Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost v judikatuře i v praxi s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.05.2012, 18.5.2012, 19.5.2012, 20.5.2012
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
12097

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se zejména akcionářské, majetkové a finanční struktury a dále řízení a správy akciové společnosti a zmapovat rozsáhlou starší i zcela novou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší. U každého probíraného tématu seminář také nastíní stav právní úpravy po rekodifikaci (tj. po účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.) a seznámí posluchače se základními změnami oproti dnešnímu právu, aby se mohli včas připravit na revoluční změny, které nastanou od 1. ledna 2014.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • akcie a její právní úprava
  • forma a podoba akcie
  • náležitosti, předpoklady vydání akcií
  • kontinuita, zánik akcie
     – změna práv vtělených do akcie (ze stanov, ze zákona)
     – výměna akcií – povinná, dobrovolná
  • prodej a převod akcií
     – souhlas orgánu společnosti
     – souhlas manžela, převod mezi manžely
     – předkupní právo, omezení převoditelnosti
     – odpovědnost za vady akcií, odstoupení od smlouvy
     – nabytí od osoby neoprávněné, vydržení
     – změny v seznamu akcionářů
     – aktuální problémy rubopisace a předání akcií
     – „krátké“ prodeje akcií na českém kapitálovém trhu
  • nabývání vlastních akcií, finanční asistence
  • dopady (návrhu) zákona o transparenci akciové společnosti
  • nové druhy akcií dle zákona o obchodních korporacích
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • příspěvky do ostatních složek vlastního kapitálu
     – druhy, předpoklady přípustnosti
     – „vracení“ příspěvků akcionářům
  • praktické otázky související s financováním z cizích zdrojů
     – věřitel coby faktický vedoucí
     – půjčky a úvěry akcionářů, členů orgánů a naopak
  • právo na podíl na zisku / jiných vlastních zdrojích
     – předpoklady, způsob výplaty, výplata „na dluh“
     – splatnost, samostatná převoditelnost práva na dividendu
     – rozdělování ostatních složek vlastního kapitálu mezi akcionáře
     – rozhodný den (zejména problémy u listinných akcií)
  • hlavní změny po rekodifikaci
 • valná hromada
  • působnost (psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti, prodej podniku a jeho části) a důsledky jejího nerespektování pro jednání jménem společnosti, přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
  • svolání valné hromady, obvyklé vady a jejich právní důsledky, právní povaha pozvánky / oznámení o konání valné hromady, svolání na žádost minoritních akcionářů / minoritními akcionáři na základě zmocnění soudu; konkurence více žádostí s různým či obdobným programem
  • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
  • orgány valné hromady a jejich působnost
  • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
  • práva akcionáře na valné hromadě, jejich výkon, obvyklé případy porušení těchto práv ze strany společnosti či dalších osob, právní důsledky takových porušení
  • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni, protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva
  • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
  • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
  • vady zápisu a jejich důsledky
  • specifika společnosti o jediném akcionáři
  • hlavní změny po rekodifikaci
 • představenstvo / dozorčí rada / další orgány
  • obchodní vedení a jeho význam
  • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě?
  • výbor pro audit a jeho působnost
  • výbory dozorčí rady, další orgány společnosti, tajemník
  • pravidla jednání představenstva / dozorčí rady, hlasování v nepřítomnosti, distančně
  • zápis, jeho náležitosti a vady
  • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
  • vznik a zánik funkce (odstoupení, zkrácení / prodloužení funkčního období)
  • odměňování
  • souběh funkce člena představenstva / člena dozorčí rady a zaměstnaneckého poměru, popř. funkce prokuristy, souběh funkce člena představenstva a dalších obchodněprávních vztahů (poradenství a jiné služby)
  • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita
  • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný návrh na konkurs)
  • hlavní změny po rekodifikaci
 • aktuální otázky koncernového práva s důrazem na faktický koncern
  • povinnosti a odpovědnost ovládající a ovládané osoby (pojem, meze a právní důsledky „využití vlivu“)
  • náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • znalecký přezkum zprávy o vztazích (důvody pro jmenování znalce, účastenství společnosti v řízení o jmenování, povinnost součinnosti znalci atd.)
  • hlavní změny po rekodifikaci

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit