Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Služební vozidla a home office v praxi po novele ZP - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Odborný program

Cílem semináře je provést účastníky semináře právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi a při realizaci home office.

Pokud jde o služební vozidla, bude seminář zaměřen na používání vozidel ze strany tzv. řidičů – referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než samotné řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat především používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), a to jak pro pracovní, tak i soukromé účely. Zmíněny budou také hlavní aspekty používání soukromých vozidel zaměstnanců (vlastněných zaměstnancem či jiným subjektem než zaměstnavatelem). Seminář naopak není zaměřen na řidiče z povolání, tedy zaměstnance, kteří mají jako druh práce sjednáno (také) řízení vozidel, resp. přímo pozici řidiče.

Druhá část semináře bude zaměřena na možnosti, které dává zákoník práce zaměstnavatelům při realizaci tzv. homeoffice. Primárně bude výklad zaměřen na tento způsob práce coby benefit, tedy situaci, kdy se jedná o umožnění výkonu práce z domova nebo jiného místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele iniciované zaměstnancem. Budou ale zmíněny i specifické aspekty (post)pandemické situace, kdy je práce z domova rovněž požadovaná ze strany zaměstnavatelů (případně i nařízena některým z vládních opatření). Výklad se zaměří především na aktuální novelu zákoníku práce, která zavedla úpravu práce na dálku a která začala platit od 1. 10. 2023.

Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • 1. Služební vozidla
  • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (například, lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady.
  • Bude diskutována i možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu).
  • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
  • Vysvětleny budou rovněž aspekty ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost, což je oblast, která byla významně dotčena novelizací vyhlášky č. 79/2013 Sb. – od 1. 1. 2023 již ani obvyklé (časté) řízení při práci není vnímáno jako profesní riziko.
  • Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel).
  • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS či kamery, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.).
  • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy).
  • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz).
  • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.
 • 2. Home office
  • Vysvětlení právní úpravy home office, kterou přinesla novela zákoníku práce a která by odstranila předchozí stav, kdy žádná specifická úprava nebyla v zákoníku práce obsažena (úprava tzv. domáckých zaměstnanců podle § 317 ZP není v praxi většinou využívána, neboť domácí zaměstnanci si sami určují, kdy pracují, což zaměstnavatelům nevyhovuje – chtějí, aby zaměstnanci i při práci z domova pracovali v rámci standardní pracovní doby).
  • Budou probrány formální požadavky na výkon práce z domova, tedy zda je nutné se na home office dohodnout nebo kdy je možné ji nařídit (a do jaké míry je možné pravidla home office zakotvit v interních směrnicích zaměstnavatelů), zda postačí ústní dohoda nebo zda bude vždy nutná písemná dohoda (dodatek pracovní smlouvy).
  • Bude vysvětleno, zda zákoník práce stanoví nějaké limity práce z domova, pokud jde o její rozsah (a jaké případné rozdíly platí pro práci z domova na plný úvazek), a zda je vhodné umožňovat výkon práce ze zahraničí (včetně nastínění možných rizik z daňového hlediska, zejm. pokud jde o vznik tzv. stálé provozovny nebo důsledky v případě pracovního úrazu).
  • Účastníci se dozvědí o povinnosti zaměstnavatele v oblasti hrazení nákladů vzniklých zaměstnancům při takovém způsobu práce (zodpovězení otázek, zda se lze náhrady takových nákladů vzdát či zda náleží zaměstnanci cestovní náhrady, pokud má pracovat z domova mimo sjednané místo výkonu práce, zda je možné či povinné náklady paušalizovat, a pokud ano, zda bude paušál krýt veškeré náklady a jaký bude daňový režim takové úhrady apod.).
  • Budou dána praktická doporučení k organizaci home office, zejména pokud jde o možnost zrušení home office, dostupnosti zaměstnance nebo možnost odvolat zaměstnance na pracoviště.
  • Krátce bude diskutovaná i problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, u které není zcela jasné, jaké povinnosti se mají týkat domácího pracoviště (do jaké míry mají na práci z domova dopadat povinnosti zaměstnavatele vztahující se k jeho pracovišti); v praxi s touto oblastí naštěstí nejsou větší problémy.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit