Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Odborný program

Seminář se věnuje vybraným (stále i nově) problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle (nového) občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to především z pohledu praxe. Součástí semináře bude seznámení posluchačů s publikovanými (zpravidla kontradiktorními) názory (zejména v komentářích) na některé sporné otázky smluvního práva obsažené v odborné literatuře a návrhy na řešení včetně prvních rozhodnutí soudů (k těmto otázkám).

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv.

Z odborného programu semináře:

 • Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a rámcové smlouvy a následných realizačních smluv? Právní režim promlčecí lhůty ve vztahu ke staré smlouvy, ale rozeběhnuté po účinnosti OZ, zajišťovacích institutů, smluvní pokuty sjednané za účinnosti OZ ke starému závazku, uznání starého dluhu za účinnosti OZ, započtení starých a nových pohledávek, postoupení staré pohledávky za účinnosti OZ apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti?
 • Nad některými aplikačními problémy zásad (nového) občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (přechodná ustanovení, závaznost judikatury, výkladová pravidla apod.)
 • Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje?
 • Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy
 • Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá?
 • Aplikační otazníky § 1726 OZ
 • Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů)
 • Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv
 • Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? Je lepší cena důvodem pro ukončení kontraktačního procesu?
 • Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?)
 • Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout?
 • Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení
 • Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní?
 • Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?)
 • Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972
 • Některé výkladové problémy vybraných „nových“ institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku atd.)
 • Nové možnosti dispozice s promlčecí lhůtou – jejich limity, novinky ve stavení promlčecí lhůty a výkladové otazníky
 • Řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit