Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva o dílo

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.05.2024
9.00 - cca 13:00
    —
24030

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude věnován především otázkám posuzování limitů autonomie vůle stran při sjednávání smluv o dílo a jejich plnění.

Konkrétně tak půjde například o otázky:

 • Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?
 • Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu?
 • Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?
 • Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?
 • Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?
 • Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?
 • Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?
 • Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?
 • Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?
 • Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?
 • Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?
 • Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?
 • Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?
 • Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?
 • Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?
 • Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?
 • Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?
 • Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?
 • Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?
 • Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?
 • Jak určit výši obohacení, jež se má vracet, po odstoupení od smlouvy, trpí-li provedení dílo vadami, nebo nebylo-li dokončeno?
 • Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?
 • Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?
 • Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?
 • Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?
 • Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?
 • Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?
 • Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?
 • Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?
 • Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?
 • Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
 • Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?
 • Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:

 • uzavírání smlouvy o dílo
 • jednání podnikatelů při jejím uzavírání
 • změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,
 • obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,
 • provedení díla,
 • odpovědnost za vady díla,
 • odpovědnost za prodlení
 • typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)
 • odpovědnost za prodlení,
 • povinnost k náhradě škody,
 • zánik závazků ze smlouvy o dílo,
 • zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,
 • zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit