Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.05.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210060

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

26.11.2024
9.00 - cca 16:00
    —
210306

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-600/2021 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - webinář

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) prošel za dobu své účinnosti mnoha novelizacemi.

Nový stavební zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Související změnový zákon, který novelizuje celou řadu dalších předpisů, včetně zákona č. 100/2001 Sb., byl ve Sbírce zákonů publikován pod číslem 284/2021 Sb. Oba tyto zákony prošly v roce 2023 zásadní novelizací, která rovněž odsunula začátek jejich účinnosti na 1. 1. 2024. Změny, které tyto dva zákony po jejich loňské novelizaci přinášejí, spočívají v částečné reorganizaci soustavy stavebních úřadů, oblasti ochrany mnoha veřejných zájmů a role dotčených orgánů, a tedy i oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. To vše s cílem urychlit a zjednodušit povolovací procesy při deklarovaném zachování stávající kvality ochrany veřejných zájmů včetně životního prostředí.

Současně byl schválen zákon č. 148/2023 Sb., který od 1. 1. 2024 zavádí tzv. jednotné environmentální závazné stanovisko (JES), jehož cílem je integrace mnoha správních aktů vydávaných v oblasti ochrany životního prostředí k jednotlivým záměrům do jediného závazného stanoviska vydávaného pro účely povolování záměrů.

Seminář je zaměřen na rozbor a seznámení účastníků s aktuálními postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí po všech jeho dosavadních účinných novelizacích se zaměřením na změny, které se těchto postupů dotkly v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona a souvisejícího změnového zákona po jejich loňské novelizaci a rovněž po nabytí účinnosti zákona o jednotném environmentálním stanovisku a dalších novel.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně zdůraznění případných změn v jednotlivých fázích vyplývajících z nové legislativy:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA včetně vazby na JES
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA včetně vazby na JES
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování včetně vazby na JES
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Základní principy v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve vztahu k novému stavebnímu zákonu
 • Jednotné environmentální závazné stanovisko (rekapitulace základních principů a vazby na EIA)
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit