiky řadu zajímavých možností, novinek a výhod. Ve výkladu o evropské společnosti budou zohledněna také vybraná ustanovení slovenského práva, neboť největší využití evropské společnosti v prvních letech účinnosti nařízení v České i Slovenské republice se očekává právě v oblasti nadnárodní spolupráce mezi českými a slovenskými podnikateli.

Seminář uvede účastníky do problematiky a poskytne jim komplexní informace o přednášené materii. Jeho rozsah umožní zabývat se také řadou podrobností tak, aby účastníci získali co nejúplnější obraz o přednášených problémech, a to z různých hledisek zmíněných v úvodu. Seminář nepředpokládá předchozí znalost problematiky, naopak klade si za cíl tuto znalost ve značném rozsahu zprostředkovat.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

I. KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVA TÝKAJÍCÍ SE ZEJMÉNA NÁRODNÍCH FOREM SPOLEČNOSTÍ

 • hierarchie a výklad komunitárního práva, stěžejní rozsudky Evropského soudního dvora v této oblasti
 • primární právo, nařízení a směrnice jako prameny komunitárního práva společností,
 • interpretace a aplikace komunitárního práva společností
 • charakteristika první směrnice (o publicitě) a její novely z roku 2003
 • charakteristika druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci, jakož i nařízení o podmínkách přípustného nabývání vlastních akcií na kapitálovém trhu
 • charakteristika třetí a šesté směrnice (o fúzích a rozdělení) po posledních novelizacích
 • charakteristika nařízení a směrnic týkajících se vedení účetnictví ve světle posledního legislativního vývoje, včetně osmé směrnice (o auditorech) a zásadního návrhu její novelizace (problém nezávislosti auditorů a jejich veřejnoprávní regulace)
 • charakteristika jedenácté směrnice (o publicitě organizačních složek podniku zahraničních podnikatelů)
 • charakteristika nové (třinácté) směrnice o nabídkách převzetí
 • charakteristika návrhu desáté (o přeshraničních fúzích) a čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice
 • seznámení s vybranou judikaturou Evropského soudního dvora ve věcech společností (zejména svoboda usazování se - problém tzv. formálně zahraničních společností, volný pohyb kapitálu - problém tzv. zlatých akcií)
 • reforma komunitárního práva společností a corporate governance, její důvody, kontext, směry a stěžejní projekty (nezávislost členů dozorčí rady a jejich odměňování - non-executive directors)
 • vybrané otázky z problematiky korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem
 • soutěž právních úprav společností (forum shopping), dosavadní vítězové a poražení, problémy, jež popsaný jev vyvolává (ochrana věřitelů, zaměstnanců atd.), komunitární i národní reakce

II. EVROPSKÁ (AKCIOVÁ) SPOLEČNOST

 • charakteristika vývoje a aktuálního znění nařízení o evropské společnosti
 • charakteristika tuzemského prováděcího zákona k evropské společnosti
 • vybrané otázky ze slovenské prováděcí úpravy
 • charakteristika vyhlášek ministerstva spravedlnosti konkretizujících tuzemský zákon o evropské společnosti
 • praktický význam evropské společnosti pro tuzemské i zahraniční podnikatele
 • systém právní úpravy evropské společnosti
 • postavení evropské společnosti v systému obchodních společností
 • způsoby zakládání evropské společnosti
 • nadnárodní fúze akciových společností se sídlem na území alespoň dvou různých členských států ústící v založení evropské společnosti (s přihlédnutím ke slovenské úpravě)
 • základní kapitál evropské společnosti, přístup na kapitálové trhy
 • přemístění sídla evropské společnosti
 • orgány evropské společnosti a jejich působnost
  - monistická evropská společnost (správní rada)
  - dualistická evropská společnost (představenstvo, dozorčí rada)
 • účast zaměstnanců na řízení evropské společnosti
  - podrobnosti řízení při zakládání evropské společnosti (zvláštní vyjednávací výbor)
  - právo na informace a projednání (výbor zaměstnanců)
  - podíl zaměstnanců na řízení evropské společnosti
 • evropská společnost z hlediska daňového

III. OSTATNÍ NADNÁRODNÍ EVROPSKÉ FORMY SPOLEČNOSTÍ

 • charakteristika nařízení o evropském hospodářském zájmovém sdružení a stav přípravy zákona, jímž se stanoví české právo aplikovatelné na evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem v České republice, nástin praktického významu sdružení pro tuzemské podnikatele
 • charakteristika nařízení o evropském družstvu a směrnice o účasti zaměstnanců na řízení evropské družstevní společnosti, nástin praktického významu evropského družstva pro tuzemské podnikatele

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit