Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Problematická ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho aktuální novele - NOVINKA

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář se zaměří na rozbor těch pravidel zadávání veřejných zakázek, jejichž výklad a praktické použití není dosud jednoznačné a ustálené, a těch pravidel zadávání veřejných zakázek, která byla dotčena poslední rozsáhlejší novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek, provedenou zákonem č. 166/2023 Sb., s účinností od 16. 7. 2023. Seminář, určený především pro pokročilejší zájemce z řad zadavatelů, dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky a jejich poradců, bude mít formu diskuse a bude se v souvislostech věnovat konkrétním otázkám objevujícím se v zadavatelské praxi, na které budou hledány konkrétní odpovědi s využitím aktuální rozhodovací praxe a praktických doporučení.

Z předpokládaných tematických okruhů:

  • Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky při jednorázových (předem ohraničitelných) plněních a plněních pravidelné povahy – vliv aktuální novelizace na zadávání pravidelně pořizovaných a trvajících dodávek a služeb, pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti
  • Kvalifikace, její prokazování a potvrzování podle pravidel vyplývajících z novelizovaného zákona o zadávání veřejných zakázek – požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a jejich způsobilost nad rámec kvalifikace, přiměřenost požadavků a způsoby prokazování jejich splnění, důsledky nesplnění, pravidla pro povinnou a dobrovolnou kvalifikaci, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě spoluprokazování prostřednictvím jiných osob, kombinace kvalifikace dodavatelů a zkušeností zaměstnanců dodavatelů, kombinace požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií, pravidla pro předkládání dokumentů o kvalifikaci a pro potvrzování kvalifikace před uzavřením smlouvy
  • Pravidla pro doplňování, opravy, objasňování a změny podaných nabídek – dodatečné zásahy do již podaných nabídek k výzvě zadavatele i z aktivity dodavatele v zadávacích řízeních i mimo zadávací řízení podle pravidel vyplývajících z novelizovaného znění zákona o zadávání veřejných zakázek, limity komunikace mezi zadavatelem a dodavateli po podání nabídek, použitelnost pravidel o dodatečných zásazích do podaných nabídek ve vztahu k jednotlivým dokumentům, „platnost“ a stáří dokumentů, jež měly být součástí nabídky
  • Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení, komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání
  • Novelizovaná definice zadavatele České republiky a vliv novelizace na zadávací postupy a na postupy v rámci in-house spolupráce
  • Ověřovací fáze zadávacího řízení a součinnost při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku – požadavky na ověření (doložení) skutečností, z nichž zadavatel vycházel při hodnocení nabídek, předkládání dokumentů, vzorků a modelů bezprostředně před uzavřením smlouvy
  • Mimořádně nízká nabídková cena a mimořádně výhodná nabídka v jiných parametrech – povinnosti zadavatelů a dodavatelů, „přiměřenost“ nabídky, důsledky „nepřiměřené“ nabídky
  • Horizontální a vertikální spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek – pravidla interního obchodování mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami, limity využití in-house pravidel, kombinace interního obchodování mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, informační a uveřejňovací povinnosti zadavatele
  • Zvláštnosti zadávání veřejných zakázek při využití výjimek ze zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních – použití pravidel pro nadlimitní a podlimitní režim, aplikace zásad, interní pravidla zadavatele, informační a uveřejňovací povinnosti zadavatele

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit