Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů a v souvislosti s novinkami vyplývajícími z konsolidačního balíčku - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o účetním i daňovém zachycení nakládání s hmotným a nehmotným majetkem u právnických osob. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2023. Součástí programu budou rovněž související novinky vyplývající z konsolidačního balíčku, účinné od roku 2024.

Odborný program semináře:

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele

 • Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
 • Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
  • samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
 • Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
 • Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

Hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vymezení hmotného majetku:
  • Movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí
  • Nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby,
  • pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
  • Nemovité kulturní památky
 • Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
  • stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
  • úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
  • vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
 • Metody uplatňování daňových odpisů
  • odpisy rovnoměrné, zrychlené, časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
 • fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů,
 • Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
 • Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody,stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
 • Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
 • „Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
 • Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
 • Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
 • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Problematika nehmotného majetku a jeho promítnutí do základu daně z příjmů

Změny v odpisování majetku vyplývající z novely ZDP pro rok 2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK:

 • Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
 • Odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
 • Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
 • Technické zhodnocení a jeho odpisování u vozidel kategorie M1 - omezení daňových odpisů
 • Omezení výdajů – daňových odpisů u vozidel kategorie M1 ve spoluvlastnictví
 • Omezení výdajů – daňových odpisů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing

Upozornění na změny v novele Pokynu D-22, tj. Pokynu D-59 účinného od 1. 1. 2023.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit