Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.03.2023
9.00 - cca 14.00
    —
23204

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku u několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku, datových schránek, reformě doručování či elektronizaci agend v resortu justice. Podílí se na tvorbě a prosazování českého e-Governmentu, je spoluautorem zákona o právu na digitální služby a zákona o bankovní identitě. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády, řady redakčních rad a rozkladových komisí. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se zaměřením na zkušenosti a problémy při jeho aplikaci v praxi povinných subjektů i jejich smluvních stran.

Zákon se dotýká množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Zákon doplňuje a mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Seminář se věnuje též dopadům sankčních ustanovení a řešení problému bezdůvodného obohacení po zrušení smlouvy.

Program semináře:

 • Úvod do smluvního práva
  • princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
 • Zákon o registru smluv a jeho novely
  • úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
  • původní návrh, sněmovní tisk 740
  • schválený návrh, sněmovní tisk 42
  • novela č. 249/2017 Sb.
  • novela č. 177/2019 Sb.
  • Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace
 • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
  • stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
  • územní samosprávné celky
  • veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • další subjekty
 • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
  • ochrana obchodního tajemství
  • prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
  • ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
  • výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
 • Uveřejňování smluv
  • registr smluv
  • způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
  • rámcové a prováděcí smlouvy
  • změny závazků a změn smluv
  • společná a přechodná ustanovení
  • vztah k jiným zákonům
 • Následky ne/uveřejnění
  • neúčinnost smluv
  • neplatnost smluv
  • následky a náprava neuveřejněných smluv
  • dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
  • náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit