Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. na úseku územního plánování, postupy při jeho uplatňování v období bezprostředně po nabytí účinnosti

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.05.2024
9.00 - cca 15.30
    —
24221

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV - 589/2021 - Územní plánování

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. (včetně novel) nabude na úseku územního plánování účinnosti dnem 1. července 2024. Proto nastává ten pravý čas seznámit se zejména s těmi jeho ustanoveními, které bude potřeba aplikovat hned po nabytí účinnosti. Na úvod semináře dojde k výkladu hlavní z posledních novel. Poté bude podrobně probrán celý proces pořízení územního plánu podle nového stavebního zákona včetně upozornění na obtížnější úkony, při kterých by mohlo dojít k závažnějším chybám. Protože však je spousta územně plánovacích dokumentací, u nichž bylo pořizování zahájeno a nebude ukončeno do 30. června 2024, bude podrobně vysvětleno, které úkony nebude nutné opakovat a jak na ukončené dílčí činnosti navázat. Přitom bude zdůrazněno, které úkony budou prováděny podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a které již podle nového stavebního zákona. Po informaci o nových prováděcích vyhláškách budou vysvětlena přechodná ustanovení nového stavebního zákona a úkoly z nich vyplývající, které bude nutné zajistit hned po 1. 7. 2024. Do územně plánovací činnosti vstupují i novely jiných právních předpisů, např. autorizačního zákona a také judikatura, o nichž bude spolu s dalšími aktualitami podána informace v poslední části semináře. Na závěr bude ponechán čas na odpovědi na dotazy.

Program:

  • Změny, které do územního plánování přináší zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.
  • Postup pořízení územního plánu podle nového stavebního zákona (detailně krok po kroku)
  • Dokončení pořizování územního plánu nebo jeho změny, pokud bylo pořizování zahájeno a neukončeno přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (detailně)
  • Informace o prováděcích vyhláškách na úseku územního plánování
  • Přechodná ustanovení nového stavebního zákona (zejména jaké povinnosti a jaké termíny z nich pro úřady územního plánování plynou)
  • Změny v jiných právních předpisech (zejména autorizační zákon)
  • Aktuální informace, včetně nové judikatury
  • Odpovědi na dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit