Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.03.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17071

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické případy a doporučení, aktuální judikaturu českých soudů, novinky vyplývající z rekodifikace soukromého práva včetně navazujících novel, to vše podle stavu k jaru 2017.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní) či soudní, případně prostřednictvím rozhodčího řízení. Seminář je určen jak právníkům (advokátům, podnikovým právníkům i jiným), tak neprávníkům.

Z obsahu semináře:

1. Fáze uzavírání smlouvy

 • předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí – pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele, informace o smluvním partnerovi atd.)
 • kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu jejího placení a splatnosti, vztah k fakturaci, vhodné stanovení termínu dodání zboží, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, úroky pro případ odstoupení od smlouvy, poplatek z prodlení, smluvní pokuta, závdavek) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací institut, výhody a nevýhody jednotlivých institutů), výhody využití (blanko)směnek
 • notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 • doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště a další

2. Fáze po uzavření smlouvy – snahy o mimosoudní řešení sporu

 • kvalifikace tzv. problematické pohledávky
 • možné způsoby řešení problematické pohledávky
 • kdy zaniká závazek dlužníka? (je výhodnější odstoupit od smlouvy nebo vymáhat smluvní závazek dlužníka?)
 • důsledky nikoliv včasného a/nebo řádného splnění závazku
 • změny v subjektech (na straně dlužníka a věřitele)
 • odpovědnost za škodu včetně její limitace, dílčí případy odpovědnosti za škodu, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
 • kvitance o zaplacení dluhu, předání dlužního úpisu, tzv. náhradní splnění
 • upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, předžalobní upomínka s výpočtem nároků věřitele (včetně problémových otázek)
 • ověření dodržení lhůt stanovených pro přihlášení pohledávek a vymáhání pohledávek (lhůty promlčecí, prekluzivní apod.)
 • zvláštní povinnosti organizačních složek státu při vymáhání pohledávek
 • tzv. alternativní způsoby řešení sporu (se zaměřením na mediaci v netrestních věcech)
 • tzv. Solvit systém

3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)

 • relativní neúčinnost právních úkonů dlužníka (zmenšování majetku dlužníka s úmyslem zkrátit věřitele)
 • srovnání (ne)výhod různých forem řešení sporů
 • řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), zvláštnosti rozhodčího řízení u spotřebitelských sporů, aktuální judikatura
 • řešení sporu před obecnými soudy (příslušnost soudů, předběžné opatření, žaloba x návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení, dokazování – zejména znalecké posudky, nahrávky na telefonech či diktafonech, odklony od judikatury, petit, náklady řízení – soudní poplatek, náklady právního zastoupení, paušální částka 1.200,- Kč, náklady na vymáhací agentury apod.)
 • výkon rozhodnutí (exekuce)
 • a další související otázky,

to vše pohledem aktuální judikatury a nové právní úpravy po rekodifikaci a dalších novelách k jaru 2017.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit