Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) v oblasti závazkového práva využitelnou po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku.

Seminář se bude zabývat:

 • rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími zabývajícími se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku. Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře (výběrově):

 • vybrané zásady závazkového práva
 • k některým otázkám výkladu právního jednání
 • k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
  • zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
  • zákonné zastoupení podnikatele – zastoupení vedoucím organizační složky, zaměstnanci, řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
  • tzv. nezmocněné jednatelství
  • smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc plná moc
 • předsmluvní odpovědnost
 • inominátní smlouvy
 • označování smluvních stran a důsledky nesprávností
 • kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • předmět smlouvy
 • obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová specifika u spotřebitelských smluv a další otázky)
 • odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě
 • doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
 • termín plnění (včetně fixního termínu)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě
 • úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru
 • utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty
 • vybrané otázky změny a zániku závazků
 • vybrané otázky promlčení
 • některé otázky kupní smlouvy a smlouvy o díle
 • další otázky vyplývající z judikatury

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit