Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE

Správní a trestní právo, Finanční právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Mgr. David Slováček

asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-574/2022 - Obecní a krajské dotace (procesní obrana v potížích) - webinář

Odborný program

Soudní judikatura k poskytování dotací ze státního rozpočtu se v posledním desetiletí významně rozrůstá a vytyčuje možnosti a limity státní moci vůči příjemcům dotací stejně jako možnosti jejich právní obrany vůči státu. Totéž však bohužel nelze říci o prostředí obecních a krajských dotací poskytovaných z rozpočtů těchto územních samospráv podle tzv. malých rozpočtových pravidel (zákon č. 250/2000 Sb.) Množství obecních a krajských dotací poskytovaných fyzickým i právnickým osobám je přitom obrovské. Díky mnoha faktorům se však spory z těchto dotačních vztahů dostávají ke správním soudům jen zřídka. Malá rozpočtová pravidla v části upravující dotace tak nadále zůstávají bez ustálenějšího soudního výkladu a přetrvává řada nejasností.

Posluchači budou rovněž seznámeni nově s aktuálním tématem odpuštění a zániku některých daňových dluhů (Milostivé léto III), ke kterému se mohou připojit obce i kraje.

Seminář o možnostech procesní obrany při poskytování dotací z obecních a krajských rozpočtů si klade za cíl představit základní teoretická východiska dotačně-právních vztahů a zároveň seznámit účastníky s vybranými praktickými problémy a procesními možnostmi jejich řešení. Představí dosavadní soudní výklady a ve zbytku pak názory přednášejících na otázky, které dosud vyřešeny nejsou.

Seminář, vedený zkušenými lektory a specialisty na veřejné i soukromé právo je určen všem žadatelům o dotace a reálným příjemcům dotací, kteří se již setkali s problémy v rámci procedur čerpání dotací. Má umožnit zájemcům získat potřebné znalosti, jak se bránit, pokud nesouhlasí se závěry a kroky poskytovatelů dotací, či s jejich rozhodnutími shledávajících u nich porušení rozpočtové kázně. Dále pak jistě zaujme všechny agentury zabývající se dotačním poradenstvím, stejně jako advokáty, jejichž klienti mají, či mohou mít problémy s přiznáním, vyplacením, či vracením finančních prostředků v rámci dotačních vztahů. V neposlední řadě může být přínosem rovněž pro úředníky obcí a krajů, neboť ani pro ně není snadné tuto agendu vykonávat na základě minimalistické právní úpravy prozatím bez většího soudního upřesnění pravidel hry.

Z obsahu semináře:

 • Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace)
 • Nové a aktuální téma odpuštění a zániku některých daňových dluhů (Milostivé léto III), ke kterému se mohou připojit obce i kraje.
 • Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
 • Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah)
 • Finanční kontrola dotace
 • Pozastavení (nevyplacení/krácení) přiznané dotace nebo její části
 • Spory ze smluv o poskytnutí dotace
 • Dobrovolné přijetí opatření k nápravě a vrácení dotace
 • Porušení rozpočtové kázně (odvod; penále; obrana proti platebnímu výměru; prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále)
 • Vázanost správce daně stanovisky ÚOHS, ne bis in idem
 • Odpovědnost poskytovatele za vadné poučení příjemce
 • Prostředky právní ochrany v České republice (úvodní přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit