Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.12.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22326

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-97/2018 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Stavební zákon je základním právním předpisem, který stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznějších stavebních záměrů. Jde o právní normu, která prošla častými novelizacemi. V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Aktuálně jsou projednávány další novely nového stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

Obsahem interaktivního semináře je podrobný výklad účastenství obsažený ve správním řádu a v současném i v novém stavebním zákonu. Výklad věnuje pozornost procesním právům a povinnostem účastníků řízení, a tomu odpovídajícím postupům stavebního úřadu. Výhodou semináře je důraz na praktické otázky s využitím judikatury správních soudů a metodických stanovisek ministerstev.

Seminář je určen zejména odborné veřejnosti, ale osloví v podstatě každého, kdo se zajímá o problematiku účastenství v řízeních dle stavebního zákona.

Z programu semináře:

Účastenství obecně - dle správního řádu

 • Hlavní a vedlejší účastníci řízení
 • Nepřiznání účastenství
 • Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky.

Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona:

 • Stavebník, soused, obec a projektant a spolek (občanské sdružení)
 • Námitky účastníků řízení - územně-technické, občanskoprávní
 • Účastníci umístění záměru - územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • Účastníci povolení záměru - např. stavební řízení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby
 • Účastníci kolaudačního řízení
 • Účastníci řízení o nepovoleném záměru (stavbě)
 • Účastníci řízení o opatřeních ve veřejném zájmu - např. nařízení nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, neodkladného odstranění stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • Účastníci společných řízení - např. společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Účastenství v zjednodušených postupech - např. územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas

Účastenství speciálně dle nového stavebního zákona:

 • Státní stavební správa - soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Změny v postavení některých osob - např. obec, projektant, autorizovaný inspektor, dotčená veřejnost, vlastník či správce infrastruktury, Společenství vlastníků jednotek.)
 • Účastenství v povolovacím řízení - řízení o povolení záměru, řízení s posouzením vlivů, speciální právní úprava odvolacího řízení pro účely povolovacích řízení
 • Nové typy zjednodušených řízení a právní úprava účastenství v nich - zrychlené řízení, rámcové povolení
 • Účastníci kolaudačního řízení - kolaudace, předčasné užívání, zkušební provoz, rekolaudace Účastníci řízení o povolení odstranění stavby
 • Účastníci řízení o nepovoleném záměru (stavbě)
 • Účastenství v řízeních o opatřeních k nápravě - např. o nařízení provést udržovací práce, úpravy záměru, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku či stavbě,
 • Informační systémy veřejné správy, portál stavebníka, evidence stavebních postupů…
 • Postavení osob s ohledem na správní soudnictví - např. žalobce, osoba zúčastněná na řízení.

Dotčené orgány:

 • Dle současného stavebního zákona: práva a povinnosti dotčených orgánů dle správního řádu a stavebního zákona, vztah dotčených orgánů a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (zejm. závazné stanovisko, jeho obsah a přezkoumatelnost, koordinované závazné stanovisko, fiktivní závazné stanovisko).
 • Dle nového stavebního zákona: změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (zejm. stanovisko, závazné stanovisko, koordinované a fiktivní závazné stanovisko).

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit