Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Jiří Vrba

člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec

Odborný program

 • Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
  • Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
  • Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
  • Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
  • Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
  • Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
  • Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).
 • Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
  • Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
  • Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
  • Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
  • Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
  • Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
  • Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
  • WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání
 • Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
  • Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
  • Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
  • Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
  • Přípravné práce
  • Průběh inventarizací
  • Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
  • Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
  • Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
  • Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
  • ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-59 k dani z příjmů
  • Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
  • Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace
 • Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
  • Specifika u aktiv (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný)
  • Specifika u pasiv (inventarizace vlastních a cizích pasiv)
  • Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
  • Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe
 • Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
  • Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  • Obecné přístupy auditora
  • Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
  • Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  • Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací
 • Nový zákon o účetnictví – zásadní změny ve formální i věcné podstatě provádění inventarizací
  • strohá právní úprava v zákoně
  • výrazné zjednodušení a volnost ve stanovení termínů provádění inventarizací
  • konkrétní návody v dalších předpisech
  • provádění vyhláška – pro vybrané účetní jednotky
  • český účetní standard - pro podnikatele a ostatní účetní jednotky
  • nejasná účinnost – předpokládaná od 1. 1. 2024?
 • Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  • Nedostatečná připravenost
  • Neprůkaznost inventarizací
  • Neúplnost inventarizací
  • Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  • Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
 • Diskuse a závěr
  • Praktické příklady z praxe
  • WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
  • Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
  • Možnosti vymáhání mank a škod
  • Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
  • Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
  • Judikát: inventurní manko a DPH

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit