Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické následky porušení smlouvy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Odborný program

Seminář bude zaměřen na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvních práv a povinností a praktické právní následky porušení smluvených povinností.

Již při sjednávání smluv je praktické předvídat, co může následovat, jestliže jedna či druhá strana smlouvu poruší. Tedy „co si strany mohou ještě sjednat“ a „co následuje, když smlouvu poruší“. Jaký je podle současné úpravy soukromého práva vztah „prodlení, vadného plnění, způsobené škody, bezdůvodného obohacení z pohledu práv a povinností stran“

Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy:

 • Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky?
 • Jaký je vztah zákonných povinností a smluvních povinností?
 • Kdy lze zajistit či utvrdit zákonnou povinnost ve smlouvě?
 • Jaká jsou kritéria pro určení dispozitivních pravidel právní normy, od níž se lze při vymezení povinnost odchýlit?
 • Jak se zjišťuje skutečná vůle stran při vymezení smluvních povinností a jaká jsou rizika neurčitých ujednání?
 • Jaký je rozdíl mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy?
 • Jaké jsou následky nedodržení smluvené formy pro uzavření dodatku ke smlouvě?
 • Jaký je vztah vadného plnění a prodlení s plněním?
 • Jaký je vztah práv z vadného plnění a práv na náhradu škody?
 • Jaký je vztah práv z vadného plnění a práv z omylu?
 • Zdůrazní-li prodávající u vadné věci, že věc je bez vad nebo má určité vlastnosti, které nemá, může kupující namítnout neplatnost smlouvy pro omyl a v jaké lhůtě, nebo má jen práva z vad?
 • Jaký má jednotlivé porušení povinnosti dopad na závazek (kdy se mění, kdy zaniká, kdy práva z porušení povinnosti stojí vedle práv z dosavadního závazku)
 • Kdy se dlužník dostává do prodlení a kdy prodlení končí?
 • Jaký je vztah úroků z prodlení a smluvní pokuty?
 • Lze si pro případ porušení povinnosti sjednat i tzv. sankci, penále, poplatek za prodlení, propadnou jistotu či jiná nepojmenovaná zajištění?
 • Kdy je třeba uplatnit práva z prodlení a práva z vadného plnění u druhé strany?
 • Kdy počíná běžet promlčecí doba pro uplatnění práv z prodlení, z vadného plnění a práv z náhrady škody u soudu?
 • Promlčují se tzv. kompetence (např. zesplatnění pohledávky)?
 • Kdy a jaká práva z vad lze uplatňovat (kdy právo odstranit vady, kdy požadovat slevu, kdy odstoupit od smlouvy)?
 • Jak se určí sleva z ceny a kdy kromě slevy má oprávněný i právo na náhradu škody?
 • Jaký je právní následek odstoupení od smlouvy?
 • Jak se vypočítá obohacení ze zrušené smlouvy po odstoupení, bylo-li již částečně plněno či splněno, ale zčásti vadně?
 • Kdy plní strana tzv. na vlastní nebezpečí a nemá právo na vydání bezdůvodného obohacení?
 • Jaký je důsledek plnění, k němuž nebyla stran povinna?
 • Jaký je následek nesplnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou?
 • K jakému rozhodnému okamžiku posuzuje soud okolnosti významné pro snížení smluvní pokuty?
 • Jaké jsou limity sjednání výše smluvní pokuty?
 • Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat jen na odstoupení od smlouvy věřitelem?
 • Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat na porušení povinnosti a kumulativně i na odstoupení od smlouvy věřitelem?
 • Lze vznik práva na smluvní pokutu vázat na porušení povinnosti třetí osobou?
 • Lze utvrdit jednou smluvní pokutou každé porušení povinnosti v rozsáhlých smluvních podmínkách?
 • Lze zohlednit nesplnění smluvní povinnosti pro dlužníkem neovlivnitelnou skutečnost (protipandemická opatření, válka)?
 • Kdy lze pro případ předcházení porušení smlouvy z podobných důvodů vyžadovat změnu smlouvy či její zrušení soudem?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit