Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost v judikatuře i v praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.04.2010, 30.4.2010, 1.5.2010, 2.5.2010
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
10055

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se zejména majetkové a finanční struktury a dále řízení a správy akciové společnosti (mj. ve světle průlomové reformy právní úpravy nabývání vlastních akcií, finanční asistence, oceňování nepeněžitých vkladů a výkonu akcionářských práv v roce 2009) a zmapovat rozsáhlou starší i zcela novou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

akcie a její právní úprava

 • forma akcie (další osud listinné akcie na majitele?)
 • podoba akcie (další osud vedení evidence zaknihovaných akcií?)
 • náležitosti, předpoklady vydání akcií
 • hromadná akcie a její náležitosti
 • kontinuita akcie
  • změna práv vtělených do akcie (ze stanov, ze zákona)
  • výměna akcií – povinná, dobrovolná
 • prodej a převod akcií
  • použitelná úprava, vztahy s mezinárodním prvkem
  • souhlas orgánu společnosti
  • předkupní právo
  • finanční asistence společnosti
  • převod bez souhlasu manžela, převod mezi manžely
  • odpovědnost za vady akcií, odstoupení od smlouvy
  • nabytí akcií od osoby neoprávněné, vydržení akcií, „dobrá víra“ v neplatnou smlouvu
  • změny v seznamu akcionářů
  • aktuální problémy rubopisace a předání akcií
  • „krátké“ prodeje akcií na českém kapitálovém trhu
 • nabývání vlastních akcií společností a osobami jí ovládanými
 • zánik akcie
 • škoda na „akcii“, její likvidace a okruh odpovědných osob

majetková a finanční struktura společnosti

 • vklady do základního kapitálu
  • nový právní režim oceňování nepeněžitých vkladů
  • „zálohy“ na vklad a jejich právní režim
 • příspěvky do ostatních složek vlastního kapitálu
  • druhy, předpoklady přípustnosti
  • „vracení“ příspěvků akcionářům
 • zvyšování, snižování základního kapitálu
  • způsoby a jejich hlavní úskalí
  • kapitalizace pohledávek
  • omezení / vyloučení, realizace přednostního úpisu
  • úpis předem určeným zájemcem
  • neplatnost / neúčinnost úpisu
  • neplatnost zvýšení, snížení a jeho právní důsledky
  • nejčastější způsoby obcházení zákona
 • praktické otázky související s financováním z cizích zdrojů
  • věřitel coby faktický vedoucí
  • půjčky a úvěry akcionářů, členů orgánů a naopak
  • akcionář coby konkursní věřitel vlastní společnosti?
 • právo na podíl na zisku / likvidačním zůstatku / vypořádací podíl
  • předpoklady, způsob výplaty (nepeněžitá dividenda?)
  • prioritní dividenda
  • splatnost, samostatná převoditelnost práva na dividendu
  • výplata „na dluh“
  • rozdělování ostatních složek vlastního kapitálu mezi akcionáře

akcionář a jeho právní postavení

 • povinnost loajality a její konkrétní projevy i důsledky porušení
 • specifika právního postavení jediného akcionáře (faktického vedoucího)
 • akcionářské žaloby ingerující do vnitřních záležitostí společnosti
 • dohody mezi akcionáři, jejich právní důsledky a odraz v řízení a správě společnosti

valná hromada

 • působnost (psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti, prodej podniku a jeho části) a důsledky jejího nerespektování pro jednání jménem společnosti (neplatnost / neúčinnost / žádné)
 • přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
 • svolání valné hromady, obvyklé vady a jejich právní důsledky, právní povaha pozvánky / oznámení o konání valné hromady
 • svolání valné hromady na žádost minoritních akcionářů / minoritními akcionáři na základě zmocnění soudu; konkurence více žádostí s různým či obdobným programem
 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
 • práva akcionáře na valné hromadě, jejich výkon, obvyklé případy porušení těchto práv ze strany společnosti či dalších osob, právní důsledky takových porušení
 • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni, protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva
 • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři, zejména je-li jím jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba
 • směrnice o akcionářských právech a její promítnutí do obchodního zákoníku (distanční hlasování, kybernetická valná hromada a další převratné změny a novinky)

představenstvo / dozorčí rada / další orgány

 • obchodní vedení a jeho význam
 • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě?
 • delegace „působnosti“ uvnitř či vně společnosti
 • výbor pro audit a jeho působnost
 • výbory dozorčí rady, další orgány společnosti, tajemník
 • pravidla jednání představenstva / dozorčí rady, hlasování v nepřítomnosti, distančně
 • zápis, jeho náležitosti a vady
 • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
 • jednání jménem společnosti a typy omezení (způsob jednání, jednání „pověřených“ členů představenstva, plné moci mezi členy představenstva, problémy samokontraktace, vnitřní omezení jednatelského oprávnění)
 • transakce mezi společností a osobami blízkými (§ 196a ObchZ)
 • vznik a zánik funkce (odstoupení, zkrácení / prodloužení funkčního období)
 • odměňování
 • souběh funkce člena představenstva / člena dozorčí rady a zaměstnaneckého poměru, popř. funkce prokuristy
 • souběh funkce člena představenstva a dalších obchodněprávních vztahů (poradenství a jiné služby)
 • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita
 • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný návrh na konkurs)
 • postavení faktických vedoucích, jejich povinnosti a odpovědnost

aktuální otázky koncernového práva s důrazem na faktický koncern

 • povinnosti a odpovědnost ovládající a ovládané osoby (pojem, meze a právní důsledky „využití vlivu“)
 • přeshraniční souvislosti (aplikace na zahraniční ovládající, popř. ovládané subjekty)
 • náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • znalecký přezkum zprávy o vztazích (důvody pro jmenování znalce, účastenství společnosti v řízení o jmenování, povinnost součinnosti znalci atd.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit