Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona

Odborný program

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) je základní právní normou veřejného práva; stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznějších stavebních záměrů. .

V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který byl již opakovaně novelizován (naposledy rozsáhlou tzv. věcnou novelou, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2023 Sb.). Obecná účinnost nového stavebního zákona pro většinu staveb začíná od 1. 7. 2024. Aktuálně jsou připravovány prováděcí a související vyhlášky

Obsahem interaktivního semináře je podrobný výklad účastenství obsažený ve správním řádu, v současném a v novém stavebním zákonu. Výklad je zaměřen na procesní práva a povinnosti účastníků řízení, a tomu odpovídající postupy stavebního úřadu podle současného a nového stavebního zákona. Výhodou semináře je důraz na praktické otázky a bohatou judikaturu správních soudů.

Seminář je určen nejen odborné veřejnosti, ale v podstatě každému, kdo se zajímá o problematiku účastenství ve stavebně-správních řízeních.

Z programu semináře:

Účastenství obecně – dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)

 • Hlavní a vedlejší účastníci řízení
 • Nepřiznání účastenství
 • Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky dle správního řádu a soudního řádu správního, případy, kdy porušení procesních práv účastníků nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.

Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.):

 • Stavebník: kdo je stavebníkem, stavebník je/není vlastníkem pozemku nebo stavby, stavebník v řízení o nepovolené stavbě, povinnosti stavebníka
 • Vlastník pozemku/stavby: souhlas se záměrem, povinnosti vlastníka
 • Obec: účastník řízení k ochraně zájmů samosprávného celku, obec jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, soused, účastenství v jednotlivých fázích projednání záměru (umístění, povolení, užívání-kolaudace), rozsah námitek
 • Soused: podmínky účasti souseda v jednotlivých fázích projednání záměru se zaměřením na umístění a povolení, rozsah, povaha a rozhodování o námitkách (územně-technických, občanskoprávních včetně občanskoprávních vlastnických), posuzování a rozhodování o námitkách, soused v řízení o nepovolené stavbě, a dalších
 • Projektant: postavení projektanta v řízeních a jeho vztah k stavebnímu úřadu a účastníkům řízení, projektová dokumentace a její vady
 • Ostatní subjekty: účastenství podle zvláštních právních předpisů, společenství vlastníků jednotek, občanské sdružení (ekologický spolek), autorizovaný inspektor, vlastníci technické infrastruktury, veřejnost
 • Účast v zjednodušených postupech: územní souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby apod.

Účastenství speciálně dle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.):

 • Změny v postavení některých účastníků/subjektů v řízení o povolení záměru: stavebník, společenství vlastníků jednotek jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, obec, soused, občanská sdružení (ekologické spolky), hlavní projektant/projektant, vlastník technické infrastruktury, veřejnost, autorizovaný inspektor
 • Procesní změny: nedostatky žádosti o povolení, námitky účastníků obecné, námitky občanskoprávní vlastnické a jejich posuzování, opravné prostředky podle soudního řádu správního, přístup do informačních systémů
 • Účast v nových řízeních: povolovací řízení, řízení o vydání zrychleného povolení, kolaudační řízení, rekolaudace, řízení o nepovoleném záměru, řízení o vydání zákazových opatření nebo opatření k nápravě, rámcové povolení, a další.

Dotčené orgány:

Současný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)

 • postavení dotčených orgánů a jejich procesní práva, vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, přezkum závazných stanovisek a lhůty).

Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)

 • změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu (agenda dotčeného orgánu integrována/neintegrována do stavebního úřadu), výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, speciální úprava lhůt pro přezkum závazných stanovisek), jednotné environmentální stanovisko.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit