Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
(CYKLUS SEMINÁŘŮ)

Evropské právo (cyklus seminářů)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.04.2004, 20.04.2004, 11.05.2004
9.00 - cca 16.00 (všechny části)
    —
4070

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Po vstupu České republiky do Evropské unie bude české právo obchodních společností ovlivňováno komunitárním právem ještě více, než je tomu dnes. Řada evropských předpisů bude bezprostředně závazná a aplikovatelná na našem území; české soudy budou povinny rozhodovat podle nich. V případě rozporu českého práva s právem komunitárním bude možné domáhat se práva před příslušnými orgány Evropské unie. Výklad těch ustanovení českého práva, která mají původ v sekundárních komunitárních předpisech, bude muset respektovat obsah a účel komunitární úpravy.

Tuzemští podnikatelé budou mít k dispozici nové formy podnikání, upravené přímo komunitárním právem. Navíc se jim otevřou právní řády ostatních členských států. Též čeští občané tak budou moci volit, zda své podnikání nezorganizují v některé z nadnárodních forem upravených komunitárním právem, resp. ve které členské jurisdikci založí společnost, kterým právem se tedy budou řídit vnitřní poměry takové společnosti. Existující společnosti budou moci zvažovat, zda své sídlo nepřemístí do jiného státu, jehož právo lépe reflektuje potřeby podnikatelů. To vše na pozadí zásadní reformy evropského práva společností, k níž v posledních letech dochází.

Cílem cyklu seminářů je seznámit účastníky se základními prameny evropského práva obchodních společností, charakterizovat jejich obsah, stav souladu českého práva s komunitárním právem, objasnit perspektivy dalšího vývoje evropského práva obchodních společností a možnosti právní ochrany před orgány Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována nadnárodním formám podnikání či podpory podnikání, jejichž úprava plyne přímo z komunitárního práva, jakož i navazujícím otázkám volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace (problém konkurence národních úprav společností) na pozadí nedávných průlomových rozsudků Evropského soudního dvora, to vše napříč jednotným trhem, resp. Evropským hospodářským prostorem.

(Poznámka: Zúčastnit se můžete celého cyklu, nebo pouze jednotlivých seminářů. Celý cyklus i jednotlivé semináře cyklu jsou samostatnými položkami tohoto objednávkového katalogu.)

1. SEMINÁŘ: SYSTÉM KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY SPOLEČNOSTÍ A PERSPEKTIVY JEJÍHO DALŠÍHO VÝVOJE

6. dubna 2004, úterý, MV CENTRUM (dříve Motokov), 9.00 - cca 16.00 hod.

 • směrnice a nařízení jako prameny evropského práva obchodních společností,
 • interpretace a aplikace komunitárního práva obchodních společností,
 • charakteristika První směrnice (o publicitě) a její novely z roku 2003,
 • charakteristika Druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci,
 • charakteristika Třetí a Šesté směrnice (o fúzích a rozdělení),
 • charakteristika Dvanácté směrnice (o jednočlenné s.r.o.)
 • charakteristika nařízení a směrnic týkajících se vedení účetnictví ve světle posledního legislativního vývoje,
 • charakteristika Jedenácté směrnice (o publicitě organizačních složek podniku zahraničních podnikatelů),
 • charakteristika návrhu Desáté (o přeshraničních fúzích) a Čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice,
 • charakteristika návrhu Třinácté směrnice (o nabídkách převzetí) a sporů o její podobu a přijetí,
 • seznámení s vybranou problematikou Evropského soudního dvora ve věcech evropského práva obchodních společností,
 • reforma komunitárního práva společností a corporate governance, její důvody, kontext, směry a stěžejní projekty,
 • vybrané otázky z problematiky volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem

2. SEMINÁŘ: EVROPSKÁ (AKCIOVÁ) SPOLEČNOST

20. dubna 2004, úterý, MV CENTRUM (dříve Motokov), 9.00 - cca 16.00 hod.

 • charakteristika vývoje a aktuálního znění nařízení o evropské společnosti,
 • stav příprav tuzemského prováděcího zákona k evropské společnosti,
 • praktický význam evropské společnosti pro tuzemské i zahraniční podnikatele,
 • systém právní úpravy evropské společnosti,
 • postavení evropské společnosti v systému obchodních společností,
 • způsoby zakládání evropské společnosti,
 • základní kapitál evropské společnosti, přístup na kapitálové trhy,
 • přemístění sídla evropské společnosti,
 • orgány evropské společnosti a jejich působnost
  - monistická evropská společnost (správní rada),
  - dualistická evropská společnost (představenstvo, dozorčí rada),
 • účast zaměstnanců na řízení evropské společnosti
  - podrobnosti řízení při zakládání evropské společnosti (zvláštní vyjednávací výbor),
  - právo na informace a projednání (výbor zaměstnanců),
  - podíl zaměstnanců na řízení evropské společnosti,
 • podpůrně aplikovatelné české právo
 • evropská společnost z hlediska daňového

3. SEMINÁŘ: OSTATNÍ NADNÁRODNÍ EVROPSKÉ FORMY (OBCHODNÍCH) SPOLEČNOSTÍ

11. května 2004, úterý, MV CENTRUM (dříve Motokov), 9.00 - cca 16.00 hod.

 • podrobná charakteristika nařízení o evropském hospodářském zájmovém sdružení a stav přípravy zákona, jímž se stanoví české právo aplikovatelné na evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem v České republice, nástin praktického významu sdružení pro tuzemské podnikatele,
 • podrobná charakteristika nařízení o evropské družstevní společnosti (evropské družstvo) a směrnice o účasti zaměstnanců na řízení evropské družstevní společnosti, nástin praktického významu evropského družstva pro tuzemské podnikatele,
 • charakteristika návrhů nařízení o evropském sdružení a evropské vzájemné společnosti , perspektiv jejich přijetí a případného praktického významu těchto forem pro tuzemské podnikatele,
 • charakteristika úvah o potřebě a obsahu nařízení o evropské nadaci a evropské soukromé společnosti (spol. s r.o.), perspektiv jejich přijetí a případného praktického významu těchto forem pro tuzemské podnikatele.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit