Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-526/2019 - Pokročilé praktikum uzavírání smluv

Odborný program

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor.

Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům (advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům a jiným), tak neprávníkům.

V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.

Z obsahu semináře (výběrově):

 • Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).
 • Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.
 • Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
 • Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.
 • Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.
 • Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.
 • Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.
 • Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).
 • Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.
 • Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).
 • Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
 • Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
 • Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
 • Právní důsledky nemožného termínu plnění.
 • Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?
 • Lze sjednat podmínku u splatnosti?
 • Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
 • Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
 • Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?
 • Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?
 • Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?
 • Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
 • Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.
 • Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?
 • Přechází záruka automaticky s prodejem věci?
 • Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?
 • Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.
 • Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
 • Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?
 • Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?
 • Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.
 • Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?
 • Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?
 • Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?
 • Je nutné podepsat přílohy smlouvy?
 • Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.
 • Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.
 • Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.
 • Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.
 • Diskuze.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit