Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023
úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Konstrukce daňového přiznání za zdaňovací období 2023 se zásadně neliší od předchozích zdaňovacích období. Výpočet daňové povinnost však mohly ovlivnit některé změny zakotvené v posledních novelách zákona o daních z příjmů.

Odborný program semináře:

 • Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním
 • Položky zvyšující hospodářský výsledek
  • Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy
  • Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost (odstupné za byty, odkoupení úplatně užívaného majetku)
  • Pohledávky ze smluvních sankcí
  • Dodanění závazků, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy, rozdíly vzniklé v důsledku změny účetní metody, nepeněžní příjmy
  • Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání)
  • Důsledky implementace Směrnice EU ATAD – nadměrné výpůjční výdaje, zdanění přemístění majetku do zahraniční bez změny vlastnictví
 • Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (prodloužení aplikace mimořádných odpisů, důsledky zkráceného finančního leasingu, problematika nemovitých kulturní památek, problematika elektromobilů a dalších zařízení souvisejících s jejich provozem)
 • Položky snižující hospodářský výsledek
  • a. Příjmy, které nejsou předmětem daně
  • b. Příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů, osvobození příjmu z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce)
  • c. Částky snižující výsledek hospodaření
  • d. Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů
  • e. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
 • Základ daně
 • Odčitatelné položky od základu daně:
  • a. daňová ztráta
  • b. náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
  • c. odpočet na odborné vzdělávání
 • Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů)
 • Prodloužení účinnosti zákona č. 128/2022 Sb. – snižující položka na náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
 • Slevy na dani
 • Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit