Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU - SEMINÁŘE JSOU ZRUŠENY
„KOMORN͓ SEMINÁŘE NA SPECIALIZOVANÁ TÉMATA - CELÝ CYKLUS

Obchodní a občanské právo (cyklus seminářů)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.10.2004, 27.10.2004, 19.11.2004, 01.12.2004
9.00 - cca 16.00 (všechny semináře)
    —
4187

Budova Hospodářské komory ČR
Freyova 27, Praha 9

Detaily/doprava
Metro trasa B, výstup stanice Vysočanská.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Abychom vyšli vstříc zájmu o problematiku jednotlivých oblastí práva cenných papírů a kapitálového trhu mezi posluchači zejména z řad specialistů ve finančním sektoru, zařazujeme také sérii cíleněji zaměřených seminářů na vybraná témata.

Cílem seminářů je v užším kruhu účastníků (počet přihlášených omezen na cca. 40) proniknout hlouběji do přednášené materie a umožnit tak účinnější reakci lektorů na konkrétní potřeby daného okruhu posluchačů, jakož i řešení konkrétních problémů, na něž účastníci v praxi narážejí. S tím souvisí zvýšená míra interaktivity v rámci semináře a flexibility výkladu. Seminář předpokládá základní orientaci posluchačů v dané oblasti, nezabývá se proto základními charakteristikami, což umožňuje ještě větší orientaci na konkrétní problémy vážící se ke stanovenému tématu.

Jednotlivé semináře se budou zabývat následujícími tématy:

1. seminář: EMISE DLUHOPISŮ V ČESKÉM PRÁVU

12. října 2004

 • vymezení působnosti zákona (tuzemské a zahraniční dluhopisy)
 • kolizní normy v dluhopisovém právu (problém rozhodného práva)
 • náležitosti dluhopisů podle nové úpravy, podoba, forma dluhopisů
 • emisní podmínky a jejich změny
 • schůze vlastníků dluhopisu
 • společný zástupce vlastníků dluhopisů
 • zvláštní druhy dluhopisů, hypoteční zástavní listy
 • speciální techniky financování podnikání prostřednictvím emise dluhopisů (sekuritizace, ABS, credit-linked bonds aj.)
 • další otázky

2. seminář: EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

27. října 2004

 • pojem zaknihovaných cenných papírů
 • zaknihování ostatních investičních nástrojů
 • centrální evidence a centrální depozitář
 • evidence navazující na centrální evidenci
 • samostatná evidence a evidence na ni navazující
 • náležitosti evidence a příkazů k převodu
 • právní vztahy mezi majitelem cenného papíru a majitelem účtu, resp. centrálním depozitářem
 • vztahy se zahraničním prvkem (zprostředkovaná držba zaknihovaných cenných papírů)
 • kolizní normy (rozhodné právo)
 • další otázky

3. seminář: POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

19. listopadu 2004

 • vymezení pojmů
 • novinky v předpokladech pro udělení a zachování povolení
 • nová pravidla obezřetného poskytování investičních služeb
 • nová pravidla jednání se zákazníky
 • jednotná evropská licence a volný pohyb služeb
 • problematika Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
 • investiční zprostředkovatel
 • prováděcí předpisy k nové právní úpravě
 • dohody o finančních zajištěních (finanční kolaterály)
 • distanční marketing a kontraktace ve vztahu k investičním službám
 • úprava závěrečného vyrovnání zisků a ztrát a její promítnutí do konkurzního práva
 • investiční analýzy a doporučení ve světle nových předpisů o zneužití trhu
 • připravované změny v důsledku přijetí nové směrnice o trzích s finančními instrumenty (ISD2)
 • další otázky

4. seminář: KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

1. prosince 2004

 • problémy s klasifikací fondů na standardní / speciální a s aplikací dalších pojmů
 • nevyřešené otázky právních a majetkových vztahů mezi investiční společností, depozitářem, podílníky a třetími osobami (odpovědnost, ručení aj.)
 • statut (stanovy) a smluvní podmínky
 • veřejná nabídka cenných papírů kolektivního investování a jejich distanční marketing
 • povinnosti a odpovědnost depozitáře
 • otázky zakládání a regulace investičních a dalších speciálních fondů
 • volný pohyb služeb kolektivního investování napříč Evropskou unií
 • změny v úpravě investiční společnosti
 • modifikace v investiční politice jednotlivých druhů fondů
 • delegace činnosti investiční společnosti na další subjekty
 • přeměny podílových fondů
 • poskytování investičních služeb (individuální asset management, investiční poradenství) investiční společností
 • státní dozor nad kolektivním investováním dle nové úpravy včetně vazeb na volný pohyb služeb

Pozn.: (Lze objedat též jednotlivé semináře tohoto cyklu - jsou samostatnými položkami v katalogu)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit