Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.03.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208076

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout neprávníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis včetně otázek, které je nutno zvážit v tzv. předsmluvní fázi. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe, praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).

Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k  otázkám problematických aspektů uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení nazvaný „Pokročilé praktikum uzavírání smluv“, který proběhne dne 19. května 2022.

Z obsahu semináře:

 • Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k různým zápisům v obchodním rejstříku, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce.
 • Kdy se použije zákon a kdy se mohu strany od smlouvy odchýlit (ustanovení vyloučit)? Je potřeba opisovat některá ustanovení zákona do smlouvy?
 • Předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.).
 • Tzv. inominátní smlouvy.
 • Nadpis smlouvy (musí být?), jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající a nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací.
 • Předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?, využití odkazů na přílohy – jak správně přílohu do smlouvy začlenit?), definice pojmů užitých ve smlouvě.
 • V jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)? Lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
 • V jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)?
 • Proces uzavírání smlouvy a dispozice s  právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky).
 • Obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich vhodný obsah, rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, specifika u spotřebitelských smluv, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky, specifika u tzv. adhezních smluv).
 • Tzv. Incoterms a jejich význam.
 • Zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv, povinnosti podnikatelů a ochrana spotřebitelů.
 • Podmínky ve smlouvě a jejich využitelnost (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy).
 • Tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení.
 • Smlouva o smlouvě budoucí (je závazná? co musí minimálně obsahovat? co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?).
 • Je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
 • Úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody.
 • Způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.).
 • Optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, odstupné aj.)
 • Zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální sazba, způsoby sjednání a další otázky).
 • Promlčecí lhůta (délka, stavění, lze uplatnit u soudu promlčené právo?).
 • Rozhodčí doložka a důvody pro její (ne)sjednání.
 • Podpis smlouvy (různé dovětky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?).
 • Technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám.
 • Další praktické otázky související s uzavíráním smluv.
 • Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe a praktická doporučení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit