Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb praktický návod, co dělat, když dlužník své závazky neplní

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11245

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní. Jednotlivá témata budou doplněna o aktuální judikaturu českých soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následnému vymáhání pohledávek – ať už cestou mimosoudní či soudní (či prostřednictvím rozhodčího řízení), a to jak právníkům, tak neprávníkům včetně organizačních složek státu.

Z obsahu semináře:

1. Fáze uzavírání smlouvy

 • předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů – pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost a prodlení dlužníka, informace o smluvním partnerovi atd.)
 • kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny a její platby, přechod vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, úroky pro případ odstoupení od smlouvy, poplatek z prodlení), zajištění závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací institut, výhody a nevýhody jednotlivých zajišťovacích institutů), vztah smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody, je výhodné použití (blanko)směnek?
 • notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 • doložka o řešení sporů
 • doložka o volbě práva

2. Fáze po uzavření smlouvy – snahy o mimosoudní řešení sporu

 • kvalifikace tzv. problematické pohledávky
 • možné způsoby řešení problematické pohledávky
 • kdy zaniká závazek dlužníka? (je odstoupení od smlouvy výhodné nebo je lepší vymáhat samotný závazek dlužníka?)
 • důsledky nikoliv včasného a řádného splnění závazku
 • změny v subjektech (na straně dlužníka a věřitele)
 • odpovědnost za škodu podle obchodního a občanského zákoníku (je možná její limitace?), odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
 • bezdůvodné obohacení a jeho důsledky
 • kvitance o zaplacení dluhu, složení dluhu do úřední úschovy
 • upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, předžalobní upomínka s výpočtem nároků
 • ověření dodržení lhůt
 • zvláštní povinnosti organizačních složek státu při vymáhání pohledávek
 • tzv. alternativní způsoby řešení sporu (se zaměřením na mediaci v netrestních věcech)
 • přihlášení pohledávek věřitelů při likvidaci

3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)

 • odporovatelnost právním úkonům dlužníka (zmenšování majetku dlužníka s účelem zkrátit věřitele)
 • srovnání (ne)výhod různých forem řešení sporů
 • řešení sporu před rozhodčím soudem, senátem, ad hoc rozhodcem – problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami, zvláštnosti rozhodčího řízení, specifika rozhodčího řízení u spotřebitelských sporů
 • řešení sporu před obecnými soudy (příslušnost soudů, předběžné opatření, žaloba x návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, poučovací povinnost soudu, dokazování, zvláštnosti jednotlivých druhů řízení, druhy petitů, náklady řízení, opravné prostředky)
 • výkon rozhodnutí (soudní vykonavatel, soudní exekutor – srovnání výhod a nevýhod)
 • specifika řešení sporů s mezinárodním prvkem (rozhodné právo, evropský platební rozkaz, evropský exekuční titul, evropské řízení o drobných nárocích, uznání a výkon cizích rozhodnutí)
 • insolvenční řízení (úpadek, insolvenční správce, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek věřitelů, způsoby řešení úpadku apod.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit