Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář)

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady právní úpravy existence (zdánlivosti), platnosti, účinnosti (včetně relativní neúčinnosti) a výkladu smluv, ale i dalších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, především však četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

1. den semináře

 • dispozitivita vs. kogentnost závazkového práva
 • zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
 • stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
 • relativní / absolutní / částečná neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury ke konceptu relativní či částečné neplatnosti či k významu zásady favor negotii)
 • dobré mravy, veřejný pořádek a „zjevný“ rozpor s nimi – pojem, význam a četná judikatura (nejen) z poslední doby
 • rozpor se zákonem a jeho obcházení – pojem, důsledky a četná judikatura (nejen) z poslední doby
 • přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
 • počáteční nemožnost plnění

2. den semináře

 • forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, prostý e-mail coby písemná forma?)
 • omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášeními druhé strany ve smlouvě)
 • účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, která právní jednání ne/lze podmiňovat, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody, jednostranné určení takové adresy?)
 • relativní neúčinnost právního jednání, režim relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání, důsledky převodu věci dotčené odpůrčí žalobou v průběhu řízení a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
 • výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit