Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Interpretace Národní účetní rady

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Odborný program

Při řešení účetních problémů hraje stále více roli nejen platná právní úprava daná zákonem o účetnictví, prováděcími vyhláškami a českými účetními standardy, ale také zavedená praxe. Významný podíl na vytváření nejlepší praxe (best practice) v účetním výkaznictví v ČR má již 20 let Národní účetní rada, a to zejména vydáváním Interpretací českých účetních standardů.

Tyto interpretace řeší účetní problémy, které české účetní předpisy neupravují nebo jejichž řešení v praxi je nejednotné, či nesprávné. Interpretace NÚR byly v minulosti již několikrát zdrojem novel účetních předpisů. Přestože Interpretace NÚR nejsou právně závazným předpisem, prosazují se jako odborný názor členů Národní účetní rady (Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních a Vysoká škola ekonomická v Praze), o který se při svých rozhodnutích opírají, auditoři, znalci, daňoví poradci, finanční úřady nebo správní soudy.

Seminář je určen všem odborným pracovníkům v oblasti účetnictví, auditu, daní a práva, kteří si chtějí udržovat vysokou kvalifikaci prostřednictvím informací o nejaktuálnějším vývoji v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví.

Obsah semináře:

  • Národní účetní rada a její rámec pro přípravu a schvalování interpretací (předmluva NÚR k interpretacím).
  • (Ne)závaznost interpretací NÚR – jak a kdy implementovat interpretaci NÚR do vnitřních pravidel účetní jednotky
  • Vysvětlení všech aktuálně platných Interpretací Národní účetní rady (I01-I46) s příklady a upozorněním na klíčové důsledky implementace dané interpretace.
  • Aktuálně připravované interpretace ve fázi návrhu, vnitřního připomínkového řízení nebo vnějšího připomínkového řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit