Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.10.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24439

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

03.12.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24440

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Barešová

Od vzniku katastru nemovitostí do konce roku 2018 pracovala jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona. Nyní se věnuje přednáškové činnosti a pedagogické činnosti na VŠ.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-671/2017 - Katastr nemovitostí

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Účastníci získají také informace o novele katastrální vyhlášky č. 346/2022 Sb., o novele zeměměřického zákona a o vzniku České komory zeměměřičů.

Obsahem semináře bude zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s  katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí. Probrány budou mezi jiným i problémy spojené s elektronickým podáním návrhu na vklad.

Odborný program semináře:

 • katastr nemovitostí jako veřejný seznam
 • vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – rozšiřování okruhu údajů přebíraných z RÚIAN do katastru nemovitostí
 • předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku, a jeho obsah
 • zápis údajů o budově, dočasné a trvalé stavby, hlavní a vedlejší budovy, budovy samostatné nebo součástí pozemku nebo práva stavby, typické a atypické budovy, rozdíly při jejich zákresu do mapy a zápisu údajů o nich do katastru nemovitostí, ukázky zápisů staveb
 • kdy se samostatná stavba stane součástí pozemku, kterého pozemku se stane součástí stavba na více pozemcích
 • zápis údajů o vlastnících (včetně adresy místa trvalého pobytu, ověřování adresy v RÚIAN, způsob vytvoření adresy)
 • práva zapisovaná do katastru nemovitostí
 • možnosti výmazu práv zapsaných v dřívějších pozemkových evidencích a převzatých do katastru nemovitostí („stará“ zástavní práva a věcná břemena), zkvalitňování údajů katastru nemovitostí
 • druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů
 • vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu, informace o plombě
 • problematika podpisu na smlouvě v listinné podobě, úředně ověřený podpis na takové listině, podpis na smlouvě v elektronické podobě, úředně ověřený podpis na takové smlouvě, uznávaný elektronický podpis, zjišťování pravosti podpisu na smlouvě v listinné podobě a v elektronické podobě
 • podávání návrhu na vklad v listinné podobě a v elektronické podobě (osobně, poštou, e-mailem, datovou schránkou?)
 • přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv
 • list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv
 • poznámky a upozornění v katastru nemovitostí
 • oprava chyby v katastru nemovitostí, procesní postup při opravě chyby, projednávání opravy chyby ve správním soudnictví, co lze odstranit v rámci opravy chyby
 • revize údajů v katastru nemovitostí, cíle revizí, povinnosti vlastníka při revizi, uveřejňování zjištěných a neodstraněných nesouladů
 • poskytování údajů z katastru nemovitostí – co lze zjistit z nahlížení do katastru nemovitostí, co z dálkového přístupu do katastru nemovitostí a co z veřejného dálkového přístupu do RÚIAN
 • dovršení lhůty pro připadnutí majetku do vlastnictví státu v důsledku opuštění nemovitosti, listina pro zápis ve prospěch státu
 • novela katastrální vyhlášky č. 346/2022 Sb. – nové listiny k zápisu do katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2023)
 • poslední novely zeměměřického zákona (digitální, technická mapa, vznik České komory zeměměřičů, autorizovaný zeměměřický inženýr, ověřování výsledků zeměměřických činností)
 • stanoviska ČÚZK k otázkám veřejnosti týkajícím se katastru nemovitostí
 • aktuální judikatura týkající se věcných práv k nemovitostem
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit