Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.04.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15111

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy (nejen podle nového občanského zákoníku), jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv týkající se její platnosti, výhodnosti, vyváženosti apod., jak do smlouvy nakumulovat co nejvíce zajišťovacích (utvrzovacích) a jiných „ochranných“ institutů, případně které z nich zvolit, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Seminář není zaměřen výlučně na uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, ale obsahuje také obecnější otázky problematiky kontraktace. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv a aktuální rozhodovací praxi soudů.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).

Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k obecným otázkám problematických aspektů uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení, který proběhne 23. dubna 2015 a seminář věnující se problémovým a výkladovým otázkám závazkového práva podle nového občanského zákoníku, který proběhne 3. června 2015.

Z obsahu semináře:

 • kdo je oprávněn jednat za podnikatele a zastupovat jej při uzavírání smluv (zákonné a smluvní zastoupení podnikatele – jak správně napsat plnou moc, jednání statutárních orgánů – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v hlavičkách smluv)
 • právní režim smlouvy – do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 (představuje závazkové právo podle nového občanského zákoníku skutečně jednotné smluvní právo?)
 • lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
 • jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)
 • předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace
 • jak (ne)správně označit smluvní strany
 • nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
 • jakým způsobem lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně), v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
 • kontraktační proces a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)
 • lze smlouvu dodatečně měnit a v jaké formě?
 • obchodní podmínky (jejich obsah, co když jsou v rozporu se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany?, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky), obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010)
 • jak do smlouvy správně začlenit přílohy
 • zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
 • podmínky ve smlouvě a jejich význam
 • tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
 • smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
 • lze odstoupit od smlouvy z důvodu tzv. finanční či jiné krize?
 • je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
 • úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)
 • optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
 • zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.)
 • technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
 • podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
 • doložka o řešení sporů
 • promlčecí lhůta a dispozice s ní
 • další otázky
 • jednotlivá témata budou doplněna o aktuální judikaturu a praktická doporučení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit