Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.03.2024
9.00 - cca 15.00
    —
210166

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, která má chránit oznamovatele možného protiprávního jednání a která vychází z evropské směrnice a měla být implementována již na konci roku 2021. Cílem nového zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. je předcházet protiprávnímu jednání tím, že zaměstnavatelé musejí zabránit, aby vůči oznamovateli protiprávního jednání byla následně uplatněna odvetná opatření, která by jej poškozovala (postihovala za předchozí oznámení). Typickým odvetným opatřením může být, pokud jde o zaměstnance, snížení odměny nebo dokonce jeho propuštění. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů (i těch s minimálním počtem zaměstnanců) s tím, že ochrana nebude náležet jen zaměstnancům, ale mnohem širšímu okruhu osob, včetně spolupracujících dodavatelů (zejm. OSVČ), členů statutárních a jiných orgánů.

Ochrana požadovaná evropskou směrnicí se má vztahovat jen na oznámení o skutečnostech, o kterých se oznamovatel dozvěděl při své práci a která se týkají dvanácti důležitých okruhů, jako například životnímu prostředí, jaderné bezpečnosti, praní špinavých peněz, daní z příjmů, zadávání veřejných zakázek nebo ochraně osobních údajů. Většina oblastí se tak bude týkat spíše specifických zaměstnavatelů, na druhou stranu třeba oblast daně z příjmů nebo ochrany osobních údajů bude dopadat na všechny zaměstnavatele. Česká úprava je nicméně koncipovaná mnohem šířeji, když je ochrana poskytnuta i v případě oznámení jednání, která mohou naplnit znaky většiny přestupků, respektive i znaky všech trestných činů anebo jednání, kterými bude porušen samotný zákon o ochraně oznamovatelů. Nelze tak vyloučit, že bude v České republice podáváno mnohem více oznámení, než v jiných členských státech EU.

Druhým pilířem nové úpravy je, že zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců (včetně tzv. dohodářů a částečných úvazků), musí zavést interní oznamovací systém, jehož prostřednictvím může oznamovatel své oznámení také podat (vedle toho může oznámení podat příslušnému správnímu orgánu, který má působnost v příslušné oblasti, popřípadě je možné oznámení předložit Ministerstvu spravedlnosti). Nová úprava má přitom řadu požadavků na fungování vnitřního oznamovacího systému (zejm. pokud jde o striktní zabezpečení důvěrnosti takového systému, ať již půjde o emailovou schránku či telefonní (záznamníkovou) linku), což bude představovat patrně největší administrativní zátěž vyplývající z nové úpravy. Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci musely povinně zavést vnitřní oznamovací systém již 1. 8. 2023 (kdy nabyl zákon o ochraně oznamovatelů účinnosti); zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci tak museli učinit nejpozději od 15. 12. 2023.


Obsah:

  • Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle českého zákona je velmi široký)
  • Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kandidáty či dobrovolníky apod. Chráněny budou i další osoby, které oznamovatelům v souvislosti s jejich oznámením pomohou.
  • Specifikování, jaká opatření budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.) a kdy naopak bude opatření možné obhájit v případném soudním sporu (v závislosti na konkrétních okolnostech případu)
  • Představení způsobů, jak bude možné oznámení podat – oznámení bude možné realizovat i externími kanály (nejenom v rámci vnitřního systému zaměstnavatele)
  • Podrobně bude vysvětleno, jak má povinný interní oznamovací systém vypadat a jak s ním má nakládat tzv. příslušná osoba (osoba odpovědná za posuzování důvodnosti oznámení)
  • Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému
  • Představeny budou i sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům, například pokud nezavedou řádně povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření
  • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit