Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost v judikatuře i v praxi včetně právní úpravy po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.05.2013, 24.5.2013, 25.5.2013, 26.5.2013
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
13043

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se zejména akcionářské, majetkové a finanční struktury a dále řízení a správy akciové společnosti a zmapovat rozsáhlou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší. U každého probíraného tématu seminář podrobně vyloží stav právní úpravy a použitelnost současné judikatury po rekodifikaci (tj. po účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) a seznámí posluchače se základními změnami oproti dnešnímu právu i judikatuře, aby se mohli včas připravit na revoluční změny, které nastanou od 1. ledna 2014.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • povinnost akciových společností přizpůsobit se zákonu o obchodních korporacích
  • systém a filozofie přechodných ustanovení k novému občanskému zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích
  • nové povinné náležitosti stanov
  • nové náležitosti stanov nezbytné k zachování dnešního stavu
  • doporučené nové náležitosti stanov
 • změny v zakládání akciové společnosti po rekodifikaci
 • akcie a její právní úprava
  • forma a podoba akcie
  • náležitosti, předpoklady vydání akcií
  • kontinuita, zánik akcie
     – změna práv vtělených do akcie (ze stanov, ze zákona)
     – výměna akcií – povinná, dobrovolná
  • prodej a převod akcií
     – souhlas orgánu společnosti
     – souhlas manžela, převod mezi manžely
     – předkupní právo, omezení převoditelnosti
     – odpovědnost za vady akcií, odstoupení od smlouvy
     – nabytí od osoby neoprávněné, vydržení
     – změny v seznamu akcionářů
     – aktuální problémy rubopisace a předání akcií
     – „krátké“ prodeje akcií na českém kapitálovém trhu
  • převod nevydaných akcií
  • dopady (návrhu) zákona o transparenci akciové společnosti
  • hlavní změny po rekodifikaci
     – nové druhy akcií dle zákona o obchodních korporacích
     – kusové akcie dle zákona o obchodních korporacích
     – změny v náležitostech akcií a v právní úpravě jejich převodu
     – samostatně převoditelná práva a rozhodný den dle zákona o obchodních korporacích
     – hromadné akcie dle nového občanského zákoníku
     – zástavní právo k (nevydané) akcii dle nového občanského zákoníku
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • příplatky mimo základní kapitál v akciové společnosti a jejich „vracení“
  • právo na podíl na zisku / jiných vlastních zdrojích
     – předpoklady, způsob výplaty, výplata „na dluh“
     – rozdělování ostatních složek vlastního kapitálu mezi akcionáře
     – rozhodný den (zejména problémy u listinných akcií)
  • hlavní změny po rekodifikaci
     – změny v právní úpravě zvyšování základního kapitálu
     – nová úprava vkladů a plnění vkladové povinnosti, další majetkové povinnosti akcionářů
     – pevný podíl na zisku, zálohy na podíl na zisku, test insolvence při výplatě vlastních zdrojů aj.
 • valná hromada
  • působnost (psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti, prodej podniku / závodu a jeho části / pobočky) a důsledky jejího nerespektování pro jednání jménem společnosti, přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
  • svolání valné hromady, obvyklé vady a jejich právní důsledky, právní povaha pozvánky / oznámení o konání valné hromady, svolání na žádost minoritních akcionářů / minoritními akcionáři na základě zmocnění soudu; konkurence více žádostí s různým či obdobným programem
  • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
  • orgány valné hromady a jejich působnost
  • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
  • práva akcionáře na valné hromadě, jejich výkon, obvyklé případy porušení těchto práv ze strany společnosti či dalších osob, právní důsledky takových porušení
  • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni, protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva
  • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
  • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
  • vady zápisu a jejich důsledky
  • specifika společnosti o jediném akcionáři
  • hlavní změny po rekodifikaci
     – valná hromada per rollam
     – nové možnosti, nová omezení při výkonu akcionářských práv na valné hromadě
     – nová úprava orgánů valné hromady
     – další otázky
 • představenstvo / dozorčí rada / další orgány
  • obchodní vedení a jeho význam
  • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě?
  • výbory dozorčí rady, další orgány společnosti
  • pravidla jednání představenstva / dozorčí rady, hlasování v nepřítomnosti, distančně
  • zápis, jeho náležitosti a vady
  • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
  • vznik a zánik funkce (odstoupení, zkrácení / prodloužení funkčního období)
  • odměňování
  • souběh funkce člena představenstva / člena dozorčí rady a zaměstnaneckého poměru, popř. funkce prokuristy, souběh funkce člena představenstva a dalších obchodněprávních vztahů (poradenství a jiné služby)
  • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita
  • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný návrh na konkurs)
  • hlavní změny po rekodifikaci
     – nová úprava souběhu funkcí
     – změny v odměňování členů orgánů a v právní úpravě jejich odpovědnosti
     – nová rizika pro (bývalé) členy orgánů (neomezené ručení, povinnost vydat prospěch v případě insolvence atd.)
     – změny v počtu členů orgánů a v délce jejich funkčního období
     – nová opatření proti konfliktu zájmů, včetně pozastavení výkonu funkce
     – právnická osoba jako člen orgánu a právní postavení jejího zástupce v tomto orgánu
     – monistický systém řízení a správy akciové společnosti
     – další otázky
 • aktuální otázky koncernového práva s důrazem na faktický koncern
  • povinnosti a odpovědnost ovládající a ovládané osoby (pojem, meze a právní důsledky „využití vlivu“)
  • náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • znalecký přezkum zprávy o vztazích (důvody pro jmenování znalce, účastenství společnosti v řízení o jmenování, povinnost součinnosti znalci atd.)
  • hlavní změny po rekodifikaci
     – nové možnosti i značná rizika pro (bývalé) osoby ovládající a vlivné
     – povinný odkup akcií osobou ovládající při zhoršení právního postavení mimostojících akcionářů
     – další otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit