Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti zejména s přihlédnutím k posledním změnám zákona o daních z příjmů s účinností 2022 a 2023.

Program semináře:

 • STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
 • POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  • Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  • tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,
 • DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,
 • ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
  • náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)
  • příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  • cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  • propagační předměty, dary, reprezentace
  • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  • úpravy do finančního leasingu
  • peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  • stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  • rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  • tvorba daňových opravných položek
 • OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  • licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  • z bezúplatného příjmu
 • NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
 • NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a  dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • HMOTNÝ MAJETEK
  • odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  • nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
  • vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  • změny založené zákonem č. 609/2021 Sb.: zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, nové zavedení mimořádných odpisů majetku, zkrácený finanční leasing, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
 • POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“ (uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně, možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů, úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce)
  • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  • odpočet na odborné vzdělávání
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
  • Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad – zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
  • snižující položky u neziskových subjektů

Podrobný výklad bude věnován hlavním změnám zakotveným novelou ZDP (pokud bude schválena s účinností od 1. 1. 2023).

Obdobně bude výklad věnován i změnám, které přinesl nový pokyn GFŘ D-59 (novela Pokynu D-22).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit