Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-664/2023 - Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů.

Odborný program

V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), který ovšem nenabyl účinnosti jako celek. Jeho obecná účinnost je stanovena ke dni 1. 1. 2024. Avšak některá jeho ustanovení nabyla účinnosti již k 1. 1. 2022 a některá k 1. 1. 2023. Nový stavební zákon zavádí přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

V legislativním procesu schvalování jsou vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj. Jde o vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která obsahuje požadavky dnes obsažené např. ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce o technických požadavcích na stavby, ale také bezbariérové vyhlášce. Dále jde o vyhlášku o dokumentaci staveb a vyhlášku o stavebním řádu.

Obsahem interaktivního semináře je podrobný rozbor procesních kroků stavebního úřadu v závislosti na období, kdy obdržel žádost o umístění/povolení záměru tj. žádost podanou: za současného stavebního zákona, v přechodných obdobích a po 1. 7. 2024. Lektorky objasní základní vztahy mezi stavebním úřadem, projektantem, dotčeným orgánem a stavebníkem podle nového stavebního zákona. Výklad je podán k vymezení okruhu účastníků a posuzování jejich námitek podle nového stavebního zákona. Podstatná část semináře je věnována detailnímu výkladu postupu stavebního úřadu od obdržení žádosti o povolení záměru, jejího posouzení až po rozhodnutí stavebního úřadu dle nového stavebního zákona. Závěr semináře je věnován otázkám kolaudace záměru včetně otázky předčasného užívání a zkušebního provozu dle nového stavebního zákona.

Seminář je určen zaměstnancům stavebních úřadů. Ocení ho rovněž autorizované osoby (projektanti), neboť nový stavební zákon přináší změny jejich postavení v procesu povolování a kolaudace záměrů. Seminář je vhodný i pro zástupce obcí či měst, kteří řeší záležitosti stavebního práva v pozici vlastníků nebo v pozici stavebníků. Seminář osloví v podstatě každého, kdo chce získat podrobné informace o novém stavebním zákoně a rozhodování stavebního úřadu např. advokáty, zástupce bytových společenství nebo také zástupce korporátních společností.

Z programu semináře vybíráme:

  • Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění/povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě podle současného stavebního zákona.
  • Postavení a vazby podle nového stavebního zákona: soustava stavebních úřadů, záměry (stavební/nestavební), dotčený orgán – formy jeho výstupů, kdy dotčený orgán vydává vyjádření/stanovisko/závazné stanovisko, kdy, kdo a jak je může přezkoumat, kdy vzniká fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, projektant – obsah projektové dokumentace, vady projektové dokumentace a její následky, povinnosti projektanta a důsledky jejich neplnění, osoba stavbyvedoucího a stavebního dozoru.
  • Účastenství v povolovacím řízení podle nového stavebního zákona: okruh účastníků řízení, posuzování jejich námitek, bytové spoluvlastnictví a vlastník jednotky, vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Jak vymezit okruh účastníků řízení, rozsah námitek a jejich posuzování, opravné prostředky. Správní žaloba – odchylky od obecné úpravy dle soudního řádu správního.
  • Procesní postup stavebního úřadu při posuzování a rozhodování o žádosti o povolení záměru: zahájení řízení, důvody přerušení řízení – zastavení řízení – zamítnutí či odložení žádosti. Souhlas vlastníka pozemku/stavby se záměrem. Povolení záměru – obsah rozhodnutí, lhůty pro vydání. Zrychlené řízení – podmínky zrychleného řízení, kdy nelze záměr povolit v zrychleném řízení.
  • Požadavky na výstavbu: právní úprava, výjimky z požadavků.
  • Kolaudace záměru – kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu, rekolaudace.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit