Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele.

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.06.2023
9.00 - cca 14.30
    —
23184

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-203/2023 - Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se povolování, užívání a odstraňování staveb nějakým způsobem dotýká.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku stavebního řádu, tj. kdo a jakou formou bude rozhodovat o jednotlivých stavebních záměrech, včetně staveb vyhrazených. V rámci semináře budou podány i aktuální informace o schválené věcné novele, co lze od ní očekávat a dopad změn. Novela vyšla počátkem června ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2023 Sb. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Výběr aktuálních legislativních novinek
 • Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
  • základní pojmy stavebního řádu – výběr
  • organizace a výkon veřejné správy (Specializovaný a odvolací stavební úřad, součinnost orgánů veřejné správy)
  • působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, metodická činnost)
  • stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu, požadavky na výrobky pro stavby, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace)
  • povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav (stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební deník, vlastník stavby, vlastník technické infrastruktury)
  • účely vyvlastnění
  • stavební řád (způsob a forma podání žádosti, předběžná informace, závazné stanovisko dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka technické infrastruktury)
  • řízení o povolení záměru (žádost, účastníci řízení, souhlas vlastníka, vyrozumění o zahájení řízení, námitky účastníků řízení, posuzování záměru, lhůta pro vydání rozhodnutí, povolení, platnost povolení, jeho změna a zrušení, zrychlené řízení )
  • změna využití území
  • dělení nebo scelování pozemků
  • stanovení ochranného pásma
  • rámcové povolení
  • změna záměru před dokončením
  • řízení o odvolání
  • kolaudační řízení
  • předčasné užívání, zkušební provoz
  • rekolaudace
  • pasport stavby
  • odstraňování staveb (povolení odstranění stavby, řízení o nařízení odstranění stavby)
  • informační systémy veřejné správy
  • kontrola ve věcech stavebního řádu
  • přechodná ustanovení – výběr
 • Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. 7. 2023
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit