Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V roce 2023 získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Cílem čtyřdenního semináře je velmi podrobně provést jeho účastníky právní úpravou obchodních korporací (se zaměřením na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost), s důrazem na sporné výkladové problémy a otázky, které průběžně nastolují prováděné novelizace zákonného textu, doktrína i (zejména) korporátní praxe, a předložit jejich možná řešení. Lektoři zohlední změny, jež přinesla velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 30/2020 Sb.) i tzv. diginovela tohoto zákona (zákon č. 416/2022 Sb.) či zákon o evidenci skutečných majitelů (č. 37/2021 Sb.) a jeho rozsáhlá novelizace (č. 245/2022 Sb.), a přiblíží dopady těchto změn do světa obchodních korporací, zmapují a rozeberou aktuální judikaturu (jejíž objem průběžně narůstá o četná stěžejní rozhodnutí, jež mají značný vliv na výklad i aplikační praxi) i odbornou diskusi o interpretaci nejspornějších ustanovení a pravidel.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Odborný program semináře:

 • EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
  • právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
  • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
  • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
  • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • OBCHODNÍ REJSTŘÍK
  • z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
  • ne/zakládání účetních závěrek a dalších povinných listin do sbírky listin a důsledky porušení této povinnosti
  • další otázky
 • ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
  • z aktuální judikatury (důvody zrušení / neplatnosti obchodní korporace, řízení o takovém zrušení, jmenování / odvolání likvidátora soudem, ne/obnovení obchodní korporace zaniklé výmazem)
  • další otázky
 • PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  • druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  • převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku a důsledků porušení), formální / obsahové náležitosti smlouvy o převodu a důsledky jejich nedodržení, předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
  • legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
  • odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  • další věcná práva k podílům / akciím
  • aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
  • zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
  • dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
  • výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
  • právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  • právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
  • povinnost loajality
 • VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  • předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
  • orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  • valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
 • MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  • tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků), vkladová povinnost, příplatková povinnost
  • ne/schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem a přezkum účetní závěrky soudem
  • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel a předpokladů pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a pro výplatu podílů na nich, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování vlastních zdrojů skrze bezúplatná či byť jen nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů či osob jim blízkých – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
  • zálohy na podíl na zisku (nejen) ve světle poslední judikatury
  • zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její náležitosti a přezkum
 • POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
  • předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  • vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce)
  • funkční období (včetně možností při určování jeho délky) a vliv jeho změn na stávající funkce
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí, souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury SD EU i NSS
  • péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
  • (závazné) pokyny k obchodnímu vedení / strategickému řízení a důsledky jejich (ne)dodržení
  • odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce), jejich ručení za dluhy společnosti a další důsledky porušení povinností při výkonu funkce
  • insolvenční delikty členů statutárních orgánů
  • zákaz konkurence, jeho rozsah, možnosti a způsob jeho zúžení a právní následky porušení
  • faktičtí či stínoví ředitelé a právní důsledky jejich vlivu na společnost
 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  • jednání ve střetu zájmů ve světle poslední judikatury NS
  • způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
  • zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit