Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků a svěřenských fondů byla zřízena k 1. lednu 2018. Dotčeným osobám se otevřela možnost zapsat do evidence předepsané údaje a vyjmenovaným státním orgánům a dalším osobám přístup k těmto údajům. Obchodním korporacím vznikla povinnost do roka (pro zbylé právnické osoby a svěřenské fondy činí tato lhůta tři roky) zapsat do evidence údaje aktuální k tomuto datu; později nastalé změny potom bez zbytečného odkladu poté, kdy nastanou. Třebaže úprava (a povinnosti, jež stanoví) dopadá prakticky na každou tuzemskou právnickou osobu, vyvolává řadu aplikačních nejasností, hmotněprávního i procesního rázu.

Aby toho nebylo málo, než se uživatelé stihli vypořádat s dopady novely, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která – mimo jiné – pravidla pro evidenci skutečných majitelů dál významně promění a zpřísní. Zákon o evidenci skutečných majitelů, který by měl pravidla V. AML směrnice implementovat, musí dle požadavku směrnice nabýt účinnosti 10. ledna 2020; jeho návrh se v současné době připravuje.

Cílem semináře je zmapovat přetrvávající nejasnosti a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýká při výkladu a aplikaci dosavadních pravidel, nastínit jejich možná řešení, mimo jiné na pozadí výkladu konformního s požadavky unijní úpravy (směrnice AML IV a AML V), ale již také analyzovat změny, které přinese implementace páté generace směrnice AML.

Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli a znovu chystají pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, dále povinným osobám, které budou v evidenci hledat údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

  • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné sankce?)
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího vlivu? komu a kdy svědčí fikce?)
  • obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce ve prospěch člena statutárního orgánu?)
  • meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)
  • okruh zapisovaných skutečností
  • zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
  • přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
  • poplatky spojené s návrhem na zápis
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
  • další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit