Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.05.2018
9.00 - cca 16.00
    —
18147

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) v oblasti závazkového práva využitelnou po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku.

Seminář se bude zabývat jak rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, tak rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, v obou případech však rozhodnutími použitelnými pro závazkové právo podléhající režimu (nového) občanského zákoníku. Zvláštní důraz bude kladen na rozhodnutí zabývající se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku. Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře (výběrově):

 • právní režim smlouvy (do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014)
 • vybrané zásady závazkového práva
 • k některým otázkám výkladu právního jednání
 • k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
  • zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
  • zákonné zastoupení podnikatele – zastoupení vedoucím organizační složky, zaměstnanci, řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
  • tzv. nezmocněné jednatelství
  • smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc
 • předsmluvní odpovědnost
 • inominátní smlouvy
 • označování smluvních stran a důsledky nesprávností
 • kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a další)
 • předmět smlouvy
 • forma smlouvy
 • obchodní podmínky
 • odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě
 • doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
 • termín plnění (včetně fixního termínu)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě
 • úrok z prodlení, úrok
 • utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty
 • vybrané otázky změny a zániku závazků
 • vybrané otázky promlčení
 • některé otázky kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • další otázky vyplývající z judikatury

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit