Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního (závazkového) práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na změny a novinky v oblasti uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, přičemž stranou nezůstane ani srovnání nejzásadnějších změn s dřívější právní úpravou. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Součástí semináře budou také informace o aktuálních novelizačních tendencích týkajících se NOZ a první judikatuře.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Na tento seminář volně navazuje seminář „Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku“, který se koná 18. května 2016.

Z odborného programu semináře:

 • základní přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
 • základní zásady nového občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
 • kogentní vs. dispozitivní normy
 • neplatnost a neúčinnost právního jednání
 • podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
 • novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
 • forma smlouvy a jejích změn
 • předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
 • podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem - limity
 • obchodní podmínky a jejich nová koncepce (tzv. překvapivá ujednání)
 • smlouva o plnění třetí osoby
 • některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • důvěrné informace
 • konkurenční doložka
 • úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
 • utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
 • výhrada vlastnického práva
 • prodlení dlužníka x věřitele
 • vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy • běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.) • nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.) • a další okruhy závazkového práva zasažené změnou právní úpravy • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit