Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednotné enviromentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka praktických knižních příruček o právu životního prostředí a ochraně dřevin

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-888/2022 - Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona

Odborný program

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh zákona, který umožní, aby pro řízení podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. bylo vydáváno jednotné závazné stanovisko jedním příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí.

Tento správní orgán bude koordinovat vyjádření dotčených orgánů, jejichž správní akty podle příslušných zákonů na úseku životního prostředí budou zahrnuty do jednotného (environmentálního) stanoviska - zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen „JES“).

JES bude zahrnovat v zásadě (např. s výjimkou souhlasu orgánu ochrany přírody k některým činnostem ve zvláště chráněných územích) všechna dosavadní závazná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ZPF, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ovzduší, popřípadě i dalších zákonů z oblasti životního prostředí. JES bude vydáváno jak u záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), tak záměrů ostatních.

Zákon má nabýt účinnosti již 1. července 2023.

Obsah semináře:

  • účel JES,
  • předběžné informace pro účely JES,
  • náležitosti žádosti o vydání JES,
  • požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona,
  • postup vydání JES, lhůty, vztahy mezi příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí a dotčenými orgány
  • základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn,
  • změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, geologického zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o prevenci závažných havárií a lesního zákona související s JES,
  • změny v souběžné novele stavebního zákona č. 283/2021 Sb., výjimka z fikce závazného stanoviska

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit