Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky evidence skutečných majitelů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.04.2018
9.00 - cca 13.00
    —
18209

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Na počátku letošního roku nabyly účinnosti i zbylé části velké novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (provedené zákonem č. 368/2016 Sb.), a prováděcí předpisy k nim. Na jejich základě se zřídila evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků a svěřenských fondů. Dotčeným osobám se otevřela možnost zapsat do evidence předepsané údaje a vyjmenovaným státním orgánům a dalším osobám přístup k těmto údajům. Obchodním korporacím vznikla povinnost do roka (pro zbylé právnické osoby a svěřenské fondy činí tato lhůta tři roky) zapsat do evidence údaje aktuální k datu účinnosti novely; později nastalé změny potom bez zbytečného odkladu poté, kdy nastanou. Třebaže nová úprava (a povinnosti, jež stanoví) dopadá prakticky na každou tuzemskou právnickou osobu, vyvolává řadu aplikačních nejasností, hmotněprávního i procesního rázu. Cílem semináře je nastínit jejich možná řešení, mimo jiné na pozadí výkladu konformního s požadavky unijní úpravy (směrnice AML IV), s nimiž se novela uváděla v soulad.

Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s palčivou otázkou, koho a jak do evidence navrhnout k zápisu, dále povinným osobám, které budou v evidenci hledat údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

  • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace a svěřenské fondy
  • obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
  • meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
  • okruh zapisovaných skutečností
  • zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
  • přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
  • poplatky spojené s návrhem na zápis
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
  • další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit