Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy závazkového práva v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.10.2007, 19.10.2007, 20.10.2007, 21.10.2007
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
7193

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Pro velký úspěch z dubna letošního roku znovu zařazujeme intenzivní čtyřdenní seminář, jehož cílem je podrobně rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva (zejména práva smluvního, ale také právní úpravy odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení), které mají zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe.

Hlavní náplň výkladu bude tvořit problematika obchodních závazkových vztahů. Stranou pozornosti však nezůstanou ani ty instituty obecné úpravy v občanském zákoníku, které se často uplatňují při výkonu podnikatelské činnosti, včetně spotřebitelských smluv, právních vztahů k nemovitostem, deliktní odpovědnosti či vybraných zajišťovacích institutů.

Důraz bude kladen na seznámení účastníků s bohatou (a mnohdy průlomovou) judikaturou Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i Evropského soudního dvora, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

šíře a zvláštnosti použití obchodního zákoníku na závazkové vztahy

 • relativní, absolutní obchody
 • právní režim smluv týkajících se nemovitostí v podnikatelské praxi
 • limity smluvní volnosti při volbě obchodního zákoníku
 • právní režim zajištění závazků z těchto vztahů
 • režim deliktní odpovědnosti, bezdůvodného obohacení ve vztazích mezi podnikateli
 • veřejnoprávní závazky a obchodní právo

jednání podnikatele

 • jednání statutárního orgánu (zvláštnosti kolektivních orgánů), resp. „pověřených“ členů statutárního orgánu, plné moci mezi členy statutárních orgánů
 • zákonné zastoupení podnikatele (§ 15 ObchZ)

právní úkon, jeho náležitosti, předpoklady platnosti / účinnosti

 • doručení v civilním právu
 • určitost projevu vůle
 • zvláštnosti interpretace projevu vůle v obchodním právu
 • vážnost projevu vůle (problém simulace / disimulace)
 • neplatnost (včetně odpovědnosti za ni) pro rozpor s dobrými mravy, s poctivým obchodním stykem
 • neplatnost právního úkonu pro rozpor s požadavky práva obchodních společností (problémy aplikace § 196a, § 178 odst. 13 ObchZ atd.)
 • důsledky nerespektování zákonné působnosti valné hromady kapitálové společnosti pro platnost / účinnost právního úkonu

spotřebitelské smlouvy

 • zneužívající klauzule
 • kontraktace mimo provozovnu
 • obchody uzavírané na dálku
 • nekalé obchodní praktiky dle nové evropské úpravy

smluvní zajištění v podnikatelské praxi

 • smluvní pokuta a její přiměřenost
 • ručení
 • zástavní právo (k nemovitosti, k podniku, k cenným papírům, k obchodnímu podílu, k pohledávce)
 • zajišťovací převod
 • výhrada vlastnictví a nabytí od nevlastníka
 • přechod zajištění při prodeji podniku
 • problémy s pluralitou zajišťovacích nástrojů a s pořadím jejich uplatnění

zánik závazku

 • modality splnění
 • započtení v podnikatelské praxi
 • možnost přivodit zánik závazku dohodou stran
 • odstoupení od smlouvy a jeho důsledky v obchodním právu

postoupení pohledávky

 • předpoklady určitosti smlouvy o postoupení pohledávky
 • postoupení budoucí pohledávky
 • globální cese, faktoring v českém právu
 • zvláštnosti převodu pohledávek v rámci prodeje podniku

promlčení v obchodním právu

odpovědnost v obchodním právu

 • před-smluvní odpovědnost (culpa in contrahendo) / po-smluvní odpovědnost (culpa post contrahendum)
 • odpovědnost za vady
 • odpovědnost za škodu (s důrazem na škodu způsobenou vadou výrobku či na smluvní limitace odpovědnosti za škodu)

prodlení dlužníka a jeho důsledky

 • pojem prodlení v obchodním právu
 • včetně prodlení s plněním peněžitého závazku za dodávku zboží či služeb
 • úrok z prodlení a judikatura k němu

bezdůvodné obohacení v obchodním styku

vybrané otázky týkající se některých smluvních typů frekventovaných v podnikatelské praxi (kupní smlouva, smlouva o úvěru, leasingová smlouva)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit