Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád

Odborný program

Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti z jeho aplikace. Součástí výkladu budou poznámky k ustanovením zákona a k vývoji judikatury. Pozornost bude věnována též institutům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a problémům spojeným s jeho postupným zaváděním do praxeˇ, jakož i možnému dalšímu vývoji veřejného stavebního práva.

Odborný program semináře:

 • Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky
 • Vztah stavebního zákona a liniového zákona
 • Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
 • Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
 • Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby; charakter působnosti orgánů obcí a krajů; role dotčených orgánů
 • Soustřeďování a poskytování informací o území
 • Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
 • Umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení; modifikace a alternativy; postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu)
 • Vazby mezi režimy umisťování a režimy provádění staveb
 • Provádění staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (stavební povolení a stavební řízení; alternativy; postavení autorizovaného inspektora)
 • Společná aprobace umístění a provedení záměru
 • Provádění změn staveb před jejich dokončením
 • Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby a opakované stavební řízení
 • Kolaudační správní postupy
 • Rekolaudační správní postupy
 • Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
 • Postupy týkající se závadných staveb; zajišťování pořádku ve výstavbě
 • Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby a projednávání přestupků podle stavebního zákona
 • Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
 • Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
 • Výhled elektronizace veřejného stavebního práva

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 1. června na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit