Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V roce 2023 získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Původní úprava evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolávala řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností, počínaje nešťastnou definicí skutečného majitele a konče problematickou úpravou jeho zápisu do evidence. Než se ale uživatelé stihli vypořádat s dopady této úpravy, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která pravidla pro evidenci dál velmi významně proměnila a zpřísnila.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který požadavky této směrnice promítl do našeho právního řádu, nabyl účinnosti 1. června 2021, a spolu s ním též rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb. Citovaná úprava přinesla řadu zásadních změn. Vedle reformy vymezení osoby skutečného majitele zavedla povinnost součinnosti skutečného majitele i osob, které zprostředkovávají jeho vztah k evidující osobě, oznamovací povinnost všech povinných osob ohledně jakékoliv nesrovnalosti (včetně historické), na kterou u svých (potenciálních) klientů narazí mezi skutečným stavem a stavem zapsaným do evidence, především ale citelné sankce za porušení povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence (viz zvláště zákaz výkonu hlasovacího práva nezapsaného skutečného majitele, dalších osob, ve kterých je rovněž skutečným majitelem, či těch, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele, anebo zákaz vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích takovým osobám).

Vývoj právní úpravy tím bohužel neskončil. Pod tlakem Evropské komise, která na sklonku roku 2021 identifikovala závažné nedostatky v transpozici V. AML směrnice do zákona o evidenci a jejich urychleným odstraněním podmínila České republice čerpání z fondů Plánu národní obnovy, vstoupila 1. října 2022 v účinnost velká novela tohoto zákona (zákon č. 245/2022 Sb.), která tuzemská pravidla pro rozkrývání skutečných majitelů obchodních korporací (a dalších osob či uspořádání) znovu výrazně zreformovala. Novela rozšířila nejen okruh evidujících osob, které musejí poznávat své skutečné majitele a zapisovat je do evidence, ale také okruh těch, kdo kritéria skutečného majitele naplňují. Sofistikovanější systém pravidel pro automatický průpis na druhé straně řadě (nově) dotčených uživatelů pomohl splnit povinnost zápisu bez jakéhokoliv úsilí, jen za pomoci informací, jež jsou státu dostupné z jiných rejstříků či evidencí.

Další změny přicházejí (či v dohledné době přijdou) znovu z prostředí práva unijního. Soudní dvůr EU dne 22. listopadu 2022 zrušil část V. AML směrnice, která ukládala členským státům zpřístupnit údaje v evidenci široké veřejnosti, pro rozpor s Listinou základních práv EU. Prakticky před schválením je návrh nového nařízení o AML, jež by mělo tři roky po svém přijetí nahradit národní úpravy vymezení skutečného majitele jednotným předpisem přímo použitelným ve všech členských státech EU.

Cílem semináře je na pozadí nejasností a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýkala při výkladu a aplikaci původní verze zákona o evidenci implementující požadavky V. směrnice AML., a ve světle vývoje, který nastal či lze očekávat v úpravě unijní, podrobně analyzovat změny, které přinesla jeho rozsáhlá novelizace v roce 2022. Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedou pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů či s jakými sankcemi musejí počítat, pokud se jim nepodaří dohledat a do evidence zapsat odpovídající skutečné majitele, dále povinným osobám, které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a měly by vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost oproti skutečnostem, jež jsou jim známy z vlastních šetření, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv. Seminář bude obohacen praktickou ukázkou práce s evidencí skutečných majitelů.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
 • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
 • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
 • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
 • meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
 • okruh zapisovaných skutečností
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
 • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • další aktuální otázky
 • PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - (ukázku provede Mgr. Adam Hexner - legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit