Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nové překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodní korporace, jejich informační povinnost a evidence vyloučených osob - NOVINKA - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Lucie Slavíková, Ph.D.

Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR, specializace na právnické osoby a vnitrostátní i unijní právo obchodních korporací

Odborný program

Dne 1. 7. 2023 nabývá účinnosti důležitá část zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, která mimo jiné stanoví nové požadavky na způsobilost pro výkon funkce členů volených orgánů obchodních korporací. Nově se již neodkazuje na živnostenský zákon, ale novelizuje se zákon o obchodních korporacích tak, že stanoví výslovně, co zakládá překážku výkonu funkce. V souvislosti s tím se v souladu s požadavky evropského práva (směrnice 2019/1151) zřizuje evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu na základě rozhodnutí českých orgánů veřejné moci jako informační systém veřejné správy v gesci Ministerstva spravedlnosti. Současně se nově upravuje a rozšiřuje informační povinnost ohledně překážek výkonu funkce jak před povoláním do funkce, tak v době výkonu funkce, resp. po jejím skončení.

Připravený seminář je proto zaměřen na výklad nové úpravy překážek výkonu funkce, protože ty se značně změní (zejména rozšíří), a týká se i osob, které zastávaly funkci před 1. 7. 2023, pokud k tomuto dni byly ještě ve funkci. Je proto nezbytné provést kontrolu, zda u osoby zastávající funkci člena voleného orgánu nebo osoby do ní navrhované neexistuje některá z nových překážek výkonu funkce, protože se jinak členy orgánu nestanou nebo jejich funkce zanikne. Provedení důsledné kontroly je tak jak v zájmu samotných osob, které byly povolány k výkonu funkce, tak obchodních korporací, které je povolaly. Jde i o to, že osoby, u nichž existovala k 1. 7. 2023 některá z nových překážek výkonu funkce, mají informační povinnost a jejich funkce zanikne dnem 1. 10. 2023, pokud překážka stále trvá. Seminář zahrnuje i podrobné vysvětlení fungování upravené informační povinnosti, protože její nesplnění může mít závažné právní důsledky jak pro člena voleného orgánu, tak pro samotnou obchodní korporaci. V neposlední řadě bude věnována pozornost i vysvětlení právní úpravy evidence vyloučených osob, jejímu účelu a praktickému fungování. O zkušenosti s praktickým fungováním evidence vyloučených osob se podělí JUDr. Lucie Slavíková, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti, které se podílela za Českou republiku jak na vyjednání směrnice 2019/1151, tak na přípravě zákona č. 416/2022 Sb., a má i praktické zkušenosti s fungováním této evidence z pohledu Ministerstva spravedlnosti jako správce tohoto systému.

Vzhledem k výše uvedenému je seminář určen nejen pro členy volených orgánů všech forem obchodních korporací, ale i pro podnikové právníky, notáře, advokáty a soudce i vyšší soudní úředníky, kteří se problematice volených orgánů obchodních korporací věnují.

Odborný program semináře:

  • Překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby, zákaz vykonávat činnost související s oborem podnikání nebo činnosti obchodní korporace, odsouzení za vyjmenované trestné činy, prohlášení konkursu na majetek člena voleného orgánu, přechodná ustanovení, zápis do obchodního rejstříku),
  • Informační povinnost před povoláním do funkce (o překážkách výkonu funkce, o skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce, a o vedení insolvenčního řízení; komu a jak se informační povinnost plní)
  • Informační povinnost v době výkonu funkce nebo po jejím skončení (o překážkách výkonu funkce, o skutečnostech, které by mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce, a o vedení insolvenčního řízení; komu a jak se informační povinnost plní)
  • Důsledky porušení informační povinnosti (odpovědnost za škodu, diskvalifikace, neplatnost rozhodnutí o povolání do funkce)
  • Evidence vyloučených osob (osoby zapisované do evidence, rozsah evidovaných údajů, způsoby zápisu do evidence, přístup do evidence, včetně získávání výpisů a potvrzení, výměna informací o překážkách výkonu funkce skrze systém propojení obchodních rejstříků, opravy v evidenci, praktické zkušenosti s fungováním)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit