Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV - 321/2023 - Nový stavební zákon - webinář

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se povolování, užívání a odstraňování staveb nějakým způsobem dotýká.

Nový stavební zákon byl vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb., a účinnosti nabývá postupně. Zákon byl již jednou věcně novelizován, a to zákonem č. 195/2022 Sb., 5. června vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2023 Sb. aktuální tzv. věcná novela stavebního zákona. Navíc od 1. července 2023 začne Speciální a odvolací stavební úřad rozhodovat o tzv. Vyhrazených stavbách podle nového stavebního zákona.

Obsahem semináře bude výklad jednotlivých ustanovení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 195/2022 Sb. a zákona 152/2023 Sb. Na úseku územního plánování bude z nového stavebního zákona výklad zaměřen zejména na změny v pojetí nástrojů územního plánování a nový proces pořizování územně plánovacích dokumentací. Výklad bude zaměřen i na postupy na úseku územního plánování v období do 30. 6. 2024 podle novelizovaných dosavadních právních předpisů. Na úseku stavebního řádu bude zejména objasněna organizace a výkon veřejné správy, tj. kdo a jakým způsobem bude rozhodovat o jednotlivých stavebních záměrech. V rámci semináře bude poskytnuta i aktuální informace o nových prováděcích vyhláškách. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Výběr aktuálních legislativních novinek
 • Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
  • základní pojmy územního plánování a stavebního řádu – výběr
  • působnost ve věcech územního plánování, samostatná a přenesená působnost
  • působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, metodická činnost)
  • změny v pojetí cílů a úkolů územního plánování, charakteru území, v kvalifikačních požadavcích na úseku územního plánování a nové pojetí vztahu mezi pořizovatelem a určeným zastupitelem
  • nové přístupy k hájení veřejných zájmů dotčenými orgány v územním plánování
  • nástroje územního plánování
  • postup při pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn
  • přípustnost umisťování staveb v nezastavěném území
  • územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
  • plánovací smlouvy
  • stavební právo hmotné (vybrané požadavky na výstavbu, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace)
  • účely vyvlastnění
  • stavební řád (způsob a forma podání žádosti, předběžná informace, závazné stanovisko dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka technické infrastruktury)
  • řízení o povolení záměru (žádost, účastníci řízení, souhlas vlastníka, vyrozumění o zahájení řízení, námitky účastníků řízení, posuzování záměru, lhůta pro vydání rozhodnutí, povolení, platnost povolení, jeho změna a zrušení, zrychlené řízení)
  • rámcové povolení
  • změna záměru před dokončením
  • řízení o odvolání
  • kolaudační řízení
  • odstraňování staveb (povolení odstranění stavby, řízení o nařízení odstranění stavby)
  • informační systémy veřejné správy
  • přechodná ustanovení – výběr
 • Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. 7. 2023
 • Postupy v územním plánování v období do 30. 6. 2024, včetně aplikace novel dosud platných vyhlášek účinných od ledna 2023 a novely § 18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • Aktuální informace o nových prováděcích vyhláškách
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit