Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.02.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22088

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Předchozí úprava evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolávala řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností, počínaje nešťastnou definicí skutečného majitele a konče problematickou úpravou jeho zápisu do evidence. Než se ale uživatelé stihli vypořádat s dopady této úpravy, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která pravidla pro evidenci dál velmi významně proměnila a zpřísnila.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který požadavky této směrnice promítá do našeho právního řádu, nabyl účinnosti 1. června 2021, a spolu s ním též rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb. V návaznosti na ně vydalo ministerstvo spravedlnosti významnou prováděcí vyhlášku č. 180/2021 Sb. Citovaná úprava přináší řadu zásadních změn. Vedle reformy vymezení osoby skutečného majitele (nově jím budou třeba i jen významní příjemci podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích) zavádí povinnost součinnosti skutečného majitele i osob, které zprostředkovávají jeho vztah k evidující osobě, oznamovací povinnost všech povinných osob ohledně jakékoliv nesrovnalosti (včetně historické), na kterou u svých (potenciálních) klientů narazí mezi skutečným stavem a stavem zapsaným do evidence, především ale citelné sankce za porušení povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence (viz zvláště zákaz výkonu hlasovacího práva nezapsaného skutečného majitele, dalších osob, ve kterých je rovněž skutečným majitelem, či těch, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele, anebo zákaz vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích takovým osobám).

Cílem semináře je na pozadí nejasností a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýkala při výkladu a aplikaci předchozích pravidel, podrobně analyzovat změny, které přináší nová právní úprava implementující požadavky V. směrnice AML. Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedou pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, nově ale také, s jakými sankcemi musejí počítat, pokud se jim nepodaří dohledat a do evidence zapsat odpovídající skutečné majitele, dále povinným osobám, které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a měly by vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost oproti skutečnostem, jež jsou jim známy z vlastních šetření, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv. Seminář bude obohacen praktickou ukázkou práce s evidencí skutečných majitelů.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / koncový příjemce / osoba ve vrcholném vedení)
 • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
 • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
 • meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
 • okruh zapisovaných skutečností
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
 • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
 • poplatky spojené s návrhem na zápis
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • přechodná ustanovení k nové úpravě
 • další aktuální otázky
 • PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (ukázku provede Mgr. Adam Hexner - legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit